کارگران، اینترنت، رانده، رسانههای، دیجیتال

دانلود پایان نامه
رسانههای اجتماعی مرتبط سازند. آنها بالاخص از جامعه مدنی و جنبشهای آزادی سیاسی، حمایت میکنند و دسترسی مستقیم به تکنولوژیهای اطلاعاتی از جمله پروکسیهای مبتنی بر وب که به طور خودکار تولید میشوند، رلههای بینام توئیتر، پروژههای پهنای باند کم و خانه امن برای رسانههای شهروندی، به آنها قدرت میبخشد. (همان، 2012)
این شبکه همچنین فعالان دیجیتال را، به آنهایی که در صنعت تکنولوژی، دانشگاهها و دولت هستند، مرتبط میسازد تا تصمیمگیرندگان راجع به مباحث کلیدی، اداره اینترنت را تحتتاثیر قرار دهند. آنها قصد دارند از طریق ارائه ایدههای هوشمندانه در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی، توجه مدافعان حقوق بشر را که مشغول کار در فضای سایبر هستند، برخط مقدم سیاست متمرکز کنند. این اقدامات، در حال حاضر متوقف ساختن طرح دولت استرالیا برای فیلترینگ اجباری اینترنت، درخواستی جدی از گوگل برای حفظ موقعیت خود در مقابل سیاست اخیر چین و کسب اعتبارات و افزایش سرمایه برای حمایت از فعالان دیجیتال در ایران را شامل میشود. (همان، 2012)
سما سورس: «سما سورس»239، برنامهای است که توسط «لیلا چیرایاث جناح»240راهاندازی شد تا آوارگان و سایر مردم به حاشیه رانده شده، بتوانند از طریق اینترنت برای خود فرصتهای شغلی پیدا کنند. آنها با 18 مرکز آموزش غیرانتفاعی تجاری کوچک و مراکز اطلاعاتی روستایی، همکاری نمودند تا مشاغل آبرومندی برای بیش از 500 نفر از مردم به حاشیه رانده شده در کنیا، اوگاندا، کامرون، غنا و پاکستان تهیه نمایند. هسته این مفهوم، «میکرو ورک»241، بیتهای کوچک کار است که میتواند هر زمان و هر کجا اجرا شود و بر معیشت واقعی بیافزاید. طرح اشتغال این مرکز، سه بخش دارد: ابتدا، کارگاههای محلی کوچک، گروههای کارگران شاغل در خانه از فقیرترین بخشهای دنیا بررسی و انتخاب میشوند؛ سپس با استفاده از ابزارهای مبتنی بر وب، بازدید از سایتها و نمونههای موفق اجرا شده، آموزشهای لازم به این کارگاهها و گروههای کارگری داده میشود. در پایان، متخصصان فروش و بازاریابان این شبکه که در سانفرانسیسکو مستقر هستند، خدمات و محصولات کارگاهها و کارگران را از طریق وبسایت، معرفی و بازاریابی میکنند. مشتریانشان، اغلب غیرانتفاعیها، شرکتهای کوچک و یا شرکتهایی هستند که خود را از نظر اجتماعی مسئول میدانند. (برگرفته از سایت سماسورس)242