پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره ضمن عقد، ازدواج مجدد، عقد نکاح

ضمانت اجراهای ویژ? این تکلیف، زن یا شوهری که به تعهد خویش در باب سکونت مشترک با همسر عمل نکرده است، بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ممکن است به جبران خسارت (مادی یا معنوی) ناشی از... ادامه

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره محل سکونت، قاعده لاضرر، دستور موقت

سکونت در ایام عدّه رجعیه به این ماده استناد نمود. بند سوم: فقدان خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی هرچند حق اولیه محل سکونت با مرد است، اما این حق نباید موجب ضرر برای زن باشد؛ بنابراین... ادامه

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره محل سکونت، ضمن عقد، عسر و حرج

طلاقی رجعی دانسته شده است و از این ‌جهت اختلافی نیست، اما در سایر موارد طلاق قضایی با توجه به عدم تصریح قانون‌گذار در خصوص بائن یا رجعی دانستن آن و با فرض اینکه آن را در حکم بائن تلقی... ادامه

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره حکم طلاق، نهاد خانواده، مفقودالاثر

آن‌ها در یک منزل سکونت داشته باشند و این امری است که وجدان عمومی و اخلاق و عرف به‌سختی می‌پذیرد؛ در نتیجه نباید آن‌ها را مطلقاً رجعی دانست. گفتار دوم: بائن بودن طلاق به حکم دادگاه ... ادامه

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره حکم طلاق، عسر و حرج، نفقه زوجه

شوهرانشان در این مدت چنانچه خواهان صلح و سازش‌اند، با بازگرداندن آن‌ها (به زندگی دوباره) سزاوارند و برای زنان، حقوق شایسته‌ای بر عهد? مردان است، مانند حقوقی که برای مردان بر عهده... ادامه

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره حسن معاشرت، سوره بقره، امام صادق

کنار شوهر آرامش پیدا کند. اگرچه مسکن67 و محل زندگی از مصادیق و زیرمجموعه‌های نفقه است و مرد می‌باید آن را فراهم نماید ولی به دلیل اهمیت مسکن و شرایط آن، به‌صورت مستقل به آن پرداخته... ادامه

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق درمورد حسن معاشرت، محل سکونت، زنان مطلقه

مسئله بیتوته مضاجعت را لازم دانستند ولی برای آن مسئله مستقلی قرار ندادند، امّا بعضی از بزرگان متعرض این مسئله شده‌اند. صاحب کشف اللثام در شرح کلام علّامه در قواعد می‌فرماید: و... ادامه

By mitra8--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره فسخ نکاح، نکاح منقطع، مفقودالاثر

موارد موجود باشد؛ بنابراین اگر زن عقیم، هم با شرایط ملحوظ در قانون‌ مطلقه شود، باید عدّه نگه دارد. بند دوم: حفظ حقوق خانواده عدّه فلسفه‌ها و حکمت‌های دیگری هم دارد که برخی از... ادامه

By mitra8--javid, ago