علمی

سیاست، دین، مؤلف، مقصود، فقه

تک‌فرهنگی375، ریشه در باور به بینونیّتِ مطلق میان لاهوت و ناسوت دارد است که بر مبنای آن هر امر عرفی را می‌توان غیردینی تلقی کرد‌این مخاطره‌ای بسیار اشتباه، یأس آور و مانع تحول... ادامه

By 92, ago
علمی

سیاست، فقه، جنایی، سنتی، عقل

رایجِ سنتی پیرامون سیاست جنایی اسلامی، سیاست جنایی اسلامی، همان متون فقهی و اصول فقهی سنتی است؛ حتی اغلب پژوهش‌‌های حامی فقه حکومتی چرا‌این گفتمان توانایی مدیریت تدبیر در قبال... ادامه

By 92, ago
علمی

سیاست، جنایی، فقه، دین، عقل

مستقل نمیداند و گویا هیچ توجه ندارد که اگر بخواهیم به بهانه احتمال وجود اشتباه در گزارههای معرفتهای بشری نسبت به دین راه را بر مدخلیت عقل و حجت دانستنِ خرد ببندیم، غافل از‌این... ادامه

By 92, ago
علمی

حال برای تحلیل و نقد رویکرد سنتی رایج به گفتمان سیاست جنایی اسلامی، ابتدا لازم است ماهیت و هدف و اوصاف فقه را واکاوی کنیم در سنجش کارکردهای فقه، توان‌این معرفت دینی در برونداد... ادامه

By 92, ago
علمی

سیاست، فقه، جنایی، فقهی، دینی

دادن به معارف نقلی در تولید علم هستند705؛ گروهی دیگر حامی رویکرد تعقلیِ افراطی (نظیر نومعتزلیان)706 برخی جهانبینی اسلامی را جهت دادن به روش تجربی در تولید علوم انسانی تفسیر میکنند707؛... ادامه

By 92, ago