علمی

مشی‌گذاری، مشی‌های، می‌توان، زیست‌محیطی، دایکلمات کلیدی مطلب:تحقیق با کلمات کلیدی:

و ارزش‌های ذاتی غیر قابل اندازه‌گیری مانند زیبایی اهمیت چندانی ندارند با انقلاب دکارتی، نه تنها فلسفه از مذهب جدا می‌شود بلکه مبتنی بر «خِرَد» می‌گردد با چنین پیش‌ درآمدی علم... ادامه

By 92, ago
علمی

زیستی •، بحران‌های، زیست‌محیطی، سازمان‌ها، آسمانمقاله درباره

گروه​های فشار سازمان​یافته​ای عمل می​کنند که به ادّعای اقتصاددانان انتخاب عمومی به صورت بنیادی، ناتوان از بیان تقاضاهای افراد شهروند می​باشند (شفریتز، 2008، صص 99-96)علاوه بر این... ادامه

By 92, ago
علمی

مقولات، زیست‌محیطی، داده‌های، کدگذاری، ظهوردر مورد :کلمات کلیدی مطلب

به مفاهیم و نکات کلیدی زیرمجموعه آنها صورت می‌پذیرد به عبارت دیگر از آنجا که اتکای اصلی این روش به داده‌های دست اول بوده و در مسیر استقراء از نکات کلیدیِ کدگذاری باز، «مفاهیم»... ادامه

By 92, ago