مقیاسهای اندازه گیری نیز از ۰تا۱۰۰ می باشد. در این پژوهش از آزمون کلوموگرف اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال یا غیر نرمال بودن دادهها استفاده شده است

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره(۴-۴۳)، (۴-۸):، در()،، روابط(۴-۴۱)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید