دانلود پایان نامه
فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 9
1-4- اهداف پژوهش 11
1-4-1- هدف کلی: 11
1-4-2- اهداف جزیی 11
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 14
2-2- سیر تحول بزهکاری در ادوار تاریخی 14
2-2-1- بزهکاری در عهد قدیم 14
2-2-2- بزهکاری در قرون وسطی 16
2-2-3- بزهکاری و جرم در عصر مدرن 17
2-2-4- بزهکاری و جرم در اسلام 18
2-3- پیشینه داخلی 18
2-4- پیشینه خارجی 26
2-5- نقد پژوهش های پیشین 39
فصل سوم: مبانی نظری
3-1- مقدمه 42
3-2- نظریه های مربوط به رفتارهای بزهکارانه 44
3-2-1- دیدگاه جرم شناسی کلاسیک 44
3-2-2- دیدگاه اثبات گرایی 45
3-2-2-1- اثبات گرایی زیستی 46
3-2-2-2- اثبات گرایی روانی 48
3-2-3- نظریه های زیستی – اجتماعی 49
3-2-4- نظریه های جامعه شناختی 50
3-2-4-1- نظریه های ساختار اجتماعی 53
3-2-4-1-1- نظریه بی سازمانی اجتماعی 54
3-2-4-1-1-1- نظریه بوم شناختی رابرت ازرا پارک 55
3-2-4-1-1-2- نظریه مناطق متحدالمرکز کلیفورد شاو و هنری مک کی 56
3-2-4-1-1-3- نظریه فعالیتهای روزمره مارکوس فلسون و لاورنس کوهن 59
3-2-4-1-2- نظریه فشار 61
3-2-4-1-2-1- نظریه آنومی امیل دورکیم 62
3-2-4-1-2-2- نظریه فشار رابرت مرتن 64
3-2-4-1-2-3- نظریه فشار عمومی رابرت آگنیو 68
3-2-4-1-2-4- نظریه آنومی نهادی استیون مسنر و ریچارد روزنفلد 70
3-2-4-1-3- نظریه انحراف فرهنگی 73
3-2-4-1-3-1- نظریه هنجارهای رفتاری تورستن سلین 75
3-2-4-1-3-2- نظریه خرده فرهنگ بزهکارانه آلبرت کوهن 76
3-2-4-1-3-3- نظریه فرهنگ طبقه پایین والتر میلر 77
3-2-4-1-3-4- نظریه فرصت افتراقی ریچارد کلووارد و لوید اهلین 79
3-2-4-1-3-5- نظریه کد(رمز) خیابان الیاه اندرسون 80
3-2-4-2- نظریه های فرآیند اجتماعی 81
3-2-4-2-1- نظریه یادگیری اجتماعی 83
3-2-4-2-1-1- نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند 84
3-2-4-2-1-2- نظریه هویت پذیری افتراقی دانیل گلیزر 87
3-2-4-2-1-3- نظریه تقویت افتراقی رانلد آکرز و رابرت بورگس 88
3-2-4-2-1-4- نظریه خنثی سازی دیوید ماتزا و گرشام سایکز 90
3-2-4-2-2- نظریه کنترل اجتماعی 92
3-2-4-2-2-1- نظریه بازداری والتر ریکلس 93
3-2-4-2-2-2- نظریه پیوند اجتماعی تراویس هیرشی 94
3-2-4-2-2-3- نظریه شرمنده سازی جان بریث ویت 96
3-2-4-2-2-4- دکترین بازدارندگی 97
3-2-4-2-3- نظریه واکنش اجتماعی یا برچسب زنی 98
3-2-4-2-3-1- نظریه نمایش شر فرانک تاننبائوم 100
3-2-4-2-3-2- نظریه انحراف اولیه و ثانویه ادوین لمرت 101
3-2-4-2-3-3- نظریه بیگانگان هوارد بکر 104
3-2-4-2-3-4- نظریه عدم مداخله رادیکال ادوین شور 106
3-2-4-2-3-5- نظریه فریبندگی های جرم جک کاتز 107
3-2-4-3- نظریه تضاد اجتماعی 108
3-2-4-3-1- نظریه تضاد کارل مارکس 109
3-2-4-3-2- نظریه تضاد گروهی جورج ولد 110
3-2-4-3-3- نظریه واقعیت اجتماعی جرم ریچارد کوئینی 111
3-2-4-3-4- نظریه جرم و نظم قانونی آستین ترک 112
3-2-4-3-5- نظریه مارکسیسم ساختاری ویلیام چامبلیس و رابرت سیدمن 113
3-2-4-3-6- نظریه واقع گرایی چپ جان لی و جوک یانگ 114
3-2-4-3-7- نظریه کنترل قدرت جان هاگان 115
3-2-4-4- نظریه های تکاملی(تلفیقی) 117
3-2-4-4-1- نظریه های دوره زندگی 118
3-2-4-4-1-1- نظریه درجه بندی سنی رابرت سامپسون و جان لاب 119
3-2-4-4-1-2- مدل تکامل اجتماعی ریچارد کاتالانو و دیوید هاوکینز 121
3-2-4-4-1-3- نظریه تلفیقی دلبرت الیوت، سوزان ایجتون و راچل کانتر 122
3-2-4-4-1-4- نظریه تعاملی ترنس ثورنبری، ماروین کرون، آلن لیزوت و مارگرات فارنورث 122
3-2-4-4-1-5- نظریه عمومی جرم و بزهکاری رابرت آگنیو 123
3-2-4-4-1-6- نظریه حمایت اجتماعی فرانسیس کالن 124
3-2-4-4-2- نظریه های خصلت پنهان 125
3-2-4-4-2-1- نظریه یادگیری – سرشتی جیمز ویلسون و ریچارد هرنشتاین 125
3-2-4-4-2-2- نظریه عمومی جرم میشل گاتفریدسون و تراویس هیرشی 127
3-2-4-4-2-3- نظریه پتانسیل ضد اجتماعی شناختی تلفیقی دیوید فارینگتون 129
3-2-4-4-2-4- نظریه اجبار افتراقی مارک کالوین 130
3-2-4-4-2-5- نظریه تعادل کنترل چارلز تیتل 131
3-2-4-4-3- نظریه های خط سیر 133
3-2-4-4-3-1- نظریه مسیرهای بزهکاری رالف لوبر 134
3-2-4-4-3-2- نظریه تاکسونومی دوگانه تخلف تری موفیت 135
3-2-4-4-3-3- نظریه تخلف زودهنگام و دیرهنگام جرالد پترسون و کارن یوئرگر 136
3-2-4-4-4- نظریه های رفتارهای پرخطر 137
3-2-4-4-4-1- نظریه رفتار مشکل آفرین ریچارد جسور 137
3-2-4-4-4-2- نظریه زمان بندی بلوغ چارلز اروین 138
3-2-4-4-4-3- نظریه استرس اجتماعی جان رودز 139
3-3- نظریه های مهارت های اجتماعی و ارتباطی 140
3-3-1- نظریه های روانشناختی مهارت اجتماعی و ارتباطی 140
3-3-2- نظریه های اجتماعی مهارت اجتماعی و ارتباطی 141
3-4- چارچوب نظری پژوهش 142
3-5- مدل مفهومی پژوهش 150
3-6- مدل تجربی پژوهش 152
3-7- فرضیات پژوهش 154
فصل چهارم: روش شناسی پژوهش
4-1- روش پژوهش 157
4-2- تکنیک جمع آوری اطلاعات 157
4-3- جامعه آماری 158
4-4- حجم نمونه 160
4-5- روش نمونه گیری 160
4-6- واحد تحلیل 161
4-7- تعریف مفاهیم 162
4-8- روایی و پایایی ابزار سنجش 166
4-9- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 167
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده ها
5-1- مقدمه 169
5-2- داده های توصیفی 169
5-3- یافته های استنباطی 216
5-3-1- تحلیل های آماری دو متغیره (بررسی فرضیات) 217
5-3-2- تحلیل های آماری چندمتغیره 231
5-3-2-1- تحلیل رگرسیون چندمتغیره 231
5-3-2-2- تحلیل مسیر 242
فصل ششم: بحث و نتیجه گیری
6-1- یافته ها 249
6-2- بحث و تحلیل نتایج 259
6-3- پیشنهادها 285
6-3-1- پیشنهادهای اجرایی 285
6-3-2- پیشنهادهای پژوهشی 287
6-4- محدودیت های پژوهش 287
منابع و مأخذ:
الف: منابع فارسی 290
ب: منابع لاتین 298

فهرست جداول

عنوان و شماره جدول صفحه
جدول 1-3- سنخ شناسی شیوه های سازگاری فردی 67
جدول 1-4- توزیع جمعیت در مناطق ده گانه شیراز و تعداد پرسشنامه های پر شده در هر منطقه 161
جدول 2-4- ضریب آلفای کرونباخ گویه های متغیرهای پژوهش 167
جدول شماره 1-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سن و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 170
جدول شماره 2-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنسیت و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی 171
جدول شماره 3-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تحصیلات و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی 172
جدول شماره 4-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس وضعیت تأهل و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 172
جدول شماره 5-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس قومیت و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی 173
جدول شماره 6-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نوع مسکن و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 174
جدول شماره 7-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس طبقه اجتماعی و میزان مهارت اجتماعی و ارتباطی 174
جدول شماره 8-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس ساختار خانواده و میزان مهارت اجتماعی و ارتباطی 175
جدول شماره 9-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس درآمد و میزان مهارت اجتماعی و ارتباطی 176
جدول شماره 10-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نحوه گذران اوقات فراغت و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 177
جدول شماره 11-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف سیگار و میزان مهارت اجتماعی و ارتباطی 177
جدول شماره 12-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف قلیان و میزان مهارت اجتماعی و ارتباطی 178
جدول شماره 13-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف الکل و میزان مهارت اجتماعی و ارتباطی 179
جدول شماره 14-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف شیشه و میزان مهارت اجتماعی و ارتباطی 179
جدول شماره 15-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف ماری جوانا و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی 180
جدول شماره 16-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف حشیش و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی 180
جدول شماره 17-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف کراک و میزان مهارت اجتماعی و ارتباطی 181
جدول شماره 18-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف قرص اکس و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی 182
جدول شماره 19-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف هروئین و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی 182
جدول شماره 20-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف تریاک و میزان مهارت اجتماعی و ارتباطی 183
جدول شماره 21-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس رابطه جنسی و میزان مهارت اجتماعی و ارتباطی 184
جدول شماره 22-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس استفاده از کاندوم و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی 184
جدول شماره 23-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان دلبستگی و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 185
جدول شماره 24-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان تعهد و مهارت های اجتماعی و ارتباطی 186
جدول شماره 25-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان باور و مهارت های اجتماعی و ارتباطی 186
جدول شماره 26-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مشارکت و مهارت های اجتماعی و ارتباطی 187
جدول شماره 27-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان خود-کنترلی و مهارت اجتماعی و ارتباطی 188
جدول شماره 28-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان خودپنداره و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 188
جدول شماره 29-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان همنشینی با دوستان بزهکار و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 189
جدول شماره 30-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان نظارت والدین بر فرزندان و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی 190
جدول شماره 31-2-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان رانندگی خطرناک