علمی

نادیده گرفتن حقوق دارندگان اختراعات ، طرحهای صنعتی ، علائم تجاری و سایر موشوعات حقوق مالکیت صنعتی از آنجاکه ممکن است آثار زیانبار اجتماعی واقتصادی فراوانی برای جامعه به همراه... ادامه

By 92, ago