دانلود پایان نامه
داد و آثار گرافیک خود را به صورت کارت پستال برای رهبران نازی پست می‌کرد. در سال 1938 چون مطلع شد که نامش در سیاهه‌ی دشمنان نازی است به لندن فرار کرد. در سال 1950 به لایپ زیک در آلمان شرقی رفت و در آن جا پوستر و دکور تئاتر طراحی کرد. در سال 1968، قبل از مرگ، در اعتراض به جنگ ویتنام و حمایت از صلح جهانی، چند فتومونتاژ ساخت. نمایشگاه مروری بر آثار این هنرمند متأسفانه هم چنان جدید نام داشت.» (بی. مگز؛ فراست؛ نوری؛ 1384؛ ص 288 و 289 و 290)

تصویر 2ـ4 جان هرتفیلد؛ پوستر تبلیغاتی (فتومونتاژ)، 1919

مطلب مرتبط :   ، بغداد، دجله، -، خطّ
دسته بندی : علمی