علمی

کعب، وثاقت، ذهبی، معاویه،

کردند. 171 آنچه گفتیم همه از بزرگان اهل سنت بود. از میان شیعیان آقای معرفت برای رد وثاقت کعب توسط علما، روایت دیگری از کتاب ابنسعد را انتخاب کرده و چنین آورده است: «چون عمر مضروب گشت... ادامه

By 92, ago
علمی

اسلام، ابنعباس، کعب، پیامبر(،

خطاب کرده؛ سپس روایت ذیل را به عنوان شاهد مدعی خود آورده است: «شخصى نزد ابنعباس آمد و گفت: کعبالاحبار گمان مى کند خورشید و ماه روز قیامت مانند دو گاو ذبح شده محشور مى شوند و در آتش... ادامه

By 92, ago