پایان نامه حقوق

پایان نامه : موجد

مستقیم به تصویب می‌رسد. این تعریف از قانون، تعریفی مضیق است در تألیفات حقوقی. مقصود از قانون، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح وضع شده است. در این تعریف موسع، مفهوم... ادامه

By 90, ago