دانلود پایان نامه
– انواع تاخیرها در قراردادهای ساخت و ساز
کارفرما جهت رسیدن به اهداف مدنظر از اجرای یک پروژه ، موظف به شناخت ریسک های موجود ، کنترل و انتقال مناسب آن می باشد
لذا شناخت انواع تاخیرات در این بین اهمیت خاصی دارد

الف – تاخیر های ناشی از اقدامات پیمانکار یا کارگزاران ایشان
ب- تاخیرهای ناشی از اقدامات کارفرما یا نمایندگان و عوامل ایشان
ج – تاخیر های ناشی از قوه قاهره یا خارج از کنترل طرفهای قرارداد
3-2-1-3- تغییرات
پیچیدگی ، بی همتایی ، منحصر به فرد و تخصصی بودن فعالیت ها و دخالت افراد مختلف در پروژه از خصوصیات پروژه های عمرانی می باشد
این خصوصیات و نیز عدم تحقق آرمانی اهداف ، جملگی تغیییرات را نتیجه می دهند
باید به این موضوع توجه داشت که هر تغییری ، کار اضافه را سبب می گردد ، اما هوشیارانه این است که باید بین ” کار اضافی ” و ” اضافه کار ” تمیز قائل شد
کار اضافی ، کاری کاملاً مستقل و خارج از قرارداد است و اساساً کاری نیست که برای تحقق موارد ملحوظ در نقشه ها و مشخصات اصلی ، نیازی به انجام آن باشد
اما ، اضافه کار ، کاری است که برای تحقق موارد مندرج در قرارداد ، انجام آن لازم است و بدون انجام آن ، موضوع پیمان در قرارداد اصلی نمی تواند تکمیل شود

3-2-1-4- ir/8563-2/ ” title=”تصمیم گیری”>تصمیم گیری و انتخاب از بین گزینه ها می باشد
از طرفی مدیریت هم علم است و هم هنر ، لذا برخورد با اختلافات ، مدیریت خاصی می طلبد
مدیریت اختلافات و دعاوی نقش پیش گیرانه و حلال با حوزه عملکردی بسیار گسترده خواهد داشت
استراتژی های تدوین شده و اجرایی توسط کارفرما در این خصوص با توجه به استقرار عموماً هرمی مدیریت در پروژه تاثیری فراگیر بر حیات پروژه خواهد داشت
از مناظر مختلف می توان به تحلیل مدیریت در دعاوی و اختلافات پرداخت
از جنبه بررسی شخصیتی نیز داشتن خصوصیات مستبدانه و ضد روحیه همکاری و تمامیت خواه ، کل بدنه هر سیستم را زیر سوال برده و تاثیرگذار خواهد بود
لذا