اینکه ذمه طرف به دلیل تعهدی و یا به واسطه ضمان در مقابل شخص مشغول شده باشد(نوری ، 1375 :49).1-4-1-2-2.تعریف ابراء در اصطلاح فقهی در کتب فقهی نیز ابراء از اعمال حقوقی و از اسباب سقوط تعهدات... ادامه

اینکه ذمه طرف به دلیل تعهدی و یا به واسطه ضمان در مقابل شخص مشغول شده باشد(نوری ، 1375 :49).1-4-1-2-2.تعریف ابراء در اصطلاح فقهی در کتب فقهی نیز ابراء از اعمال حقوقی و از اسباب سقوط تعهدات... ادامه

عین و دین است ولی موضوع جعاله ، حق عینی و حق دینی می باشد .1-3-4. سقوط تعهدات مراد از سقوط تعهدات، زوال تعهداتی است که بر عهده شخص است. در تعهد یک رابطه حقوقی ایجاد می‌شود و در سقوط... ادامه

عین و دین است ولی موضوع جعاله ، حق عینی و حق دینی می باشد .1-3-4. سقوط تعهدات مراد از سقوط تعهدات، زوال تعهداتی است که بر عهده شخص است. در تعهد یک رابطه حقوقی ایجاد می‌شود و در سقوط... ادامه

اعمال حقوقی و شناخت کلی ابراء و هبه که حاوی مطالبی پیرامون ماهیت ، ارکان و همچنین شرایط تحقق دو نهاد و مواردی از این قبیل است را در بر میگیرد . فصل دوم- مقایسه ابراء و بخشش دین از... ادامه

اعمال حقوقی و شناخت کلی ابراء و هبه که حاوی مطالبی پیرامون ماهیت ، ارکان و همچنین شرایط تحقق دو نهاد و مواردی از این قبیل است را در بر میگیرد . فصل دوم- مقایسه ابراء و بخشش دین از... ادامه

فکر آسایش و نفع خود باشد بلکه شرط انسانیت این است که شخص حتی الامکان به فکر دیگران بوده مراقب حال همنوعان خود باشد و اگرچه بخششهای بی علت و بی سبب مورد نکوهش و سرزنش است ولی اگر... ادامه

فکر آسایش و نفع خود باشد بلکه شرط انسانیت این است که شخص حتی الامکان به فکر دیگران بوده مراقب حال همنوعان خود باشد و اگرچه بخششهای بی علت و بی سبب مورد نکوهش و سرزنش است ولی اگر... ادامه