پایان نامه با موضوع یادگیری الکترونیکی

دانلود پایان نامه

د .نقطه نظر اصلی این است که رایانه ها میتواند تجارب یادگیری انفرادی را شکل دهند که مجموعهای از بازخورد را فراهم میکنند. پایه نظری همهی اینها نظریه یادگیری معتبر رفتارگرایی و شناختگرایی اولیه بود. شواهد تجربی زیادی براساس نتایج یادگیری فراگیران مبتنی بر موفقیت این سبک وجود دارد(کرسلی،ترجمه امیر تیموری ورحمانی ،1386).

اصطلاحات درحوزه یادگیری الکترونیکی
یادگیری مبتنی بر رایانه
در این روش اطلاعات ب روی یک واسطهی الکترونیکی ذخیره میشود و کاربر با بهره گرفتن از رایانه و ابزارهای مرتبط از قبیل لوح فشرده ویا دی ی دی و ویدئو میتواند به یادگیری بپردازد.در این روش که از نوع اولیهی یادگیری الکترونیکی است از شبکه اینترنت استفاده نمیشود بلکه از سیدیهای آموزشی استفاده میشود.
فراگرد طراحی پیام برای آموزش متکی بر کامپیوتر متشکل از تهیه آموزش به شکل های زیر می باشد 🙁 (لیشن، پولاک و رایگلوٍث، ترجمه هاشم فردانش،1392)
معلم خصوصی برنامه ای
معلم خصوصی هوشمند

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تکرار و تمرین
شبیه سازی

یادگیری مبتنی بر وب و اینترنت
یادگیری مبتنی بر وب نوعی از یاگیری است که در محیط اینترنت صورت میگیرد و از اینترنت جهت گردهمآوری افراد برای تعامل و تبادل در یک محیط یادگیری استفاده میشود. درواقع در هر فرایند آموزشی که از رایانه استفاده شود، آموزش مبتنی بر رایانه گفته میشود و اگر اطلاعات و راهبردهای آموزش طراحی شده در آن بر مبنای وب پایه ریزی شود، به آن آموزش مبتنی بر وب گفته میشود.
این روش یادگیری شبیه به روش مبتنی بر رایانه است، با این تفاوت که تبادل اطلاعات بااتصال به شبکه جهانی اینترنت صورت میگیرد.
یادگیری مبتنی بر اینترانت
این شیوهی با روش یادگیری مبتنی بر وب شباهت هایی دارد و تفاوت این دو در این امر است که در روش های حاضر به جای شبکهی جهانی اینترنت، مبادلات یادشده از طریق اتصال به شبکه های داخلی سازمانها و شرکتها (اینترانت )صورت میگیرد.یادگیری الکترونیکی از طریق سیدیرام، اینترنت، و اینترانت صورت میگیرد و حدودا 40 %از آموزش مبتنی بر رایانه از سیدیرام استفاده میکنند در حالی که 22%از اینترنت و 30%هم از طریق اینترانت برنامهای آموزشی را دریافت میدارند (گالوین،2001به نقل از کلارک و مایر،2008).
توصیه هایی برای یک نرم افزار یادگیری الکترونیکی مناسب
برای یک نرم افزار الکترونیکی مناسب باید مولفه های زیر را در نظر داشت :
اهداف آموزشی: اهداف یا نتایج مورد نظر در آموزش الکترونیکی در به کارگیری توصیه هایی که برای آموزش الکترونیکی مناسب هستند تاثیرگذار است.
تفاوت های یادگیرندگان: علاوه بر انتخاب یا طراحی خاص نرم فزار دوره، بسته به نوع هدف مورد نظر، درس الکترونیکی باید شامل روش های آموزش مناسب با خصوصیات یادگیرندگان باشد و هنگامی که تفاوت های فردی مختلف و متنوعی چون سبک های یادگیری مورد توجه جامعه تعلیم و تربیت قرار گرفته بود، پژوهشها نشان داد که دانش پیشین یادگیرنده از محتوای دوره، مهمترین عامل تاثیرگذار در یادگیری است. در واقع یادگیرندگانی که دانش پیشین کمی دارند نسبت به یادگیرندگان با تجربه از شیوه های آموزشی متفاوت بهره خواهند برد.
معماری آموزشی: با توجه به اینکه همهی آموزشهای الکترونیکی از طریق رایانه انجام میشود، ولی دوره های آموزشی مختلف نشان دهندهی فرضیه های مختلف یادگیری هستند، طی چند سال گذشته سه دیدگاه یادگیری ظهور پیدا کرده است که امروزه انعکاس هر کدام از آنها در دوره های قابل دسترسی، میتوان دید. سه دیدگاه موردنظر که به طور خلاصه آورده شدهاند عبارتند از :
دریافت پذیری : بر مبنای نظریه فراگیری اطلاعات
هدایتشده: بر مبنای نظریه تقویت و پاسخ
اکتشافی هدایتشده :بر مبنای نظریه ساخت دانش
محیط یادگیری
محیط یادگیری سومین عاملی است که یادگیری الکترونیکی را تحت تاثیر قرار می دهد محیط یادگیری است که شامل مسائلی چون محدودیت های فنی پایگاه ارائه، شبکه، نرم افزار، عوامل فرهنگی در شرایطی مانند پذیرش و آشنایی با فناوری و محدودیتهای عملی مربوط به بودجه، زمان و انتظارات مدیریت است.
چند رسانهای آموزشی
منطق ارائه چند رسانهای
مایر دلیل ارائه چندرسانهای را به این صورت بیان میدارد: منطق ارائه چندرسانهای ارائه مطالب در قالب کلمات و تصاویر است که کل ظرفیت شناختی انسان برای پردازش اطلاعات را بکار میگیرد ( 2008، ص4).
تعاریف چند رسانه ای
چندرسانهای عبارتند از هر ترکیبی از متن، هنر، صدا، انیمیشن، و ویدیو که به شما توسط کامپیوتر و یا دیگر وسایل الکترونیکی یا وسایل دیجیتالی دستکاری شده انتقال مییابد. این تاثیرات با ارزشی است که ارائه شده است. هنگامی که شما توامان برنامهای را با مالتی مدیا(عکسهای تاثیرگذار و انیمیشن،و با احاطه صدا، کلیپهای ویدئویی جذاب، و اطلاعات خام متنی) میسازید، میتوانید اصل فکر و عمل مردم را الکترونیکی کنید(وایوقان،2011).
“واژه چندرسانه به گردآوری انواع مختلفی از تکنولوژیهای دیداری و شنیداری با هدف ارتباط برمیگردد. انواع مختلف چندرسانهای شامل متن، صوت، گرافیک، انیمیشن و انواع شبیهسازیها میباشد “(عوض زاده،1385).
هرترکیبی از متن، گرافیک، صدا، انیمیشن و تصاویر ویدئویی که از طریق کامپیوتر یا سایر تجهیزات الکترونیکی در اختیار کاربر قرار میگیرد، چندرسانهای نامیده میشود (کی نژاد، 1378، ص2).
واژه چندرسانهای به استفاده از چندین رسانه شامل متن، گرافیک، صدا، تصاویر ثابت ویدئویی برمیگردد(هاینیک،مولندا و راسل ،به نقل از عوض زاده).
چندرسانهای تلفیقی از دو یا چند شکل رسانهای است که برنامه آموزشی را عرضه میکند (عطاران، 1381، ص. 28)
استفاده از رسانه های مختلف مانند صدا، ویدئو، انیمیشن، متن و غیره در کنار یکدیگر برای انتقال بهتر پیام را چندرسانهای گویند که در مقابل برنامههای صرفا متنی به کار میرود. در چنین برنامههایی تا حد امکان از متن کمتر استفاده شده و بار اصلی انتقال پیام بر عهده سایر رسانه های صوتی یا تصویری قرار دارد. چند رسانهایها را میتوان بر اساس میزان تعامل آنها به خطی و غیر خطی تقسیم بندی نمود (ولایتی و موسی رمضانی، 1391،ص 63).
مایر (2007) در کتاب یادگیری چندرسانهای خود، ابتدا چندرسانهای را اینگونه تعریف میکند:من چندرسانهای را به مثابه ارائه مطالب با بهره گرفتن از کلمات و تصاویر معرفی میکنم، منظور از کلمات، ارائه مطالب به شکل کلامی و لفظی نظیر متون چاپ شده و متون گفتاری (مانند صدای گوینده در یک برنامه آموزشی چندرسانه ای) میباشد و منظور از تصاویر ارائه مطالب به شکل تصویری نظیر گرافیکهای آماری شامل اشکال مختلف ،نمودارها ،عکسها و نقشه ها و یا استفاده از گرافیک پویا شامل انیمیشن و ویدئو میباشد(ترجمه موسوی،1384).
از یک دید چندرسانهای به مفهوم تجمع چندین رسانه در یک واحد است این رسانه ممکن است تصاویر ،نوشتار، فیلم، صدا و یا تصاویر متحرک باشد که توأمان در رساندن پیامی به کار میرود از دید برتر با سیستم های چندرسانهای محاوریای مواجه میشویم که عبارت است از توانایی کنترل اجزاء توسط کاربر و ارتباط برقرارکردن با اجزاء به نحوی که دلخواه او باشد. تکنولوژی ارتباطات چندرسانهای کامپیوتری فقط به عنوان یک ارائهدهنده تعریف نمیشود بلکه این تکنولوژی جدید، ابزارهای نیرومندی برای ارائه پیام به مخاطب از طریق چند حس بکار میگیرد تا تجربه متفاوتی برای او باشد (عمادی،1378، ص7).
هورتون معتقد است که مالتی مدیاها، انیمیشنهای تعاملی با صدا هستند. این ابزارها شامل قابلیتهایی برای ایجاد و ترکیب رسانه های جدا از هم هستند در حالی که انیمیشنها ترسیمات و نقاشیهای هستند که به صورت منظم و در یک زمان مشخص به نمایش درمیآیند. این تصاویر متحرک میتوانند از ترسیمات دو بعدی یا مدل سه بعدی تشکیل شوند (1384،ص441).
” (آندرسون و الومی ،1994)در تعریف چندرسانهای گفتهاند:
لغت چندرسانهای همواره برای رسانه های مبتنی بر رایانه اطلاق نمیشود بلکه در اصل چندرسانهای به ترکیبی از محتوای شنیداری، بصری و چاپی گفته میشود که به وسیله رسانهای گوناگون ارائه میشود’ اما اکنون این واژه در صنعت رایانه پذیرفته شده است و مجددا به معنای تلفیق ویدئو، صوت، گرافیک و داده در یک دستگاه رایانهای تعریف شده است”(زمانی و عظیمی ،1385،ص232).
” چندرسانهای به معنای رسانه های متعدد است رسانه ها ابزارهایی هستند که به منظور ذخیره، پردازش و برقراری ارتباط مورد استفاده قرارمیگیرند. در برنامههای چندرسانهای رسانهی متن ،گرافیک و صدا، انیمیشن و ویدئو به منظور انتقال اطلاعات با یکدیگر ترکیب میشوند” (شهیدی ،1386)ابزارهای مالتی مدیا میتوانند انواع فرمهای رسانه ها (تصاویر گرافیکی،نیمیشن ،تصاویر ویدئو )را گرفته و ویرایش کنند. ابزارها، رسانه ها را برای خلق نمایشهای متحرک تعاملی با هم در میآمیزند .
تعاریف چند رسانه ای آموزشی
چندرسانهایهای آموزشی میتوانند برنامههایی سازمانیافته از تجارب یادگیری را برای افراد یا گروه ها فراهم بیاورند که در آنها تاکید ویژهای بر یادگیری از طریق حواس مختلف صورت میگیرد.
مایر چندرسانهای آموزشی را اینگونه تعریف کرده است یک پیام چندرسانهای آموزشی عبارت است از : ارتباط با بهره گرفتن از کلمات و تصاویر که منجر به اشاعه یادگیری میشود (2008،ص21).
دامنهی نرمافزارهای چندرسانهای آموزشی بسیار گسترده است. برنامههای خودآموز و برنامههای آموزشی مختلفی چون آموزش زبان ،آشپزی و…در حوزهی نرمافزارهای چندرسانهای قرار میگیرند (عمادی، 1378).
برخی چندرسانهای را به عنوان یک ویژگی مهم برای چندرسانهای آموزشی دانستهاند و آن را به عنوان کیوسک اطلاعاتی بیان داشته اند (اسلامی، پاکدل، و پرندک، 1381).
چندرسانهای و فناوریهای آن که به صورت روزافزونی در حکم نظام انتقال مواد آموزشی ایفای نقش میکند فضای یادگیری را ایجاد میکند که در دارای سه ویژگی است :
1 یادگیری در آن به صورت فردی صورت میگیرد.
2یادگیرنده خودش محیط یادگیری را دستکاری میکند.
3 سرعت یادگیری متناسب با یادگیری تنظیم میشود (عطاران، 1381، ص. 21).
تاریخچه چند رسانه ای آموزشی
تاریخچه چندرسانهای آموزشی به 3000 سال قبل برمیگردد زمانی که چینیها از روشنایی آتش برای سایه انداختن نیمروخ عروسکها در پرده استفاده میکردندو صدای تولید شده با سایه ها ترکیب میشد.در حقیقت چندرسانهایها به صورت عمومی از سال 1960 هنگامی که نوارهای متحرک استفاده شد شکل گرفتند و کمکم با توسعه تکنولوژی، صدا، موسیقی، متن، عکس و… به آن اضافه شد ( نظام اسلامی،1390).
اصطلاح چندرسانهای در سال 1950 وقتی که متخصصان آموزشی انواع متعدد رسانه ها را برای حمایت از افزایش تاثیرات یادگیری پیشنها کردند مطرح شد. بیش از 50 سال است که متخصصان یادآوری میکنند که اگر افراد در امر یادگیری خود درگیر باشند بهتر میآموزند. اگر فناوریهای چندرسانهای تجارب صحیح و تعامل چندحسی را در اختیار یادگیرنده قراردهند میتوانند به معلمان در بهبود کیفیت، گیرایی و جذابیت آموزشی کمک کنند. چندرسانهایها تجارب یادگیری چند حسی را در اختیار دانشآموزان قرار میدهند (ذوفن، 1383).
برخی از پژوهشگران حضور چندرسانهایها را در امر یاددهی- یادگیری را بهگونهای از قبل اعلام کردهاند. به طوری که ادوارد ثورنداک در سال 1912 چندرسانهای تعاملی را پیشبینی کرد، سیدنی پرسی در سال 1994 طراحی وسیله برای ارائه سوالات امتحانی و نشان دادن بازخورد آنی را طراحی کرد و اسکینر در سال 1968 اعلام کرد که یادگیری میتواند توسط بازخوردهای مداوم و سریع تقویت شود.( به نقل از نظام اسلامی،1390).
عناصر نظامهای چندرسانه ای
عناصر در نظام چندرسانهای عبارتند از:
.1متن، 2. تصاویر گرافیکی، 3. صدا ،4. انیمیشن و5. تصاویر ویدئویی
شکل( 1-2)عناصر نظام چند رسانه ای
متن: شاید بتوان گفت متن اصلیترین عنصر در برنامه چندرسانهای است برخلاف سایر عناصر، عنصر متن بیشترین تاثیر را بر کیفیت تعامل چندرسانهای دارد. عموما متن اطلاعات مهم را به دنبال دارد و متن به عنوان پیوند دهندهی بین سایر عناصر عمل میکند(استانا ،2009). به طور کلی متن سادهترین عنصر یک عنصر محصول چندرسانهای است صدا و تصیر و انیمیشن و ویدئو همه قبل از اینکه در محصول چندرسانهای استفاده شوند نیاز به پردازش دارند. اما متن میتواند به سادگی به وسیلهی صفحه کلید تایپ و وارد رایانه شود و یا مستقیما از روی صفحات کتاب دیجیتالیز گردد. متن فضایی کمتر از بسیاری از رسانه ها اشغال میکند (اسلامی، پاکدل، و پرندک، 1381).
در چندرسانهایها متن و نوشتار میتواند با سایر رسانه ها ترکیبشده و مجموعه نیرومندی برای انتقال اطلاعات به وجود بیاورد (عمادی،1378،ص61).در یک پروژه چندرسانهای از متن برای عنوانها، منوها، پیمایش و بیان محتویات پروژه استفاده میشود (کی نژاد، 1378، ص 118).
تصاویر گرافیکی: تصایر گرافیکی امکان بیشترین خلاقیت را برای یادگیری فراهم میسازند .آنها میتوانند عکس ،نقاشی، گرافها از صفحات گسترده تصویری از سیدیرام باشند و یا گاهی اوقات از اینترنت گرفتهشده باشند اگر اسکنر داشتهباشیم حتی کارهای گسترده شده دستی را هم شامل خواهدشد.(استانا،2009)تصاویر گرافیکی که در درسها وجود دارند تنها به هدف این است که مباحث پیچیده را به شیوهای که فهمیدن آن آسان باشد ارائه دهند (لیندر،دولی و قاضی به نقل از عوض زاده،1385).
تصاویر میتوانند انگیزه یادگیرندگان را برای توجهکردن، درک و فهم بهتر، کمک به یادآوری و توسعه تفکر سطح بالا و تشکیل مفاهیم افزایش دهند. تصاویر گرافیکی مفاهیم انتزاعی و ناآشنا را به خوبی نمایش و شرح میدهند.
موثرترین تصاویر به جزئیات مهم یادگیری تاکید میکنند. تصاویراضافی به ویژه برای یادگیرندگانی با گستره توجه محدود و مهارتهای تمییز منجر به حواس پرتی میشوند. افزودن جزئیات و واقعنگری به نمایش ها، یادگیری را افزایش نمیدهد جزئیات غیرضروری بیآنکه موجب پیشرفت یادگیری شوند زمان یادگیری را افزایش میدهند (آندرسون و آلومی ترجمه زمانی و عظیمی ،1385) .
صدا:صدا که شیوه ای از ارائه محسوب میشود (آندرسون و آلومی ترجمه زمانی و عظیمی ،1385) یکی از ابزارهای محیط چندرسانهای است که در بسیاری از اوقات برای اهداف دوره های یادگیری و کاراموزی به کار گرفته میشوند به طوری که سخنرانی، جلوه های صوتی و موسیقی به غنای محیط یادگیری میافزاید(بلاگر و جردن،2000به نقل از عوض زاده ،1385).در این میان صدای افراد ابزاری آشنا و قوی برای تدریس محسوب میشود (آندرسون و آلومی ترجمه زمانی و عظیمی ،1385)به طوری که یکی از ویژگیهای نرمافزارهای چندرسانهای قابلیت بکارگیری صوت میباشد که آن را از دیگر رسانهی چاپی مثل کتاب متمایز میکند. بسیاری از طراحان چندرسانهای معتقداند که افزایش انگیزشی که با، بکارگیری صوت در چندرسانهای به وجود میآید یادگیری از طریق چندرسانهای را تسهیل میکند.صوت در تکمیل اثرگذاری تصاویر ،فیلمهای ویدئویی و تصاویر کامپیوتری روی بیننده نقش مهمی را ایفا میکند تصویر، پیامهای مختلفی را به مخاطب انتقال میدهد اما در این انتقال کمبود عنصر صدا کاملا مشخص است در صورت صرفنظر کردن از صوت آنچه را که ارائه میشود مثل یک فیلم صامت خواهدبود (عمادی، 1378،ص 116)صدای مناسب منجر به برانگیزانندگی تخیل و صدای نامناسب منجر به آزار و اذیت میشود (استانا،2009)
انیمیشن: انیمیشنها تصور از حرکت هستند که از طریق نمایشهای پیدرپی تصاویر ایستا پدید میآیند اصولا انیمیشن ها برا ی به نمایش گذاشتن یک عقیده یا توضیح دادن یک مفهوم به کار گرفته میشوند (استانا،2009)
میتوان از انیمیشنها برای تاکید بر جزئیات ویژه یا جنبههایی از پدیده های پیچیده استفاده کرد(حداد و دراکسلر،2001 ترجمه سرکار آرانی و مقدم ،1384).انتقالها و پویانمایی ها، یکی از آسانترین راه ها برای بالا بردن نشاط در جریان ارائه آموزش هستنددر بیان تفاوت انیمیشن تصاویر ویدئویی میتوان گفت که که انیمیشن ها طراحی میشوند در حالی که تصاویر ویدئویی

دیدگاهتان را بنویسید