شمایل ، « گاوی با سه درنا » است که بر سنگ هایی در پاریس و تریه نصب شده و متعلق به قرن اول میلادی است .
زاغ ها و کلاغ ها به دلیل خوردن لاشه و پر و بال سیاهشان ، به خصوص با مرگ پیوند داشتند . الهه های جنگ ایرلندی از قبیل موریگان و بدو می توانستند به شکل زاغ در آیند ، در میادین جنگ حضور یابند و ویرانی به بار آورند . در اسطوره ایرلندی تجمع های پیشگویانه کلاغ ها معمولاً از وقایع شوم خبر می داد . کلاغ ها و زاغ ها در شمایل نگاری اروپای کافر کیش نیز نمادهای مهمی بودند ، امّا به نظر می رسد که به عنوان پیام اوران خوشبختی با خدایان نیکوکاری از قبیل نانتوسوئلتا ، اپونا و شفا بخشان ارتباط داشتند . در بریتانیای عصر آهن آیین هایی برگزار می شد که کلاغ ها نیز در آن نقش داشتند : در دینبری و وینکلبری در همپشایر ، پیکر کلاغ ها تعمداً و شاید به عنوان قربانی برای قدرت های جهان زیرین در گودال هایی دفن می شد .
از دیگر پرندگانی که در اسطوره اهمیت داشتند می توان عقاب ها و قوها را نام برد . در شمایل نگاری ها ، عقاب بیش از هر چیز با نمادهای آسمان در آمیخته است . در اسطوره ویلزی عقاب

مطلب مرتبط :   روش کاربرد تمثیل در فرایند بازسازی شناختی    
دسته بندی : علمی