دانلود پایان نامه
0.12-
975.
2. مدیران شهری، شهر شیراز به طور مستمر عملکرد خود و سایر کارکنان و ارائه دهندگان خدمات عمومی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
0.2
756.
3. بهبود منظره شهری و نظارت بر زیبایی شهر از جمله وظایف شهرداری شیراز است.
0.78
920.
4. مدیران به طو منظم عملکردها را به طور کلی مورد بازبینی قرار می‌دهند که این بازبینی شامل شناسایی روش‌های کاری و دسترسی به اهداف و توافق بر سر طرح‌های عملیاتی می‌باشد.
0.47
765.
5. کنترل پذیری و نظارت دقیق بر عملکرد شورای شهر و شهرداری شیراز تأثیر مهمی بر بهبود عملکرد آن‌ها دارد.
1.78
864.
در بررسی انجام شده توسط طیف لیکرت، مدیران شهری شیراز بر این باورند که: بر زیباسازی شهر و مبلمان شهری نظارت نسبتاً خوبی صورت می‌گیرد(X=0.78) این عدد نمایانگر این است براساس طیف لیکرت، نظارت نسبتاً خوبی بر مورد نامبرده شده وجود دارد. در مقابل توسط مدیران شهری عنوان شده است که شهرداری دارای سیستمی مناسب برای نظارت بر گزارش کارکنان خود نیست(X=-0.12) همان طور که می‌بینیم این عدد بین 1-تا 0 می‌باشد یعنی در این مورد نظارت کافی و مناسبی وجود ندارد. در این بین پرسشی از مدیران شد مبنی بر اینکه: آیا نظارت و کنترل دقیق عملکرد شهرداری و شورای شهر شیراز تأثیری در بهبود عملکردشان دارد؟ در پاسخ (X=1.78) انتخاب کردند که این مورد به روشنی نمایانگر این مسئله است که تأثیر بسیاری عمیقی بین کنترل پذیری و بهبود عملکرد شهرداری و شورای شهر دارد. در ضمن لازم به ذکر است که در بین اعداد نظارت پذیری، این مورد بالاترین نمره به خود اختصاص داده است(X=1.78). در ضمن میانگین نظارت پذیری (X=0.62) است این عدد بین 0تا1 قرار می‌گیرد و نشانه‌ی این است که نظارت پذیری شورای شهر و شهرداری نسبتاً خوب می‌باشد.

ج.بررسی نظارت پذیری در شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر شورای شهر
جدول شماره9: بررسی میزان نظارت پذیری شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر اعضای محترم شورای شهر با توجه به طیف لیکرت
پرسش‌هایی در نظارت پذیری
میانگین پاسخ‌های جامعه آماری اعضای شورای شهر
انحراف از معیار پاسخ‌های کل جامعه آمار
1. عملکرد شورای شهر شیراز، تحت نظارت نهادهای بالاتر می‌باشد.
0.78
745.
2. شورای شهر شیراز، دارای سیستم‌های نظارتی مناسب، برای نظارت بر عملکرد شهرداری می‌باشد.
0.52
924.
3. نظارت شورای شهر شیراز بر شهرداری براساس قانون می‌باشد.
1.4
624.
4. شورای شهر شیراز بر عملکرد خود نظارت دارد.
0.23
845.
5. شورای شهر شیراز بر حسن اجرای مصوبات خود نظارت دارد.
1.21
578.
6. نظارت بر معاملات شهرداری توسط شورای شهر شیراز صورت می‌گیرد.
1.45
748.
7. نظارت دقیق بر عملکرد شورای شهر و شهرداری شیراز می‌تواند بر بهبود عملکرد آن‌ها کمک کند.
1.92
683.
بررسی‌های انجام شده با توجه به جدول پاسخ‌ها و میانگین آن‌ها مربوط به پرسش‌های نظارت پذیری که با طیف لیکرت کد گذاری شده و سنجش شده‌اند. شورای شهر شیراز باورند که: نظارت خیلی خوبی بر انجام معاملات شهرداری دارند(X=1.45) این عدد بیانگر این مسئله است که نظارت شورای شهر بر معاملات شهرداری بسیار خوب صورت می‌گیرد. در جای دیگر (X=0.52) این مورد بیانگر این است که شورای شهر دارای سیستم نظارتی نسبتاً مناسبی برای نظارت بر عملکرد شهرداری برخوردارند. اعضای شورای شهر شیراز در باب نظارت پذیری خود شورای شهر بر این باورند که: نظارت خوبی از سوی نهادهای بالاتر بر شورای شهر وجود دارد(X=0.78) این عدد موید این نظر اعضای شورای شهر می‌باشد. همچنین در پاسخ به اینکه آیا شورای شهر بر حسن اجرای مصوبات خود نظارت دارند؟ (X=1.21) این عدد به این معناست که شورای شهر شیراز نظارت خیلی خوبی در مورد وضعیت اجرایی شدن مصوبات خود دارند. در پایان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه: آیا نظارت دقیق بر عملکرد شورای شهر و شهرداری شیراز می‌تواند بر بهبود عملکردشان تأثیر بگذارد؟(X=1.92) این عدد ارتباط عمیق و غیرقابل انکار این دو بر یکدیگر را تایید کرده است یعنی نظارت پذیری و کنترل دقیق عملکرد این دو نهاد می‌تواند سبب بهبود عملکرد آن‌ها شود. در ضمن میانگین نظارت پذیری شورای شهر و شهرداری از منظر شورای شهر که از طریق طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته؛(X=1.07) این میانگین نمایانگر نظارت پذیری بالای شهرداری و شورای شهر شیراز از منظر شورای شهر شیراز می‌باشد.

مطلب مرتبط :   ، شاه، -، مفهوم:، ادبی:

4. مشارکت
منظور از مشارکت قدرت تأثیرگذاران بر تصمیم‌گیری‌ها و سهیم شدن شهروندان در قدرت است. مشارکت فقط به حمایت مردم از تصمیم گیران و تایید سیاست‌های آنان محدود نمی‌شود، بلکه فرایندی است که در آن شهروندان و مسئولان در تصمیم‌گیری شهری سهیم می‌شوند.

الف. مشارکت پذیری شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر شهروندان شیرازی
جدول شماره10: ارزیابی معرفه‌های شاخص مشارکت شهروندان در ارتباط با شورای شهر و شهرداری با توجه به طیف لیکرت
پرسش‌های مربوط به اصل مشارکت شهروندان
میانگین پاسخ‌های جامعه آماری شهروندان
انحراف از معیار پاسخ‌های کل جامعه آمار
1. تمایل به کمک مالی به شهرداری شیراز دارم.
0.47-
745.
2. داشتن شرایط برابر در فرایند تصمیم‌گیری سبب افزایش مشارکت شهروندان می‌شود.
0.83-
562.
3. شهرداری شیراز با تقسیم عادلانه درآمد و امکانات مشارکت شهروندی را افزایش داده است.
0.78
478.
4. حاضرم برای شهرداری و برنامه‌هایش وقت بگذارم.
0.6
885.
5. از همکاری با شهرداری رضایت دارم.
0.03
223.
6. از روند طرح‌ها و تصمیم‌گیری در شهرداری مطلع می‌شوم.
0.06
476.
7. شورای شهر شیراز برنامه‌هایی در جهت افزایش مشارکت شهروندان دارد.
0.6-
714.
8. شورای شهر شیراز برای تهیه مصوبات خود نظرات شهروندان در آن لحاظ می‌کنند.
0.47-
783.
9. در گسترش فضای سبز شهری حاضر به همکاری با شهرداری هستم.
0.98
514.
10. شهروندان در انتخاب مدیران و مسئولین شهرداری‌های مناطق مشارکت دارند.
1.1-
743.
11. در کل حاضر به همکاری با شهرداری هستم.
0.54
726.
بررسی‌های انجام شده با توجه به جدول پاسخ‌ها و میانگین آن‌ها مربوط به پرسش‌های مشارکت که با طیف لیکرت کد گذاری شده و سنجش شده‌اند، شهروندان در پاسخ به این پرسش که؛ آیا داشتن شرایط برابر در فرایند تصمیم‌گیری سبب افزایش مشارکت شهروندان می‌شود؟ عدد(X=0.83) بدست آمده است که خود بیانگر این است که در صورتی که زمینه‌های برابر برای مشارکت شهروندان مهیا شود علاقه‌امند به مشارکت در فرایند تصمیم‌گیری هستند. ولی در پرسش دیگر یعنی: آیا تمایل به کمک مالی به شهرداری شیراز هستید؟ که عدد(X=-0.47) انتخاب کردند که بیانگر این است که مشارکت شهروندان در جهت کمک مالی به شهرداری در سطح نسبتاً ضعیفی قرار دارد. که دلیل این امر می‌تواند عدم اعتماد به استفاده صحیح از این همکاری‌های مالی باشد. ولی در معرفه‌های دیگر مشاهده می‌شود که حضور بالقوه مردم و افراد برای همکاری با شهرداری در صرف وقت و زمان با میانگین(X=0.6 ) در سطحی نسبتاً خوبی قرار دارد. آگاهی از روند طرح‌ها و تصمیمات نیز در سطح نسبتاً متوسط به بالا (X=0.06) قرار دارد که می‌تواند نشانگر این باشد شهرداری در ترویج قوانین شهروندی و روند اجرای طرح‌ها در شهرداری چندان موفق عمل نکرده است.
در پرسشی در باب همکاری با شهرداری برای گسترش فضای سبز و امکانات شهرداری که بیانگر همکاری و مشارکت عام و دو سویه بین شهرداری و شهروندان استX=0.98)) نسبتاً خوب و نزدیک به بسیار خوب ارزیابی شده است. در پرسشی دیگر نیز افراد حاضر به همکاری با شهرداری را با میانگین(X=0.54) اعلام داشته‌اند که نشانگر آن است، این توان بالقوه برای همکاری با شهرداری وجود دارد و مدیران شهری برای رسیدن به شهری سالم و توسعه پایدار بدون شک به این توان نیازمندند. در مجموع میانگین مؤلفه مشارکت (X=0.10) است که کمی از متوسط بالاتر می‌باشد و برای شهر شیراز خیلی پایین ارزیابی می‌شود و بایستی با شناخت مسائل و مشکلات موجود راه برای مشارکت شهروندان فراهم شود.

مطلب مرتبط :   سیاست، بومیسازی، جنایی، بومی، در‌ایران

ب. مشارکت شهروندان از منظر مدیران شهری
جدول شماره11: بررسی میزان مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم‌گیری شهرداری و شورای شهر شیراز در نگرش مدیران شهری، شهر شیراز با توجه به طیف لیکرت
پرسش‌هایی در مورد اصل مشارکت شهروندان
میانگین پاسخ‌های جامعه آماری شهرداران مناطق
انحراف از معیار پاسخ‌های کل جامعه آمار
1. پیشینه همکاری شهروندان با شهرداری قوی است.
0.84-
578.
2. مشارکت شهروندان در پاکیزه نگه‌داشتن فضای سبز شهری مطلوب است.
1.12
654.
4. شهرداری شیراز شرایطی را فراهم آورده تا نظرات و پیشنهادات کاربران و افراد غیر کاربر در رابطه با کیفیت خدمات به گوش مسئولین ذی‌ربط برسد.
0.54
716.
5. شهروندان در انتخاب مدیران و مسئولین شهرداری‌های مناطق شهری، شهر شیراز مشارکت دارند.
0.78-
874.
6. شهرداری شیراز زمینه‌های لازم برای مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم‌گیری فراهم کرده است.
0.63
746.
7. مشارکت حداکثری شهروندان در اداره امور شهر بر بهبود عملکرد شهرداری و شورای شهر شیراز تأثیر دارد.
1.74
678.
بررسی‌های انجام شده با توجه به پاسخ‌ها و میانگین آن‌ها مربوط به پرسش‌های مشارکت که با طیف لیکرت کد گذاری شده و سنجش شده‌اند. در پاسخ به نخستین پرسش یعنی؛ آیا پیشینه همکاری شهروندان با شهرداری شیراز قوی است؟ عدد(X=-0.84) می‌باشد این مورد نمایانگر پیشینه نسبتاً ضعیف این همکاری است. ولی با توجه به فرهنگ بالای شهروندان شیراز و مشارکت آن‌ها در پاکیزه نگه داشتن فضای سبز شهری عددی معادل(X=1.12) توسط مدیران شهری در این پرسشنامه ثبت شده است یعنی در این زمینه مشارکت شهروندان بسیار خوب است. همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شهروندان در انتخاب مدیران شهری شیراز دخالت دارند؟ پاسخ نسبتاً ضعیف مشارکت شهروندان در این زمینه می‌باشد(X=-0.78). همچنین میانگین مشارکت شهروندان از منظر مدیران شهری(X=0.34) می‌باشد نسبتاً مشارکت خوبی است. در پایان پرسشی مبنی بر اینکه آیا مشارکت شهروندان تأثیری بر مدیریت شهری شیراز دارد؟ که عددی معادل(X=1.74) ثبت شده است این عدد در بین سایر اعداد ثبت شده نمره بالاتری است و این مسأله به روشنی نمایانگر این است که در صورتی که بخواهیم تحولی در مدیریت شهری ایجاد شود مقدمه آن بسترسازی برای مشارکت حداکثری شهروندان در مسائل شهری می‌باشد.

ج. مشارکت شهروندان از منظر شورای شهر شیراز
جدول شماره12: بررسی میزان مشارکت

دسته بندی : علمی