No category

دانلود پایان نامه درمورد اشریشیاکلی،، ۴۶، انتروباکتریاسه، پروتئوس،

پاکستان انجام گرفته بود و نتایج آن توسط موسوت۹۹ در سال ۱۹۸۹ در مجله Jpmp آمریکا چاپ گردیده است نشان می دهد از ۵۰ نمونه بستنی که برای آزمایش میکروبی فرستاده شده بود، ۴۶ درصد موارد دارای... ادامه

By y8oozita, ago
No category

دانلود پایان نامه درمورد اشریشیاکلی،، ۴۶، انتروباکتریاسه، پروتئوس،

پاکستان انجام گرفته بود و نتایج آن توسط موسوت۹۹ در سال ۱۹۸۹ در مجله Jpmp آمریکا چاپ گردیده است نشان می دهد از ۵۰ نمونه بستنی که برای آزمایش میکروبی فرستاده شده بود، ۴۶ درصد موارد دارای... ادامه

By 92, ago