bookmark_borderمنابع تحقیق درمورد قواعد آمره، عقد نکاح، جبران خسارت

منزل مشترک تا پایان عدّه الزامی است …”؛ در این مواد قانون‌گذار تصریح کرده که زوجه باید در منزل مشترک سکونت داشته باشد به نظر می‌رسد منظور فقها از اینکه زوجه باید در منزل زوج... ادامه

bookmark_borderپایان نامه رایگان درباره حکم طلاق، عسر و حرج، نفقه زوجه

شوهرانشان در این مدت چنانچه خواهان صلح و سازش‌اند، با بازگرداندن آن‌ها (به زندگی دوباره) سزاوارند و برای زنان، حقوق شایسته‌ای بر عهد? مردان است، مانند حقوقی که برای مردان بر عهده... ادامه

bookmark_borderپایان نامه رایگان درباره حسن معاشرت، سوره بقره، امام صادق

کنار شوهر آرامش پیدا کند. اگرچه مسکن67 و محل زندگی از مصادیق و زیرمجموعه‌های نفقه است و مرد می‌باید آن را فراهم نماید ولی به دلیل اهمیت مسکن و شرایط آن، به‌صورت مستقل به آن پرداخته... ادامه

bookmark_borderمنابع تحقیق درمورد حسن معاشرت، محل سکونت، زنان مطلقه

مسئله بیتوته مضاجعت را لازم دانستند ولی برای آن مسئله مستقلی قرار ندادند، امّا بعضی از بزرگان متعرض این مسئله شده‌اند. صاحب کشف اللثام در شرح کلام علّامه در قواعد می‌فرماید: و... ادامه

bookmark_borderپایان نامه رایگان درباره فسخ نکاح، نکاح منقطع، مفقودالاثر

موارد موجود باشد؛ بنابراین اگر زن عقیم، هم با شرایط ملحوظ در قانون‌ مطلقه شود، باید عدّه نگه دارد. بند دوم: حفظ حقوق خانواده عدّه فلسفه‌ها و حکمت‌های دیگری هم دارد که برخی از... ادامه

bookmark_borderمنابع تحقیق درمورد قاعده آمره

و وسع مرد، وسع و توانایی زوج را معیار قرار داده است (من وجدکم…) و این خود بیانگر تفاوت میان ماهیت سکونت در ایام عده با نکاح است. البته گفته شده است که واجب است که مسکن، مناسب شأن زن... ادامه

bookmark_borderپایان نامه رایگان درباره طلاق بائن، عقد ازدواج، محل سکونت

ی تعالی طلاق دادن را دشمن می‌دارد؛ 2- بیمار زن خود را طلاق دهد.17 بند چهارم: طلاق مستحب طلاق مستحب یا سنت، طلاقی است که مطابق مقررات و با رعایت کامل شرایط شرعی انجام شده باشد؛... ادامه

bookmark_borderمنابع تحقیق درمورد زنان مطلقه، نهاد خانواده، طلاق بائن

توسّط آن زن می‌باشد. از ابن عبّاس (رضی اللّه عنه) دو روایت نقل شده است که یکی همان قول این دو امام بزرگوار است و دیگری این است که: هر معصیتی، فاحشه است؛ بنابراین احتمال دارد استثناء از... ادامه

bookmark_borderپایان نامه رایگان درباره جبران خسارت، عقد نکاح، ضمن عقد

قانون‌گذار در ماده 38 ق.ح.خ منصرف به ‌تمامی مطلقه‌های رجعیه است؛ اعم از آنکه در ایام زوجیت و قبل از وقوع طلاق در منزل مشترک سکونت داشته یا نداشته باشند. 2- درصورتی‌که اختیار تعیین... ادامه

bookmark_borderمنابع تحقیق درمورد امام صادق

رضایت به ثبت داشته باشد، ارائ? گواهی کتبی حداقل دو شاهد لازم نخواهد بود و در واقع با رضایت زوجه، درصورتی‌که شوهر رجوع نکرده باشد، طلاق رجعی ثبت خواهد شد. قسمت دوم این ماده به‌نوعی... ادامه