– در هنر مسیحی به نشانه سرشت الهی ( عقاب ) و انسانی ( شیر ) عیسی مسیح ؛ همچنین ، جانوریکه به مخالفان و افرادی که مسیحیان را مورد شکنجه و آزار قرار می دادند حمله ور می شد .
– در منطقه البروج قدیم ، گاهی گریفین جانشین عقرب می شد . و از این رو وی را تجسمی از اصل پلیدی می پنداشتند .
– در چین ، نشانگر « تو »491 .
– در اساطیر یونان ، حیوان مقدس « آپولو » 492 و « آتنا » 493 . یونانیان ظاهراً تصویر گریفینبالدار را از شکل « نرگال » 494 که در الواح سنگی آشوری حکاکی شده بود اقتباس می کردند . شکل گریفین در تندیس های ایران نیز یافت شده است .
دو گریفین : خرد و روشنفکری .
گریفین در حال نگاه داشتن یک جسم کروی در پنجه هایش: پشتیبان ما در آبها ، روشنفکری و حمایت از خرد . ( جابز ، 1370 ، 155 ) .
– شیر دال : در علائم نجابت درنده ای افسانه ای است که سر و چنگال شاهین و بدن شیر دارد و بدون بال است . نماد خورشید ، آسمان ، نور صبحگاهی که به طلایی می زند ، نیروهای مرکب شیر و شاهین . از آنجا که نگهبان گنجینه است هوشیاری و انتقام را نشان می دهد . در شرق شیر دال با نماد اژدها که به مفهوم خرد و اشراق است ، اشتراک دارد . در یونان برای آپولون چون شمسی است و آتنه به معنی خرد و نمسیس495 در نقش انتقام ، مقدس است . در مسیحیت مظهر شرّ است که به صورت اهریمن با ارواح پرواز می کند ، همینطور اهریمنانی که مسیحیان را آزار می دهند . بعدها دانته آن را به طبیعت دو گانه مسیح و نقش پاپ به صورت نیروی مادی و معنوی تبدیل کرد . ( کوپر ، 1379 ، 237 ) .
– شیردال : مرکب از سر عقاب و بدن شیر ؛ به معنای خورشید ؛ جلال خورشید ؛ قدرت ؛ هوشیاری ؛ انتقام ؛ شیر دال بدون بال ، مذکر است . ( همان منبع ، 152 ) .
– گریفین : به یونانی گروپس ، پرنده ی افسانه یی بامنقار و بال عقاب و با بدن شیر . طبق علم علامت شناسی قرون وسطا ، نماد گریفین با نماد گرایی شیر و عقاب مشترک است ، که این امر باعث دو برابر شدن طبیعت خورشیدی او است . در واقع گریفین هم با آسمان و هم با زمین ارتباط دارد ، و نشانه ی دو طبیعت بشری و الهی مسیح است . گریفین یادآور دو کیفیت الهی نیرو و حکمت است .
اگر نماد گرایی خاص عقاب و شیر را مقایسه کنیم می توانیم نتیجه بگیریم که گریفین قدرت زمینی شیر را به نیروی آسمانی عقاب پیوند می دهد و بدین ترتیب جزء نمادگرایی کلی نیروهای رستگاری در می آید .
برای عبرانیان گریفین نماد ایران بوده ، زیرا در ایران از شکل گریفین بسیار استفاده می شده است و در نتیجه نماد نظریه یی بوده که با علم مغان و یا عقاید زردشتی بر مبنای دو اصل اساسی نیک و بد ارتباط داشته است . از سویی تصویر گریفین بر روی طارمی یک استوپه در سانشی [ محل باستانی بودایی هند در شمال شرقی بهوپال ، با سه استوپه از قرن 2 ق . م تا قرن 1 م ] دیده می شود ، که نمایانگر ادریشته ، یعنی عالم غیب است . در این تصویر بر نماد گرایی دو گانه ی خورشیدی شیر – پرنده به طور خاص تاکید شده و در عین حال نزدیک به نماد گرایی شیر نر و ماده یی نیز هست که مرکوب شاکتی و در ضمن نماد او هستند .
مع هذا گریفین به تبع سنتی مسیحی ، در مفهومی منفی نیز تفسیر شده است . شاید این تفسیر بعد از تفسیر مسیحی مذکور در فوق بوده است … طبیعت دو گانه گریفین نزاهت و شرافت عقاب و شیر را محو می کند … و بیشتر نشانه ی نیروی شقاوت آمیز و سنگدلانهی آنها است . در نماد گرایی مسیحی گریفین تصویر شیطان است ، تا جایی که برای متألهان مسیحی اصطلاح 496 مترادف با شیطان است . لکن گریفین در زمینه ی مدنی نشانه ی نیروی عظیم و خطر نزدیک است .
در میان یونانیان ، گریفین همذات غولهای نگهبان گنج است : گریفین ها بودند که از گنجهای سرزمین هوپربورئوسی پاسداری می کردند . آنها از صراحی پر از شراب دیونوسوس مراقبت و با جویندگان طلا در کوهها مبارزه می کردند ؛ آنها مرکوب آپولون بودند . گریفین یا گروپس در میان یونانیان نماد قدرت و مراقبت بود و در ضمن مانع دستیابی به گنجها . ( شوالیه – گربران ، 1385 ، 732 – 734 ) .

مطلب مرتبط :   نفت، حقوق، میادین، حیازت، ایالات
دسته بندی : علمی