پایان نامه حقوق

جرایم منافی عفت

. جرم انگاشتن رفتار افراد جامعه اگرچه برای حفظ نظم اجتماعی لازم به نظر میآید ولی تبعاتی را هم برای افراد جامعه به دنبال خواهد داشت چرا که هر جرمی مجازاتی را به دنبال دارد واین تبعات می... ادامه

By 90, ago
پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: جرایم منافی عفت

. جرم انگاشتن رفتار افراد جامعه اگرچه برای حفظ نظم اجتماعی لازم به نظر میآید ولی تبعاتی را هم برای افراد جامعه به دنبال خواهد داشت چرا که هر جرمی مجازاتی را به دنبال دارد واین تبعات می... ادامه

By 90, ago
پایان نامه حقوق

ج : ارتباط شغل مادر وسلامت نوزاد 128 مبحث دوم : مسائل صرفا مالی مادر 132 گفتار اول : نفقه 132 الف : نفقۀ فرزند 133 ب : نفقۀ مادر 137 گفتار دوم : ارث مادر 138 نتیجه گیری 141 فهرست منابع 143 الف. کتاب های... ادامه

By 90, ago