دانلود پایان نامه
فهرست مطالب
فصل اول ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
1 – 1 بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1- 2 سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1- 3 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1- 4 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
1- 5 بهره وران تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1- 6 جنبه جدید بودن تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….4
1- 7 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
1- 8 تکنیک کار/ ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………….5
1- 9 نمونه برداری یا نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-10روش تحلیل اطلاعات و داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-11 جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت انجام کار………………………………………………………………………………………………………..6
1-12 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-13 تعریف مفاهیم و اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-13-1 عملکرد ( Function )………………………………………………………………………………………………………………………………8
1-13-1-1 عملکرد به مثابه استعاره ای مربوط به ریاضی……………………………………………………………………………………………………9
1-13-1-2 عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه، برای بیان مقصود……………………………………………………………………………..9
1-13-1-3 عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه در نظریه ارگانیک فرم………………………………………………………………………10
1-13-1-4 عملکرد به معنای کاربرد……………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-13-1-5 عملکردی به منزله ترجمه واژه آلمانی زاخلیش………………………………………………………………………………………………..10
1-13-1-6 عملکردی به منزله ترجمه واژه آلمانی تسو کمسیگ………………………………………………………………………………………….11
1-13-1-7 معنای عملکرد در عملکرد گرایی…………………………………………………………………………………………………………………..11
1-13-1-7-1 فرم از عملکرد تبعیت می کند…………………………………………………………………………………………………………………..11
1-13-1-7-2 خانه ماشینی برای زندگی است………………………………………………………………………………………………………………..12
1-13-2 سازمان( ( organization و سازمان مردم نهاد یا سمن ( ( Non government Organization
1-13-2-1 واحد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-13-2-2 رده یا طبقه سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-13-2-3 تثبیت سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-13-2-4 راهنمای سازمان …………………………………………………………………………………………………………………………………….13
1-13-2-5 مشخصات مشاغل سازمان …………………………………………………………………………………………………………………………13
1-13-2-6 نمودارهای سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-13-2-7 دستورالعمل های کتبی……………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-13-2-8 فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………15
1-13-2-9 انواع سازمان ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….15
1-13-2-9-1 سازمان انتفاعی و غیر انتفاعی………………………………………………………………………………………………………………..16
1-13-2-9-2 سازمان های تولیدی و خدماتی……………………………………………………………………………………………………………….16
1-13-2-9-3 سازمان های دولتی و خصوصی……………………………………………………………………………………………………………….16
1-13-2-9-4 سازمان رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………………..16
1-13-2-9-5 سازمان غیر رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………….18
1-13-2-9-6 سازمان های یادگیرنده…………………………………………………………………………………………………………………………..19
1-13-2-9-7 سازمان داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………..19
1-13-2-9-8 سازمان وظیفه ای ……………………………………………………………………………………………………………………………….19
1-13-2-9-9 سازمان های دولتی و انواع آن در ایران……………………………………………………………………………………………………..20
1-13-2-9-10 سازمان مردم نهاد یا سمن (NGO)……………………………………………………………………………………………………….22
1-13-2-9-10-1 انواع سازمان های مردم نهاد…………………………………………………………………………………………………………….26
1-13-3 سازمان های ایمان محور یا سام ( FBO )………………………………………………………………………………………………… 30
1-13-4 مدیریت ( Management ) و مدیریت یکپارچه شهری (Integrated management of urbun )…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35
1-13-4-1 مدیریت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
1-13-4-2 انواع مدیریت