پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی پیام های رسانه ای، انحراف معیار، توزیع فراوانی

جامعه مورد مطالعه، بعد درک محتوای پیام های رسانه ای در طیفی با پنج مقوله با فواصل برابر سنجیده شده تا توصیفی بهتر انجام شود که توزیع زیر حاصل شد:توصیف: از مجموع 379 پاسخ ارائه شده با در... ادامه

By mitra5--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی سواد رسانه ای، پرسش نامه، سبک زندگی

کل به دست آورد و در تصحیح احتمالی مقیاس ساخته شده و حذف مواردی که همبستگی پایین دارند از آن بهره برد(نیرومند,1392). به این منظور محقق ابزار طراحی شده را با یک گروه 30 نفره به اجرا درآورده... ادامه

By mitra5--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی سواد رسانه ای، پردازش اطلاعات، زیبایی شناختی

پاسخ گوی نیازهای حرفه ای دنیای امروز است می تواند فرصت های شغلی جدید ایجاد کند و از سویی دیگر مهارت های تفکر انتقادی را ارتقا داده و توانایی حل مسائل را که برای اقتصاد دنیای امروز و... ادامه

By mitra5--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد سواد رسانه ای، توزیع فراوانی، انحراف معیار

نظر چهار گویه بالا به روشی که توضیح داده شد compute شده است بنابراین نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی در بازه صفر(کاملا مخالف) تا 100(کاملا موافق) تفسیرپذیر است. 4-1-2-1- ه-1- شاخص های مرکزی و... ادامه

By mitra5--javid, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درمورد پیام های رسانه ای، انحراف معیار، توزیع فراوانی

جامعه مورد مطالعه، بعد درک محتوای پیام های رسانه ای در طیفی با پنج مقوله با فواصل برابر سنجیده شده تا توصیفی بهتر انجام شود که توزیع زیر حاصل شد:توصیف: از مجموع 379 پاسخ ارائه شده با در... ادامه

By mitra5--javid, ago