فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات و مباحث عام تحقیق
1-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-1-1.بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی…………………………………………………………………………………………………………….5
1-1-1-2.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..5
1-1-1-3.مرور ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………………………………………………………………………………………6
1-1-1-4.سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-1-1-5.فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-1-1-6.اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-1-1-7.روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-2.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-2-1.انگیزه وجودی……………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-2-2.فلسفه تعارض…………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-3. شناخت کلی پدیده های حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………….12
1-3-1. رابطه تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………12
1-3-2.فرق عقد و ایقاع……………………………………………………………………………………………………………………………………….13
1-3-2-1.بررسی اجمالی……………………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-3-2-2. قواعد عمومی عقود و ایقاعات………………………………………………………………………………………………………………15
1-3-2-2-1.جدول قواعد عمومی عقود…………………………………………………………………………………………………………………15
1-3-2-2-2.جدول قواعد عمومی ایقاعات…………………………………………………………………………………………………………….16
1-3-2-3. ایجاد اصل(عقد یا ایقاع)……………………………………………………………………………………………………………………….17
1-3-2-3-1.ملاحظه:جدول فرمول………………………………………………………………………………………………………………………..20
1-3-3.شناخت کلی دین………………………………………………………………………………………………………………………………………21
1-3-3-1. مفهوم دین………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
1-3-3-1-1.دین به عنوان یک نوع مال………………………………………………………………………………………………………………….21
1-3-3-1-2.حقیقت ذمه و دین…………………………………………………………………………………………………………………………….22
1-3-3-1-3.تعهد و دین………………………………………………………………………………………………………………………………………23
1-3-3-2.موضوع ،اوصاف و احکام دین………………………………………………………………………………………………………………..23
1-3-3-2-1. موضوع دین……………………………………………………………………………………………………………………………………23
1-3-3-2-2. اوصاف دین……………………………………………………………………………………………………………………………………23
1-3-3-2-3. احکام دین………………………………………………………………………………………………………………………………………24
1-3-3-3. ارکان دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
1-3-3-4. مقایسه دین با مفاهیم دیگر……………………………………………………………………………………………………………………24
1-3-3-4-1.مقایسه دین مال کلی با ملک و حق……………………………………………………………………………………………………..24
1-3-3-4-2. مقایسه دین مال کلی با حق دینی و عینی…………………………………………………………………………………………….25
1-3-3-4-3. دین راجع به عمل……………………………………………………………………………………………………………………………25
1-3-4. سقوط تعهدات………………………………………………………………………………………………………………………………………..25
1-3-4-1. نظریه سقوط تعهدات……………………………………………………………………………………………………………………………26
1-3-4-2.سقوط تعهدات در فقه…………………………………………………………………………………………………………………………..26
1-3-4-3.سقوط تعهدات در قانون………………………………………………………………………………………………………………………..27
1-4. شناخت کلی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………29
1-4-1.تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………..29
1-4-1-1.تعریف لغوی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………29
1-4-1-2.تعریف اصطلاحی ابراء………………………………………………………………………………………………………………………….29
1-4-1-2-2.تعریف ابراء در اصطلاح فقهی……………………………………………………………………………………………………………30
1-4-2. کلیاتی پیرامون ماهیت ابراء………………………………………………………………………………………………………………………..31
1-4-2-1.بیان نظریه فقهی……………………………………………………………………………………………………………………………………31
1-4-2-2.بیان نظریه حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………31
1-4-2-3.ماهیت ابراء …………………………………………………………………………………………………………………………………………31
1-4-2-4.ادله ایقاع بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………….32
1-4-3. ارکان ابراء وشرایط هر یک……………………………………………………………………………………………………………………….32
1-4-3-1.ابراء کننده (دائن