دانلود پایان نامه
فهرست
مقدمه و کلیات 1
بیان مسأله تحقیق 2
اهمیت موضوع 4
پرسش اصلی تحقیق 4
پرسشهای فرعی تحقیق 4
فرضیههای تحقیق 5
روش تحقیق 6
پیشینه مسأله 6
نگاهی گذارا به تحقیق پیش رو 6
بخش اول: نظریه انسجام صدق و توجیه 8
فصل اول: نظریه انسجام صدق 9
1-1. مقدمه 10
1-1-1. جغرافیای مسئله صدق 10
2-1-1. تفکیک مسائل در باب صدق 11
3-1-1. حوزههای مرتبط با مسئله صدق 14
4-1-1. جایگاه نظریه انسجام در هندسه نظریات صدق 15
5-1-1. نظریه مطابقت صدق 19
2-1. نظریه انسجام صدق 21
1-2-1. مقدمه 21
2-2-1. تقریر نظریههای انسجام صدق 24
3-2-1. گذر از نظریه مطابقت به نظریه انسجام صدق 28
1-3-2-1. مسیر متافیزیکی برای انسجام گرایی 29
1-1-3-2-1. ذو مراتب شدن صدق در مسیر متافیزیکی 30
2-3-2-1. مسیر معرفت شناختی برای انسجام گرایی 30
1-2-3-2-1. استدلال یانگ بر نظریه انسجام صدق 32
فصل دوم: نظریه انسجام توجیه 36
1-2. مقدمه 37
1-1-2. توجیه 37
2-1-2. مفهوم توجیه معرفتی 39
3-1-2. درون گرایی و برون گرایی 46
1-3-1-2. درون گرایی 47
2-3-1-2. برون گرایی 49
4-1-2. ساختار توجیه معرفتی 50
1-4-1-2. مشکل تسلسل 51
5-1-2. مبناگرایی 53
1-5-1-2. خطوط کلی مبناگرایی 53
2-5-1-2. پاسخ به مشکل تسلسل 56
2-2. انسجام گرایی 56
1-2-2. مقدمه 56
2-2-2. توصیف استعارهای انسجام گرایی 58
3-2-2. توصیف سلبی انسجام گرایی 62
4-2-2. پاسخ به مشکل تسلسل 64
5-2-2. توصیف ایجابی انسجام 65
1-5-2-2. نسبت انسجام 66
1-1-5-2-2. سازگاری منطقی 66
2-1-5-2-2. سازگاری احتمالی 67
3-1-5-2-2. روابط تبیینی 68
2-5-2-2. نظام باور 71
1-2-5-2-2. کل گرایی 72
2-2-5-2-2. جزء گرایی 73
6-2-2. صورت بندی نظریه انسجام 74
7-2-2. رده بندی نظریههای انسجام گرایی 77
1-7-2-2. نظریههای سلبی و ایجابی انسجام 77
2-7-2-2. نظریههای خطی و کل گرایانه انسجام 79
بخش دوم: مشکل جدایی در نظریههای انسجام صدق و توجیه 82
درآمدی بر مشکل جدایی 83
فصل سوم : مشکل جدایی در نظریههای انسجام صدق 86
1-3. مقدمه 87
2-3. اشکال نسبیت صدق 88
1-2-3. پاسخ بلانشارد 89
2-2-3. پاسخ واکر 90
3-2-3. پاسخ آلکوف 91
3-3. اشکال امکان صدق نظامهای متعارض 93
1-3-3. پاسخ بلانشارد 94
4-3. اشکال عدم تبیین تجربه 94
1-4-3. پاسخ واکر 95
2-4-3. بیان جانسون 96
5-3. اشکالِ صدقِ یک باور در دو نظام متعارض 97
1-5-3. پاسخ بلانشارد 98
6-3. اشکال امکان عدم تمیّز بین خواب و بیداری 100
1-6-3. پاسخ بلانشارد 101
7-3. اشکال تعیین 101
1-7-3. سخن برادلی 104
1-1-7-3. نقد بلانشارد بر برادلی 105
2-1-7-3. نقد رشر بر بلاشارد 106
3-1-7-3. نقد هاک بر نقد رشر 107
2-7-3. پاسخ انسجام گرایان به اشکال تعیین 108
3-7-3. اشکال واکر به پاسخ انسجام گرایان 109
4-7-3. پاسخ یانگ به واکر 113
1-4-7-3. استدلال بر عدم امکان فرض نظامهای متعارضِ منسجم از منظر شناسا 115
8-3. مخالفت با فهم عرفی 119
1-8-3. پاسخ واکر 119
9-3. اشکال تاگارد 120
1-9-3. پاسخ یانگ به اشکال تاگارد 122
10-3. اشکال تعالی 123
1-10-3. پاسخ واکر 124
2-10-3. پاسخ یانگ 125
11-3. اشکال مک گین 126
1-11-3. پاسخ یانگ به اشکال مک گین 127
فصل چهارم: مشکل جدایی در نظریههای انسجام توجیه 129
1-4. مقدمه 130
2-4. اشکال نظامهای بدیل 131
1-2-4. تقریر اول 131
2-2-4. تقریر دوم 134
3-2-4. تقریر سوم 136
3-4. تحلیل پویمن راجع به اشکال نظامهای بدیل 138
1-3-4. پاسخ بلانشارد 138
2-3-4. پاسخ پویمن به بلانشارد 139
3-3-4. پاسخ لرر 140
1-3-3-4. بیان کلی نظریه لرر 140
4-3-4. پاسخ پویمن به لرر 144
5-3-4. پاسخ بونجور 148
1-5-3-4. بیان کلی نظریه بونجور 148
6-3-4. پاسخ پویمن به بونجور 153
4-4. مشکل گسست توجیه باور از واقعیت 156
1-4-4. تقریر اول 158
2-4-4. تقریر دوم 160
5-4. تحلیل و ارزیابی پولاک از اشکال گسست توجیه باور از واقعیت 162
1-5-4. مقدمه 162
2-5-4. تحلیل و ارزیابی پولاک 164
3-5-4. نظریه نهایی پولاک 170
6-4. اشکال عدم لحاظ تجارب تجربی در توجیه 173
7-4. تحلیل هارمان در رابطه با اشکال عدم لحاظ تجارب ادراکی در توجیه 175
1-7- 4. خطوط کلی نظریه انسجام توجیه هارمان 175
2-7-4. پاسخ هارمان به اشکال عدم لحاظ تجارب ادراکی در توجیه 178
فصل پنجم: تحلیل و ارزیابی مشکل جدایی در نظریههای انسجام صدق و توجیه 182
1-5. مقدمه 183
2-5. محل نزاع در مشکل جدایی 184
3-5. دامنه مشکل جدایی 190
4-5. ارزیابی مشکل جدایی در نظریه انسجام صدق و توجیه 194
1-4-5. مقدمه 194
2-4-5. بررسی مشکل جدایی نظریه انسجام در اشکال تعیین 195
3-4-5. ارزیابی پاسخ انسجام گرایان 199
4-4-5. تحلیل مشکل جدایی در خصوص حالات ذهنی غیر شناختی 206
1-4-4-5. استدلالات انسجام گرایان بر عدم لحاظ حالات ذهنی غیر شناختی در توجیه 208
1-1-4-4-5. استدلال اول 208
2-1-4-4-5.پاسخ مبناگرایان به استدلال اول 210
3-1-4-4-5. پاسخ حلی نگارنده به استدلال اول 210
4-1-4-4-5. استدلال دوم 212
5-1-4-4-5. راهکار هاک برای حل مشکل استدلال دوم 213
6-1-4-4-5. اشکال نگارنده به راهکار هاک 214
7-1-4-4-5. پاسخ مبناگرایان به استدلال دوم 216
8-1-4-4-5. استدلال سوم 217
9-1-4-4-5. پاسخ نگارنده به استدلال سوم 218
10-1-4-4-5. پاسخ مبناگرایان به استدلال سوم 219
11-1-4-4-5. استدلال چهارم 222
12-1-4-4-5. پاسخ فلدمن و کونی به استدلال چهارم 225
13-1-4-4-5. اشکال نگارنده به پاسخهای فلدمن و کونی 227
14-1-4-4-5. تحلیل نهایی نگارنده در ارزیابی نقش حالات ذهنی غیر شناختی در توجیه و پاسخ به اشکال چهارم براساس آن 230
1-14-1-4-4-5. پاسخ به اشکال چهارم بر اساس نظریه پولاک 231
2-14-1-4-4-5. تحلیل مسأله و اشکال نگارنده به پولاک و مبناگرایان 234
3-14-1-4-4-5. حل مشکلات توجیه باورهای ادراکی در پرتو نظریهای جدید در باب توجیه این باورها 237
5-5. اشکال اصلی در مشکل جدایی در نظریههای انسجام توجیه 245
6-5. ارزیابی تحلیل هارمان راجع به اشکال عدم لحاظ تجارب ادراکی 246
7-5. ارزیابی تحلیل پولاک راجع به مشکل گسست توجیه باور از واقعیت 248
1-7-5. اشکال گسست توجیه باور از واقعیت بر نظریه مبناگرایی 253
2-7-5. اشکال نظامهای بدیل بر نظریه مبناگرایی 253
8-5. ارزیابی تحلیل پویمن راجع به اشکال نظامهای بدیل 254
9-5. ناکامی نظریات درون گرا از پاسخ گویی به مشکل جدایی 256
10-5. حل مشکل جدایی از طریق تقریر نظریه انسجامی برون گرا در توجیه 259
1-10-5. اثبات برون گرایی 260
2-10-5. اثبات نظریه انسجام برون گرا 268
1-2-10-5. طرد باورهای پایه 268
2-2-10-5. نحوه توجیه 268
11-5. ارزیابی حل مشکل جدایی از طریق تقریر نظریههای برون گرا در توجیه 269
1-11-5. اشکال به نظریه انسجام برون گرا 269
2-11-5. اشکال به نظریههای برون گرا برای حل مشکل جدایی 271
12-5. دفاع از درون گرایی در مواجهه با مشکل جدایی 273
نتیجه گیری و پیشنهادات 278
مقدمه 279
برخی نتایج تحقیق در مشکل جدایی 279
پیشنهادات 290
منابع 291
واژهنامه 299

مقدمه و کلیات

بیان مسأله تحقیق
موضوع معرفت شناسی « معرفت»1 است. از این رو در این علم به بررسی موضوعات و پرسشهای مرتبط با معرفت پرداخته میشود. واژه معرفت دارای سه معنا است: معرفت حاصل از آشنایی (مواجهه)،2 معرفت به چگونگی3 و معرفت گزارهای4. معرفت حاصل از آشنایی عبارت از آشنایی بی واسطه شناسا با متعلق معرفت5 از طریق تجربه کردن آن است. در این نوع معرفت ما به خودِ موضوع معرفت مستقیماً آگاهی پیدا میکنیم. با مشاهده شهری که برای اولین بار به آن رفتهایم، به آن معرفت حاصل از آشنایی پیدا میکنیم. معرفت به چگونگی عبارت از معرفت به چگونگی انجام کارهای مختلف است. ما در فارسی نوعاً برای این معنا از معرفت، واژه « بلد بودن» را به کار میبریم. وقتی میگوییم حسن میداند که چگونه باید رانندگی کرد، مراد ما از این سخن این است که وی دارای مهارت رانندگی است. از چنین آگاهی به معرفت به چگونگی یاد میکنیم. اما معرفت گزارهای آنجایی است که متعلق معرفت، گزاره6 است؛ یعنی امری که قابلیت صدق و کذب دارد. معرفت شناسا به اینکه کرج مرکز استان البرز است، از سنخ معرفت گزارهای است. معرفت شناسان معمولاً به معنای سوم معرفت میپردازند. معرفت شناسان توجیه و صدق را از شرایط لازم مهم برای معرفت گزارهای تلقی میکنند. یکی از مشهورترین نظریات برای تبیین مؤلفه صدق و توجیه 7معرفت، نظریه انسجام گرایی8 است. نظریه انسجام صدق،9 نظریهای است که صدق هر باوری را به انسجام آن با مجموعهی مشخصی از باورها میداند و بنابر نظریه انسجام توجیه،10 یک باور وقتی موجه است که عضوی از یک نظام 11 منسجم از باورها باشد و برای اینکه نظامی از باورها منسجم باشد، باید باورهایی که آن نظام از آنها تشکیل میشود، با یکدیگر منسجم باشند. به گفته برخی معرفت شناسان اصلیترین اشکالی که به این دو نظریه وارد گردیده است، مشکل جدایی است. میتوان از این اشکال تقریرهای مختلفی بدست داد، اما کانون اصلی این اشکال بر این ایده استوار است که اگر صدق و توجیه یک باور صرفاً تابعی از انسجام آن باور با سایر باورها گردد، ارتباط توجیهی باور با واقعیت از بین میرود. عنوان مشکل جدایی را بر مجموعهای از اشکالات که ناشی و از لوازم این ایده هستند، اطلاق کردهایم.
در این پایاننامه کوشش میشود پس از بررسی جوانب مختلفِ مشکل جدایی در نظریات انسجام صدق و توجیه، نسبت این مشکل را به این نظریات ارزیابی کرده و در مورد صحت و سقم آن داروی کند. در این تحقیق سعی بر این است که نشان داده شود که آیا راه برون رفتی برای این نظریه در مواجهه با این اشکال وجود دارد یا نه. البته با توجه به اینکه نظریه انسجام صدق، نظریه مقبولی میان معرفت شناسان معاصر – حتی آنان که به این نظریه در باب توجیه قائل هستند – نیست، به این مشکل معرفت شناسان آنچنانکه باید و شاید در این نظریه نپرداختهاند، از این رو تحلیل این مشکل در نظریه انسجام صدق نیاز به بررسی از ناحیه فیلسوف خاصی ندارد. لذا سعی میکنیم راجع به این مشکل اصلیترین نقض و ابرامها را بررسی کنیم. اما از آنجا که نظریه انسجام گرایی از مهمترین نظریات در ساختار توجیه است، نقض و ابرامهای متعددی راجع به این مشکل در میان معرفت شناسان در این نظریه مطرح گردیده است. ما این مشکل را در توجیه از منظر پویمن12، پولاک13 و هارمان14 بررسی خواهیم کرد.15 هر کدام از این سه