محور اصلی به شمار می آید. از این رو ضرورت ادای حق در اندیشه اسلامی یکی از بنیادهای تنظیم روابط اجتماعی است.“ضرورت دیگر فعالیت آزاد رسانه ای، مسئولیت عمومی نسبت به ادای حق است که... ادامه

محور اصلی به شمار می آید. از این رو ضرورت ادای حق در اندیشه اسلامی یکی از بنیادهای تنظیم روابط اجتماعی است.“ضرورت دیگر فعالیت آزاد رسانه ای، مسئولیت عمومی نسبت به ادای حق است که... ادامه

اسلامی368 دو مفهوم در دادرسی اسلامی عمدتاً با موضوع گسترده عدالت اسلامی در ارتباط است: مفهوم منزلت انسانی و مفهوم اجتماع ایمانیان یا امت369. مفاهیم مذکور به مانند مفهوم عدالت، در قلب... ادامه

اسلامی368 دو مفهوم در دادرسی اسلامی عمدتاً با موضوع گسترده عدالت اسلامی در ارتباط است: مفهوم منزلت انسانی و مفهوم اجتماع ایمانیان یا امت369. مفاهیم مذکور به مانند مفهوم عدالت، در قلب... ادامه

قربانیان، محتمل بودن کنارهگیری متخلف از جرم، کاهش مجموع هزینههای مادی جامعه، احساس انصاف از سوی متخلف در فرایند، افزایش رضامندی قربانیان و متخلفان در فرایندها و پیامدها و افزایش... ادامه

قربانیان، محتمل بودن کنارهگیری متخلف از جرم، کاهش مجموع هزینههای مادی جامعه، احساس انصاف از سوی متخلف در فرایند، افزایش رضامندی قربانیان و متخلفان در فرایندها و پیامدها و افزایش... ادامه

به عنوان ذینفعان347 اصلی ببینند که در ناعدالتی پدید آمده برای بررسی آنچه رخ داده، شرکت میکنند. (بریث ویت،5:2007) اصول عدالت ترمیمی ضمن اینکه پژوهشگران به دشواری تعریف عدالت ترمیمی... ادامه

به عنوان ذینفعان347 اصلی ببینند که در ناعدالتی پدید آمده برای بررسی آنچه رخ داده، شرکت میکنند. (بریث ویت،5:2007) اصول عدالت ترمیمی ضمن اینکه پژوهشگران به دشواری تعریف عدالت ترمیمی... ادامه

اجتماعی مستلزم شهروندانی فعال و ساخت اجتماع است. اجتماعگرایی کلان بر نیاز به تقویت پیوندهای اجتماعی از طریق شناسایی و ارتقای «اجتماعات مراقبتی338» یا «اجتماعات کانونی339» تاکید دارد.... ادامه

اجتماعی مستلزم شهروندانی فعال و ساخت اجتماع است. اجتماعگرایی کلان بر نیاز به تقویت پیوندهای اجتماعی از طریق شناسایی و ارتقای «اجتماعات مراقبتی338» یا «اجتماعات کانونی339» تاکید دارد.... ادامه

گروهی را سازماندهی میکنند. با این وجود، فرصتهای نامشروع در برخی جوامع در مقایسه با سایر جوامع، به دلایل متعددی که در این نظریه ذکر نشده، بیشتر است. تأثیر فرصتهای مشروع و نامشروع بر... ادامه

گروهی را سازماندهی میکنند. با این وجود، فرصتهای نامشروع در برخی جوامع در مقایسه با سایر جوامع، به دلایل متعددی که در این نظریه ذکر نشده، بیشتر است. تأثیر فرصتهای مشروع و نامشروع بر... ادامه

مقدار شرمساری مورد انتظار موقع تصمیم به انجام تخلف صورت بگیرد. شکل (3-6) خلاصه نظریه شرمساری بازپذیرکننده را نشان میدهد. پنج متغیر در حول بههمپیوستگی در بالای سمت چپ، جزو مشخصات... ادامه

مقدار شرمساری مورد انتظار موقع تصمیم به انجام تخلف صورت بگیرد. شکل (3-6) خلاصه نظریه شرمساری بازپذیرکننده را نشان میدهد. پنج متغیر در حول بههمپیوستگی در بالای سمت چپ، جزو مشخصات... ادامه

علیالخصوص زمانی که خلافکار گمنام باشد و خارج از دایره نفوذ و تأثیر و حمایت اجتماعی و پیوندهای خانواده و دوستان قرار بگیرد. احتمال زیادی وجود دارد که نتیجه برخورد خلافکار با شرمساری... ادامه

علیالخصوص زمانی که خلافکار گمنام باشد و خارج از دایره نفوذ و تأثیر و حمایت اجتماعی و پیوندهای خانواده و دوستان قرار بگیرد. احتمال زیادی وجود دارد که نتیجه برخورد خلافکار با شرمساری... ادامه

بههمپیوستگی سطح فردی مشارکت در شبکههای اجتماعی و اجتماع کلی است (میلر،4:2009).نظریه بریث ویت به پیشبینی مشخصات کجروانی میپردازد که حاکی از میزان بههمپیوستگی یا تعهد آنها به اجتماع است.... ادامه

بههمپیوستگی سطح فردی مشارکت در شبکههای اجتماعی و اجتماع کلی است (میلر،4:2009).نظریه بریث ویت به پیشبینی مشخصات کجروانی میپردازد که حاکی از میزان بههمپیوستگی یا تعهد آنها به اجتماع است.... ادامه

خود286 مجرم به صورت پاک/مقدس و نیالوده محفوظ میماند (تانگنی287،711:2011). بریث ویت متذکر میشود که نظریه شرمساری بازپذیرکننده نسبت به نظریههای پیشین برتری دارد. این برتری تا حدودی به سبب... ادامه

خود286 مجرم به صورت پاک/مقدس و نیالوده محفوظ میماند (تانگنی287،711:2011). بریث ویت متذکر میشود که نظریه شرمساری بازپذیرکننده نسبت به نظریههای پیشین برتری دارد. این برتری تا حدودی به سبب... ادامه