11 ) ملاحظات اخلاقی
1 : قبل از شروع پژوهش ، محقق خود را به مشارکت کنندگان معرفی نمود و در خصوص اهداف تحقیق توضیحات کامل ارایه و به سوالات آن ها با دقت و حوصله پاسخ داد .
2: حضور مددجویان و سایر شرکت کنندگان ، در مصاحبه ها و بحث های گروهی کاملا اختیاری و منوط به رضایت کتبی بود . از مشارکت کنندگان خواسته شد که قبل از شروع مصاحبه ، فرم رضایت نامه آگاهانه از مشارکت در تحقیق را به دقت مطالعه و سپس امضا نمایند ، برای مددجویانی که توانایی خواندن نداشتند از یکی از دوستان آن ها خواسته شد تا فرم مربوطه برای شرکت کننده خوانده شود .
3: به شرکت کنندگان اطمینان داده شد ، هویت و تمام اطلاعات شخصی آنان محرمانه و صرفا در اختیار محقق باقی خواهد ماند .
4 : به شرکت کنندگان بابت استفاده صرفا پژوهشی از یافته های بدست آمده از پژوهش اطمینان داده شد .
5 : به شرکت کنندگان گفته شد در صورت تمایل یک نسخه از نتایج در اختیار آنان قرار خواهد گرفت .
6 : شرکت کنندگان اختیار داشتند که در هر مرحله از تحقیق در صورت عدم رضایت از ادامه همکاری ، انصراف دهند .
7 : شرکت کنندگان اختیار داشتند که به آن دسته از سوالاتی که می خواهند پاسخ دهند .
8 : صحبت های شرکت کنندگان در مصاحبه ها ، گفتگوها و بحث های متمرکز گروهی با وفاداری کامل و بدون هیچ گونه تغییر از جانب پژوهشگر ، ارایه شده است .
9 : هر گونه بازدید و جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با رعایت چارچوب ضوابط و قوانین محیط پژوهش و اطلاع کامل مسوولین مربوطه انجام گرفت .

مقدمه
نتایج حاصل از تحقیق انجام شده ، در 2 بخش ، شامل یافته های دموگرافیک و یافته های اصلی ارائه شده است.
در بخش 4 – 1 یافته های دموگرافیک در زمینه ی سن ، جنس ، مدت اقامت ، نوع جرم ، به تفکیک عنوان افراد شرکت کننده در پژوهش در دو جدول مجزا ارایه گشته است .
در بخش 4 – 3 یافته های اصلی مطالعه ، در 5 طبقه ی اصلی ارایه شده است که شامل کدها و زیر طبقات تعاملات مددجویان با یکدیگر ، کدها و زیر طبقات تعاملات مددجویان و کارکنان ، کدها و زیر طبقات ارتباط مددجویان با محیط و امکانات کانون ، کدها و زیر طبقات تعاملات مددجویان و خانواده هایشان و کدها و زیر طبقات تجارب شخصی مددجویان می باشد .

جدول 4 – 1: مشخصات مشارکت کنندگان در تحقیق ( مددجویان )
جنس
10 دختر
16 پسر
مدت اقامت
12 نفر بالای 6 ماه اقامت
14 نفر کمتر از 6 ماه اقامت
سن
حداکثر 20 سال
حداقل 15 سال
نوع بزه
قتل : 6 نفر
مواد مخدر: 4 نفر
سرقت :
5 نفر
زورگیری :
3 نفر
نزاع و درگیری :
3 نفر
رابطه نامشروع :
5 نفر
سو سابقه
8 نفر بیش از یک بار سابقه اقامت
18 نفر تک سابقه
میزان تحصیلات
2 نفر بی سواد
6 نفر تحصیلات ابتدایی
10 نفر تحصیلات راهنمایی
8 نفر تحصیلات دبیرستان

جدول 4 –2 : مشخصات مشارکت کنندگان در تحقیق ( کارکنان حرفه ای )
جنس
8 زن
7 مرد
عنوان پست
مددکار :
2 نفر
روان شناس :
2 نفر
مراقب :
5 نفر
مربی:
4 نفر
مسوولین فرهنگی :
2 نفر
مدت خدمت
حداکثر 12 سال
حداقل 3 سال
میزان تحصیلات
لیسانس : 11 نفر
فوق لیسانس : 4 نفر

نمودار 4 – 1
جدول 4 – 3

طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه { د / الف / ط & ک89 }
کد
Code
زیر طبقه3
Subcategory3
زیر طبقه2
Subcategory2
زیر طبقه1
Subcategory1
مدت اقامت بیشتر
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
سن بالاتر
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
ملیت
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
قومیت
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
نوع بزه
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
شخصیت
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
داشتن مسوولیت در خوابگاه
نقش حقوقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
توهین کلامی به مددجویان افغان
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
توهین کلامی مددجویان تهرانی به شهرستانی (مددجویان دختر )
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
امر کردن به مددجویان جدیدورود
رفتار های ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
خطاب کردن مددجویان جدید با القاب و عناوین نامطلوب
رفتار های ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
جدول 4 – 3
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه (د / الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه3
Subcategory3
زیر طبقه2
Subcategory2
زیر طبقه1
Subcategory1
برتر دانستن خود نسبت به مددجویان جدید در استفاده از امکانات عمومی کانون
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
تقسیم ناعادلانه برخی وسایل و مواد غذایی میان مددجویان
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
خشونت کلامی در برخورد با مددجویان گروه کوتاه مدت
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
کمک به افزایش رفاه مددجویان
( مددجویان دختر )
رفتارهای جامعه پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
کمک به رفع برخی مشکلات مددجویان از سوی مددجوی ارشد
رفتارهای جامعه پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
کنترل سایر مددجویان برای ممانعت از ارتکاب رفتار های منفی ( روابط هم جنس گرایانه ، آزار فیزیکی و کلامی یکدیگر )
رفتارهای جامعه پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
یادگیری رفتار های مثبت از ارشد خوابگاه
رفتارهای جامعه پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
جدول 4 – 3
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه { د/ الف / ط & ک }
کد
Code
زیر طبقه3
Subcategory3
زیر طبقه2
Subcategory2
زیر طبقه1
Subcategory1
جلوگیری از زورگویی به یکدیگر
رفتارهای جامعه پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
گسترش شبکه دوستی
…………………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
تظاهر به ارتکاب بزه سنگین در مقابل مددجویان جدید ورود
…………………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
برخورد کلامی با مددجویان با اقامت کوتاه و شکایت به مراقب در صورت عدم تبعیت از مقررات خوابگاه
…………………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
تظاهر به مدت اقامت طولانی در مقابل مددجویان جدید ورود
……………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
جداسازی خود ( مددجویان قدیمی) از مددجویان جدیدورود

مطلب مرتبط :  

…………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
تخریب یکدیگر برمبنای نوع بزه
………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
استفاده از زبان بدن ( ارتباط غیر کلامی )
………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
جدول 4 – 3

طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه (د / الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه3
Subcategory3
زیر طبقه2
Subcategory2
زیر طبقه1
Subcategory1
تمکین مددجویان از مددجوی ارشد به ویژه مددجویان با اقامت طولانی
تمکین
راه های تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
مراجعه به مددجویان با اقامت طولانی مدت برای رفع اختلاف ها و درگیری ها
پناه بردن به سایر مراجع قدرت
راه های تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
تمکین ظاهری مددجویان جدید از قدیم
تمکین ظاهری
راه های تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
اعتراض مددجویان جدید از زورگویی برخی مددجویان به مراقبین
پناه بردن به سایر مراجع قدرت
راه های تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
تقابل مددجویان جدید با مددجویان قدیم
رویارویی مستقیم
راه های تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
درگیری به دو شکل بیشتر کلامی و کمتر فیزیکی
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
دعواودرگیری با یکدیگر به هر بهانه
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت

4 – 2 بررسی طبقه اصلی : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر
کدهای بدست آمده گویای آن است که وجه رایج در تعاملات مددجویان دختر مستقر در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ، رابطه قدرت است و چند تظاهر دارد .
1 : انواع رابطه قدرت 2 : روش های تقویت قدرت 3 : کاربرد قدرت 4 : روش های تطابق با مراجع قدرت
4 – 2 – 1 گروه دختران بزرگسال ، با اقامت طولانی مدت
4 – 2 – 1 – 1 : انواع رابطه قدرت
نتایج مطالعه نشان داد عواملی که منجر به رابطه قدرت می شود ، به دو طبقه ی نقش حقوقی و حقیقی قابل تقسیم است . در گروه دختران { د / الف / ط }90 ، مصداق های انواع رابطه قدرت با رعایت اولویت ، شامل : مدت اقامت ، داشتن مسوولیت در کانون ، نوع بزه ، سن ، می باشد و داشتن مسوولیت در کانون ، در طبقه حقوقی و سایر موارد در طبقه حقیقی قرار می گیرد .
مدت اقامت
طبق مشاهدات ، در تعاملات درون گروهی مددجویان با اقامت طولانی ، محور اصلی رابطه قدرت را ، مدت اقامت شکل می دهد . و به ترتیب ، افرادی که دارای بیشترین مدت اقامت هستند ، بیشترین رابطه قدرت را دارا می باشند و با توجه به همین سلسله مراتب ، از یکدیگر تبعیت می کنند .

مطلب مرتبط :   خشونت، جنایی، کیفری، حقوق، سیاست

داشتن مسوولیت در کانون
طبق شاهدات ، مسوولیت های واگذار شده از سوی مراقبین به مددجویان گروه { د / الف / ط } و با توجه به طول مدت اقامت شان می باشد . مددجوی ارشد خوابگاه از میان افرادی که مدت اقامت طولانی دارند انتخاب می گردد و کسی است که بیشترین مدت اقامت را دارا می باشد و مسوولیت اداره خوابگاه را بر عهده می گیرد . و به ترتیب سایر مسوولیت ها به سایر مددجویان این گروه اعطا می گردد . البته تمام افراد این گروه دارای مسوولیت نمی شوند . دریافت نقش حقوقی ( مسوولیت در کانون ) باعث افزایش رابطه قدرت نسبت به سایر مددجویان فاقد مسوولیت می شود .
نوع بزه
یافته ها حاکی از آن است که مددجویان مرتکب بزه قتل بیشترین رابطه قدرت را در برابر سایر مددجویان دارا می باشند، شایان ذکر است که مدت اقامت و سنگینی بزه با یکدیگر رابطه مستقیم دارد .
سن
طبق مشاهدات ، و گفته های مددجویان در گروه { د/ الف / ط} گاهی اوقات فاکتور سن در مقابل مدت اقامت قرار می گیرد و مددجوی بزرگتر در این گروه از مددجو کم سن تر با وجود مدت اقامت بیشتر تبعیت نمی کند ، اما اکثر اوقات فاکتور مدت اقامت بر فاکتور سن غلبه می کند .
مددجو با اقامت طولانی مدت : “من از س… قدیمی ترم اما چون اون از من بزرگتره بعضی وقته ها حرفم و گوش

دسته بندی : علمی