علمی

قتل، عمد، کشنده، قتل،، قاتل

عدواناً و از روی قصد، انجام داده است، اگرچه آلت نوعاً کشنده نباشد. دلیل بر این مطلب آن است که در هیچ کدام از ادله عمد به قتل ذکر نشده است. بلکه عرف نیز با آن مساعد نیست. زیرا بدون شک قتل... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، کشنده، عمد، مجنی، سوءنیت

مال دیگری را تحصیل می کند.در جرم قتل عمد با فعل نوعا کشنده نیز جانی باید علم‌ داشته باشد که رفتار ارتکابی وی نوعا کشنده است،لذا در موردی که جانی کاری را انجام می‌دهد که‌ نوعا کشنده... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، اثبات، کشنده، عمد، جنایت

فقهی امامیه،سعی در بیان قتل عمد شده است ولیکن سعی کاملی در بیان و توضیح عنصر عمد و اجزا آن نشده است والبته عدم ذکر این تجزیه به معنای عدم آن نیست چرا که لزوم علم واطلاع مرتکب بر رفتار... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، جنایت، عمد، کشنده، اثبات

که رأی اصراری دیوان صحیح نبوده و بلکه اشتباه می‌باشد. این گروه عقیده دارند اشتباه تاریخی دیوان عالی کشور در مورد پدر و برادری که با اشتباه در هویت، انسان بی‌گناه دیگری را با این... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، کشنده، عمد، قاتل، مجازات

که عمدی بودن ان با قصد صریح احراز می شود،رفتار مادی تاثیری در احراز عمدی بودن یا نبودن ان ندارد(البته با وصف تحقق نتیجه مطلوب یعنی قتل)لذا به قول شهید ثانی حتی اگر مرتکب با یک چوب... ادامه

By 92, ago
علمی

کشنده، قتل، نیّت، فقهی، چاقو

بند دوم،نقد وبررسی رویه قضایی با عنایت به منابع فقهی؛ محور بحث این است که آیا مطلق استفاده از آلت قتاله، عمل نوعاً کشنده محسوب می‌شود یا خیر؟ رویه قضایی ما همان گونه که گفته شد،... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، عمد، هویت، دیوان، قاتل

به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص، (تیر) به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود. مسئله 7 تحریرالوسیله هم ناظر به بیان همین امر است.» 2-اشتباه در هویت در قتل با... ادامه

By 92, ago