37-1-دولت قطر
جمعیت در سال 2007،907،229نفربوده و تراکم جمعیت آن7/64 نفردرهرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور386/2% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن1،340،159 نفر پیشبینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2049 است. امید به زندگی14/74 سال، نرخ تولد 56/15 ونرخ مرگ ومیر82/4 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 337)«از لحاظ نژاد 40% عرب، 18% هندی، 18% پاکستانی، 10% ایرانی و 14% سایر نژادها هستند. زبان رسمی عربی وزبان دوم انگلیسی است. درمورد دین 5/77% مسلمان، 5/8% مسیحی و 14% سایر ادیان هستند.» (گلی زواره، 1385: 240)شهرهای مهم آن ریان، وکره و امسلال نام دارند. دارای 12 ایستگاه رادیویی و 1 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان9،638 نفر و دارای 1 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 62)

38-1- جمهوری کامرون
جمعیت در سال 2007،18،060،382نفر بوده و تراکم جمعیت آن 7/33 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور241/2% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 26،155،045 نفر پیشبینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال2052 است. امید به زندگی 86/52، نرخ تولد 07/35 ونرخ مرگ ومیر66/12 محاسبه شده است. (صفوی، 1387: 338) « از لحاظ نژاد 40% قبایل بانتو، 20% نیمه بانتو، 2% فرانسوی و 38% سایر نژادها هستند. زبان رسمی انگلیسی و دیگرزبان ها 24 زبانو لهجههای بومی و فرانسوی است. درمورد دین 20% مسلمان، 40% مسیحی و 40% عقاید سنتی دارا هستند.» (گلی زواره، 1385: 241)شهرهای مهم آن دوآلا،گاروآ، ماروآ و بافوسام نام دارند. دارای 14 ایستگاه رادیویی و 1 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 66،902 نفر و دارای 6 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 63)

39-1- اتحاد جزایر کومور
جمعیت در سال 2007،711،417 نفر بوده و تراکم جمعیت آن5/412 نفردرهرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور 84/2% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن1،115،502 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2042 است. امید به زندگی 73/62 سال، نرخ تولد 35/36 ونرخ مرگ ومیر95/7 محاسبه شده است. (صفوی، 1387: 339) «از لحاظ نژاد آنتالوتی، کافری، ماکوآ، اوایماتساها و ساکالاوا هستند. زبان رسمی عربی و فرانسه و زبان دیگر شیکومورو (تلفیقی از عربی و سواحیلی) است. درمورد دین 98% مسلمان سنی و 2% کاتولیک روم هستند.» (گلی زواره، 1385: 242)شهرهای مهم آن موتسامودو ، دومونی و فومبونی نام دارند. دارای 6 ایستگاه رادیویی است. تعداد دانشجویان 12،000 نفر و دارای 1 مراکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 64)

40-1- دولت کویت
جمعیت در سال2007، 2،505،559 نفر بوده و تراکم جمعیت آن5/154 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور561/3% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 4،290،018 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2035 است. امید به زندگی36/77 سال، نرخ تولد 59/21ونرخ مرگ ومیر39/2 محاسبه شده است. (صفوی، 1387: 340) «از لحاظ نژاد 45% کویتی، 35% عرب، 9% جنوب آسیا، 4% ایرانی و 7% سایر نژادها هستند. زبان رسمی عربی و زبان دیگر انگلیسی است. درمورد دین 85% مسلمان(70% سنی و 30% شیعه) و 15% مسیحی هندی هستند.» (گلی زواره، 1385: 243)شهرهای مهم آن سالمیه، قلیب الشیوخ، حولی و ابرق خیطان نام دارند. دارای 18 ایستگاه رادیویی و 13 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 543 نفر و دارای 33 مراکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 65)

41-1- جمهوری گابن
جمعیت در سال 2007، 1،454،867 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 5 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور036/2% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 2،047،289 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2056 است. امید به زندگی 99/53 سال، نرخ تولد 96/35 ونرخ مرگ ومیر45/12 محاسبه شده است. (صفوی، 1387: 341) « از لحاظ نژاد قبایل بانتو(شامل 4 قبیله ی فانگ ، باپونو، نزبی و اوبامبا) فرانسوی و دورگه هستند. زبان رسمی فرانسه ودیگر زبان ها فانگ، نزبی و باپانو است. درمورد دین 6/90% مسیحی، 1/3% مسلمان، 7/1% عقاید سنتی و 6/4% سایر ادیان هستند. »(گلی زواره، 1385: 244)شهرهای مهم آن پورژانتی، فرانس ویل، اویم و موآندا نام دارند. دارای17 ایستگاه رادیویی و 4 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 7،473 نفر و دارای2 مراکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 66)

42-1- جمهوری گامبیا
جمعیت در سال 2007،1،688،359 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 8/120 نفردرهرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور781/2 % اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 2،627،424 نفر پیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2043 است. امید به زندگی 54/54 سال، نرخ تولد86/38 ونرخ مرگ ومیر99/11 محاسبه شده است. (صفوی، 1387: 342) «از لحاظ نژاد 99% آفریقایی (42% مالینکه، 18% فولانی، 16% ولوف، 10% جولا، 9% سراحوالیو 4% سایر نژادها) و 1% غیرآفریقایی هستند. زبان رسمی انگلیسی ودیگر زبانها، مالینکا، ولوف و فولانی است. درمورد دین 90%مسلمان، 9% مسیحی و 1% عقاید سنتی دارا هستند.» (گلی زواره، 1385: 245)شهرهای مهم آن سرکوندا، باکائو، بریکاما و فارافنی نام دارند. دارای 5 ایستگاه رادیویی و 1 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 1،591 نفر و دارای 5 مراکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 67)

43-1- جمهوری تعاونی گویان
جمعیت در سال 2007، 769،095 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 4 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور 234/0 % اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 805،089 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2434 است. امید به زندگی 17/66 سال، نرخ تولد09/18 ونرخ مرگ ومیر28/8 محاسبه شده است. (صفوی، 1387: 343) «از لحاظ نژاد 50% آبخست گروه اندونزی، 36% سیاهپوست، سرخ پوست آمریکایی، 7% سفیدپوست، چینی و 7% سایر نژادها هستند. زبان انگلیسی، لهجههای سرخ پوستی، کریول و اردو است. درمورد دین 50% مسیحی، 35% هندو، 10% مسلمان و 5% سایر ادیان هستند.» (گلی زواره، 1385: 246)شهرهای مهم آن لیندن، نیوآمستردام و کوربورتون نام دارند. دارای 7 ایستگاه رادیویی و 3 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 4،000 نفر و دارای 12 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 68)

44-1-جمهوری گینه
جمعیت در سال 2007،9،947،841 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 5/34 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور 62/2% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 15،160،510 نفر پیشبینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2045 است. امید به زندگی 65/49 سال، نرخ تولد53/41 ونرخ مرگ ومیر33/15 محاسبه شده است. (صفوی، 1387: 344) «از لحاظ نژاد 40% قبایل فولانی، 30% مالینکه، 20 % سوسوو 10% سایر نژادها هستند. زبان رسمی فرانسه است. درمورد دین 85% مسلمان،8 % مسیحی و 7%عقاید سنتی دارا هستند. »(گلی زواره، 1385: 247)شهرهای مهم آن کانکان، لابه، کیندیا و نزرکوره نام دارند. دارای 8 ایستگاه رادیویی و 6 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 1،857 نفر و دارای 5 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 70)

45-1- جمهوری گینه بیسائو
جمعیت در سال 2007،1،388،363 نفر بوده و تراکم جمعیت آن3/41 نفردر هر کیلومترمربع است. رشدجمعیت دراین کشور99/1% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 2،023،817 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال2057 است. امید به زندگی 98/46 سال، نرخ تولد 03/38 ونرخ مرگ ومیر57/16 محاسبه شده است. (صفوی، 1387: 345) «از لحاظ نژاد 99% قبایل آفریقایی (30% بالانته ،20% فولانی ،14% ماندیاکو، 13% مالینکه ،7% پیل) و 1% سایر نژادها هستند. زبان رسمی پرتقالی وزبان دیگر زبانهای بومی است. درمورد دین 50% عقاید سنتی، 45% مسلمان و 5% مسیحی هستند.» (گلی زواره، 1385: 248)شهرهای مهم آن بافاتا،کاچئو و گابو نام دارند. دارای 5 ایستگاه رادیویی است. تعداد دانشجویان 463 نفر و دارای 2 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 71)

46-1- جمهوری لبنان
جمعیت در سال 2007، 3،925،502 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 7/338 نفر درهرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور198/1% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 4،866،052 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال2090 است. امید به زندگی 15/73 سال، نرخ تولد 08/18 ونرخ مرگ ومیر1/6 محاسبه شده است. (صفوی، 1387: 346)« از لحاظ نژاد 95% عرب، 4% ارمنی و 1% سایر نژادها هستند. زبان رسمی عربی و دیگر زبانها فرانسه، انگلیسی و ارمنی است. درمورد دین 7/59% مسلمان ( شیعه ، سنی ، اسماعیلیه ، دروزی)، 39% مسیحی، 3/1% سایر ادیان هستند.» (گلی زواره، 1385: 249)شهرهای مهم آن طرابلس، صیدا، صورو نبطیه نام دارند. لبنان سابقه تاریخ زیادی داشته و قدمت آن به دهها قرن قبل می رسد. دارای 46 ایستگاه رادیویی و 15 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 81،588 نفر و دارای 12 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 72)

47-1-جمهوری عربی سوسیالیستی خلق لیبی
جمعیت در سال 2007،6،036،014 نفر بوده و تراکم جمعیت آن2/3 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور262/2% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن8،768،014 نفر پیشبینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2051 است. امید به زندگی 88/76 سال، نرخ تولد 90/62 ونرخ مرگ ومیر47/3 محاسبه شده است. (صفوی، 1387: 347) «ازلحاظ نژاد97%عرب وبربر، 3% سایر نژادها ( شامل یونانی، مالتی، ایتالیایی، مصری، پاکستانی، ترک، هندی و تونسی) هستند. زبان عربی، ایتالیایی و انگلیسی است. درمورد دین 97% مسلمان سنی و 3% سایر ادیان هستند.» (گلی زواره، 1385: 250)شهرهای مهم آن بنغازی، مصراته و سرت نام دارند. دارای 22 ایستگاه رادیویی و 12 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان126،348 نفر و دارای 13 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 73)

48-1-جمهوری مالدیو
جمعیت در سال 2007،369،031 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 1067نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور732/2% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 632،670 نفر پیشبینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2033 است. امید به زندگی 76/64 سال، نرخ تولد 2/34 ونرخ مرگ ومیر88/6 محاسبه شده است. (صفوی، 1387: 348)« از لحاظ نژاد 5/98% مالدیوی، 7 /0% سینهالی و8 /0% سایر نژادها هستند. زبان رسمی مالایی ودیگر زبان ها چینی، هندی وانگلیسی است. درمورد دین مسلمان سنی