علمی

عمد، قتل، پزشک، تارک، قاتل

ه مصدومین و رفع مخاطرات جانی»یک وظیفه عمومی بر دوش احاد ملت جهت کمک به هم نوعان نیازمند به کمک تاسیس شده است لذا،اگر شخصی با ترک فعل ازین وظیفه قانونی سر باز زند، مجرم محسوب ومسئول... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، جنین، قصاص، مجازات، روح

معنای این نیست که اعتبار ترک فعل در ایجاد بزه قتل در حد همین نصوص است وفراتر از آن امکان اتخاذ ندارد.بلکه ذکر ان از باب اهمیت امر یا تخصصی بودن موضوع بوده است. نگارنده در نصوص جزایی... ادامه

By 92, ago
علمی

مغزی، قصاص، قتل، پزشکی، مجنی

جرایم ورفتار ارتکابی،خود را از حمایت مقنن بیرون کرده واصطلاحا ریختن خونش را مباح کرده باشد،در صورت کشته شدن توسط افراد ذی صلاح یا ذی حق ،امکان اجرای قصاص ومحکومیت مباشر ان وجود... ادامه

By 92, ago
علمی

قتل، سببیت، عرفی، عمد، حقوق

نمانده زنده محسوب یا از مصادیق ماده217ق.م.ا (حیات غیر مستقر)است را باید به نظر کارشناس احاله نمود.63 نکاتی چند در این باب به نظر می رسد که به طور مختصر از آن می گذریم:1-احراز و وجود یک... ادامه

By 92, ago
علمی

فعل غیر مادی در واقع فعلی است که بدون ایجاد اثر بر بدن مجنی علیه وبا داشتن صلاحیت وظرفیت انتساب نتیجه به خود موجب مرگ مجنی علیه می شود به طور نمونه،اگر مرتکب با قصد قتل وبا کشیدن ... ادامه

By 92, ago