علمی

زن، زنان، شاه، دختران، دختر

این حق به‌جای اینکه باعث رنجش ایرانیان متعصب گردد مایه‌ی افتخار آنان محسوب می‌شود، هر کس که دختر یا زنش مورد توجه شاه قرار گیرد از فخر سر به آسمان می‌ساید.»(همان،206).«بدترین... ادامه

By 92, ago
علمی

گفتمان جنسیت در دوره‌ی قاجاردر دوره‌ی قاجاریه نیز وضع فواحش و طرب خانه‌ها و میفروشی‌ها همواره متزلزل و ناپایدار بود، با اینکه این‌گونه اماکن برای سودجویی و پرونده‌سازی برای... ادامه

By 92, ago
علمی

، کعب، مسجد، کعبالاحبار، علی(

اشاره میشود. «روایت اول: کعب گفته است: یک روز در بیت المقدس به اندازه هزار روز، یک ماه در آن به اندازه هزار ماه و یک سال در آن به اندازه هزار سال است و هر که در آن از دنیا برود گویا در... ادامه

By 92, ago