bookmark_borderپایان نامه با واژگان کلیدی جنس مخالف

... ادامه

bookmark_borderپایان نامه با واژگان کلیدی سواد رسانه ای، محدودیت ها

لباس پوشیدن رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. واژگان کلیدی: سواد رسانه ای, سبک زندگی, نوجوان فهرست مطالبعنوان... ادامه

bookmark_borderمنابع پایان نامه ارشد درمورد سواد رسانه ای، توزیع فراوانی، انحراف معیار

نظر چهار گویه بالا به روشی که توضیح داده شد compute شده است بنابراین نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی در بازه صفر(کاملا مخالف) تا 100(کاملا موافق) تفسیرپذیر است. 4-1-2-1- ه-1- شاخص های مرکزی و... ادامه

bookmark_borderمنابع پایان نامه ارشد درمورد پیام های رسانه ای، انحراف معیار، توزیع فراوانی

جامعه مورد مطالعه، بعد درک محتوای پیام های رسانه ای در طیفی با پنج مقوله با فواصل برابر سنجیده شده تا توصیفی بهتر انجام شود که توزیع زیر حاصل شد:توصیف: از مجموع 379 پاسخ ارائه شده با در... ادامه