علمی

وکالت، عقد، ، قرارداد، وکیل

4 ق.آ.د.م وکالت دادگستری می تواند به صورت سند رسمی باشد یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم شود. و همچنین اگر وکالت مدنی یا دادگستری توسط مامورین سیاسی و کنسولی در خارج از کشور برای شخص... ادامه

By 92, ago
علمی

وکیل، وکالت، عزل، اسناد، عقد

دارد شامل وکالت نمی شود و لذا اگر این نوع وکالت را صحیح ندانیم جواز تصرف در مورد وکالت به خاطر اذن ضمنی مشکل است ( صحیح بدانیم ) لذا ،در عقد وقتی قائل به این شدیم که عقد فاسد است جواز... ادامه

By 92, ago
علمی

ت از نوع وکالت مقید است. 1-3-4-وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکلاء وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکیل به دو نوع، وکالت انفرادی و اجتماعی تقسیم می شود. ... ادامه

By 92, ago