علمی

فوکو و گفتمان« امروزه نام فوکو و مفهوم گفتمان به نوعی با یکدیگر پیوند یافته اند فوکو با مطرح کردن مفهوم تاریخ گرایی نوین، در زمینه‌ی مطاله ی متون، تحولی عمیق به وجود آورد به نظر این... ادامه

By 92, ago
علمی

عقل، معقولات، ذات، بالفعل، صور

نسبت او به قوه عقلیّه مانند نسبت نور آفتاب است به چشم در این هنگام، نخستین چیزی که از صور محسوسات که تاکنون معقول بالقوه بوده و در خزانه قوه متخیّله، محفوظ بوده اند در وی حاصل می گردد... ادامه

By 92, ago