علمی

بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان: یکی از مفاهیم در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به اصل تفکیک،بررسی وصف رزمنده در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه می باشدچرا که... ادامه

By 92, ago