علمی

ابراء، ذمه، اسقاط، مدیون، دین

اینکه ذمه طرف به دلیل تعهدی و یا به واسطه ضمان در مقابل شخص مشغول شده باشد(نوری ، 1375 :49).1-4-1-2-2.تعریف ابراء در اصطلاح فقهی در کتب فقهی نیز ابراء از اعمال حقوقی و از اسباب سقوط تعهدات... ادامه

By 92, ago