علمی

صناعات معنویی که دراین غزل بکاررفته اند:« تشبیه ،استعاره».در بیت سوم )صنعت ادبی((تشبیه)) به کار رفته است.تشبیه مرسل و مفصل: مشبه: دل مشبه به:غنچه ادات: چو وجه شبه:گرفته و بسته... ادامه

By 92, ago
علمی

نهاد، سمن، حکومت، ، تقاضاهای

ملی و تصویب قانون ایالات و ولایات و قانون بلدیه بازمی گردد، هر چند که، نهادهای مذکور از توان و استقلال کافی برای ایفای نقش خود برخوردار نبوده اند اما این ضعف با تحولی که در عرصه... ادامه

By 92, ago