تاریخ: 1/7/1392

فهرست مطالب
عنوان صفحه فصل اول :کلیات تحقیق
1-1- تبیین مساله تحقیق 5
1-2- سوالات تحقیق 10
1-3- فرضیات تحقیق 11
1-4- پیشینه تحقیق 11
1-5- ضرورت تحقیق 21
1-6- روش تحقیق 22
1-6-1- متغیرهای تحقیق 23
1-6-2- پایایی تحقیق 27
1-6-3- تکنیک تحقیق 27
1-7- روش گردآوری اطلاعات 32
1-8- جامعه آماری و حجم نمونه 32
1-9- اهداف تحقیق 36
1-10- مسائل و مشکلات تحقیق 37

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری
2-1- مفاهیم 39
2-1- 1- توسعه کشاورزی 39
2-1- 2- عوامل نهادی 43
2-1-3- عوامل طبیعی 44
2-2- چارچوب نظری 45
2-2- 1- ساختار قدرت در ایران 48
2-2-2- اقتصاد سیاسی در ایران 50
2-2-3- ماهیت نهاد دولت در ایران 52
2-2-4- الگوی رفتاری دولت و توسعه کشاورزی 63
2-2-5- تبیین الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی 66
2-3- سرمایه گذاری در فرایند تولید و کنترل ترتیبات قیمتی بازار انعکاس عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی 77
2-3- 1- زمینه های سرمایه گذاری دولت در فرایند تولید بخش کشاورزی 79
2-3- 1- 1- زیرساخت های عمومی در بخش کشاورزی 79
2-3- 1- 2- انتشار و گسترش فناوری های نوین در بخش کشاورزی 80
2-3- 1- 3- بهره وری منابع آب در بخش کشاورزی 82
2-3- 1- 4- آموزش و ترویج در راستای شکل گیری مهارت و دانش فردی 84
2-3- 1- 5- اصلاح ساختار اراضی در بخش کشاورزی 85
2-3- 1- 6- جذب سرمایه و اعتبارات در بخش کشاورزی 86
2-3- 1- 7- بازاریابی و بازاررسانی در بخش کشاورزی 88
2-3- 2- تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی 90
2-4- مولفه های طبیعی موثر در توسعه کشاورزی 92
2-4-1- منابع خاک 94
2-4-1- 1- بافت خاک 95
2-4-1- 2- عمق خاک 96
2-4-1-3- شوری خاک 97
2-4-1- 4- موادآلی خاک 98
2-4-1- 5- فرسایش خاک 98
2-4-1- 6- ارزیابی تناسب اراضی 99
2-4-2- منابع آب 100
2-4-3- وضعیت آب و هوایی 103
2-4-4- عوامل زیستی(مفید و خسارت زا) 105
2-5- جمع بندی 106

فصل سوم: معرفی منطقه
3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه 110
3-1- 1- موقعیت جغرافیایی شهرستان 110
3-1- 2- موقعیت جغرافیایی سکونتگاه های روستایی 113
3-2- ویژگی های طبیعی 117
3-2-1- منابع خاک 118
3-2-2- منابع آب 120
3-2-2-1- منابع آب سطحی 121
3-2-2-2- منابع آب زیر زمینی 123
3-2-2-3- وضعیت قنوات منطقه 123
3-2-2-4- وضعیت چشمه های منطقه 123
3-2-2-5- وضعیت چاه های منطقه 124
3-2-2-6- کیفیت منابع آب منطقه 124
3-2-2-7- تعیین نیاز آبی بخش کشاورزی(زراعت و باغ) 124
3-2-2-8- آب مورد نیاز بخش دامداری 125
3-2-2-9- تعیین کمبود یا مازاد آب در منطقه 125
3-2-3- وضعیت آب و هوایی 126
3-2-3-1- بارش 126
3-2-3- 2- تعداد روزهای یخبندان 128
3-2-3-3- تبخیر و تعرق پتانسیل و واقعی 129
3-2-3-4- رطوبت نسبی 131
3-2-3-5- دما 132
3-2-3-5- 1- میانگین سالانه دما و توزیع جغرافیایی آن 132
3-2-3-5-2- میانگین سالانه حداکثر دما و توزیع جغرافیایی آن 133
3-2-3-5-3- میانگین حداقل دما و توزیع جغرافیایی آن 133
3-2-4- عوامل زیستی(خسارت زا) 135
3-3- ویژگی های جمعیتی منطقه 135
3-3-1- جمعیت و پراکندگی آن در استان 136
3-3-2- تحولات جمعیتی منطقه 137
3-3-3- ساختار سنی و جنسی 139
3-3-4- وضعیت سواد 145
3-3-5- توزیع و پراکندگی خدمات روستایی 146
3-4- ویژگی های اقتصادی 147
3-4- 1- وضعیت جمعیت فعال 148
3-4- 1-1- بخش کشاورزی 150
3-4- 1-1- 1- بخش زراعت 151
3-4- 1-1-2- بخش باغداری 154
3-4- 1-1-3- بخش دام 158
3-4- 1-1-4- نظام های بهره برداری کشاورزی 160
3-4- 1-1-5- سطح مکانیزاسیون بخش کشاورزی 162
3-4- 1-1-6- زیرساخت های عمومی در بخش کشاورزی 164
3-4- 1-1-7- خدمات اعتباری 167
3-4- 1-1-8- دوره های آموزشی و ترویجی 169
3-4- 1-1-9- تشکل های کشاورزی فعال در شهرستان خنداب 172
3-4- 1-1-9-1- شرکت های تعاونی روستایی 172
3-4- 1-1-9- 2- شرکت های تعاونی کشاورزی 173
3-4- 1-1-9-3- شرکت های تعاونی تولید روستایی 173
3-4- 1-2- بخش صنعت(صنایع تبدیلی) 174
3-4- 1-3- بخش خدمات 175
3-5- جمع بندی(تنگناها و فرصت ها) 176

مطلب مرتبط :   حکمرانی، شهری، حقوق، حکومت، عمران

فصل چهارم: توصیف و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات
4-1- توصیف یافته های تحقیق 181
4-1-1- نرمال بودن توزیع داده های تحقیق 182
4-1-2- سنجش واقعی بودن داده های تحقیق 182
4-1-3- توسعه کشاورزی 183
4-1-3-1- سنجش و ارزیابی میزان توسعه کشاورزی 183
4-1-4- عوامل طبیعی 185
4-1-4- 1- ارزیابی توان طبیعی 185
4-1-5- عوامل نهادی 188
4-1-5- 1- وضعیت الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی 188
4-1-5-2- عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب 189
4-2- تحلیل یافته های تحقیق 193
4-2-1- تحلیل میزان توسعه بخش کشاورزی 193
4-2- 2- تحلیل الگوی مکانی- فضایی توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب 194
4-2-3- تحلیل مقایسه اهمیت نسبی معیارهای تاثیرگذار بر توسعه کشاورزی 203
4-2- 4- تحلیل مقایسه اهمیت نسبی معیارهای طبیعی تاثیرگذار بر توسعه کشاورزی 204
4-2- 4- 1- منابع خاک و توسعه کشاورزی 205
4-2- 4- 2- منابع آب و توسعه کشاورزی 207
4-2- 4- 3- شرایط آب و هوا و توسعه کشاورزی 208
4-2- 4- 4- عوامل زیستی(خسارت زا) و توسعه کشاورزی 210
4-2-5- تحلیل مقایسه اهمیت نسبی ابعاد تاثیرگذار الگوی رفتاری دولت بر عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی(عوامل نهادی) 212
4-2-6- تحلیل عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی 218
4-2-6-1- مقایسه میزان اهمیت نسبی ابعاد عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی 220
4-2-6-1-1- تحلیل سرمایه گذاری دولت در فرایند تولید بخش های مختلف کشاورزی 220
4-2-6-2- تحلیل مقایسه اهمیت نسبی عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی در فرایند تولید 221
4-2-6-2-1- زیرساخت های عمومی و میزان توسعه کشاورزی 222
4-2-6-2-2- انتشار نوآوری و تجهیزات جدید و میزان توسعه کشاورزی 224
4-2-6-2-3- بهره وری منابع آب و میزان توسعه کشاورزی 227
4-2-6-2-4-آموزش و ترویج و میزان توسعه کشاورزی 229
4-2-6-2-5- اصلاح ساختار زمین و میزان توسعه کشاورزی 231
4-2-6-2-6- جذب سرمایه و میزان توسعه کشاورزی 233
4-2-6-2-7- بازاررسانی و بازاریابی و میزان توسعه کشاورزی 235
4-2-6-3- تحلیل تنظیم ترتیبات قیمتی بازار در بخش کشاورزی 237
4-2-6-4- تحلیل عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی در فرایند تنظیم ترتیبات قیمتی بازار 239
4-2-6-4-1- تنظیم ترتیبات قیمتی بازار و میزان توسعه کشاورزی 239
4-3- آزمون فرضیات تحقیق 243
4-3-1- فرضیه اول: 243
4-3-2- فرضیه دوم: 245

مطلب مرتبط :   جرایم، کمیسیون، عفو، یاب، صلاحیت

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 250
5-2- پیشنهادات 258
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(1-1): سوابق مطالعاتی در داخل کشور 16
جدول (1-2): سوابق مطالعاتی در خارج از کشور 19
جدول(1-3): متغیرهای سنجش سطح توسعه کشاورزی 24
جدول(1-4): متغیرهای مستقل مربوط به خصوصیات طبیعی 25
جدول(1-5): متغیرهای مستقل مربوط به ویژگی های نهادی دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی 25
جدول(1-6): متغیرهای مستقل مربوط به عملکرد برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی 26
جدول(1-7): سنجش پایایی تحقیق 27
جدول(1-8): ماتریس تصمیم گیری 27
جدول (1-10): طبقه بندی روستاها 33
جدول (1-11): روستاهای منتخب 36
جدول(2-1): سهم نفت در تامین هزینه های برنامه های عمرانی و توسعه دولت 50
جدول(2-2): مقایسه بخش های مختلف اقتصادی ایران در مقادیر نسبی تولید ناخالص ملی در سال های 1340- 1381 56
جدول(2-3): گروه بندی خاک های شور 97
جدول(2-4): گروه بندی مواد آلی خاک 98
جدول(2-5): کیفیت و کلاس آب بر اساس طبقه بندی ویلکوکس 103
جدول(3-1): وضعیت تقسیمات کشوری شهرستان خنداب در سال 1390 111
جدول(3-2): دهستان های شهرستان خنداب 112
جدول(3-3): روستاهای شهرستان خنداب به تفکیک دهستان(1390) 113
جدول(3-5): وضعیت منابع آب شهرستان خنداب 121
جدول(3-6): آمار رودخانه منطقه 122
جدول(3-7): آمار قنات های منطقه 123
جدول(3-8): آمار چشمه های منطقه 124
جدول(3-9): آمار چاه های منطقه 124
جدول(3-10): سطح زیر کشت محصولات عمده منطقه و نیاز آبی 124
جدول(3-11): نیاز آبی بخش دامداری 125
جدول(3-12): میانگین بارندگی و ارتفاع ایستگاه منتخب در دوره 22 ساله(68- 1390) 126
جدول (3-13): مقیاس طبقه بندی شدت خشکسالی براساس شاخص درصد از بارش میانگین 127
جدول (3-14): بررسی وضعیت ترسالی ها و خشکسالی ها در شهرستان خنداب 128
جدول(3-15): متوسط تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه های انتخابی 129
جدول(3-16): تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه و سالانه حوزه خنداب 130
جدول(3-17) :نیاز آبی گیاه شاخص منطقه بر اساس سند ملی آب استان مرکزی 130
جدول(3-18): مقادیر رطوبت نسبی در ایستگاه خنداب 132
جدول(3-19): مشخصه های حرارتی ایستگاه خنداب بصورت ماهانه و فصلی 134
جدول(3-20): توزیع جمعیت در شهرستان های استان مرکزی، آبان ماه 1390 136
جدول(3-21): جمعیت شهرستان خنداب به تفکیک دهستان در سالهای1385 و 1390 138
جدول(3-22): ترکیب سنی جمعیت شهرستان خنداب در سال 1390 140
جدول(3-23): نسبت جنسی به تفکیک شهری و روستایی در سال 1390 141
جدول(3-24): جمعیت، رشد جمعیت و وضعیت مهاجرت در شهرستان خنداب به تفکیک دهستان ها(75-1385) 143
جدول(3-25): جمعیت، رشد جمعیت و وضعیت مهاجرت در شهرستان خنداب به تفکیک دهستان ها(85-1390) 144
جدول(3-26): وضعیت باسوادی در شهرستان خنداب بر حسب جنس و وضع

دسته بندی : علمی