علمی

2-3-6-1- تئاترتئاتر نخستین هنر از مجموعه های هنرهای هفت گانه می باشد، تئاتر به معنی اعم یعنی انجام دادن یک عمل از پیش معلوم شده، حتی می توان از این هم فراتر رفت «نمایش یعنی انجام دادن و یا... ادامه

By 92, ago