پایان نامه با موضوع محتوای آموزشی

دانلود پایان نامه

در آنها عوامل از نظر نژاد (سفید، سیاه)، جنسیت (زن، مرد)، و تصویر (واقعی،کارتونی) متفاوت بودند اما صدای مشابهی داشته و این صدا توسط رایانه تولید شده بود (صدای انسانی نبود). در دومین مطالعه، 229 دانشجو به صورت تصادفی در یکی از 12 شرایط قرار گرفتند که درآنها عوامل از نظر به نمایش گذاشتن نقشهای آموزشی متفاوت (کارشناس، انگیزه دهنده، و مربی) و همچنین بوسیله نژاد (سیاه، سفید)، و جنسیت (زن، مرد) با یکدیگر متفاوت بودند. نتایج به دست آمده هم چنین به طور کلی مؤید پژوهش مقدماتی بود که درآن نشان داده شده بود که در هر کجا که عوامل به میزان اندکی هوشمند ادراک شده بودند، خودکارآمدی به طور معنیداری افزایش یافته بود. ارائهی پیامهای انگیزشی، مانند به کارگیری نقشهای انگیزه دهنده و مربی، منجر به افزایش خودکارآمدی و خودنظمدهی دانشجو گشته بود .
پژوهش تجربی بیلر و اِبرز (2003) که با عنوان “تأثیر شخصیت جداگانهی عامل آموزشی” صورت گرفت. اقدام به بررسی این سؤال کرد که آیا داشتن یک عامل آموزشی مربیگونه که دارای ترکیبی از حمایتهای تخصصی و انگیزشی باشد، مؤثرتر است و یا وجود دو عامل مجزا که یکی همراه با تخصص (کارشناس) بوده و دیگری حمایتهای انگیزشی را ارائه میدهد (انگیزه دهنده). نتایج نشان دادند که داشتن دو عامل آموزشی مجزا که دو نقش مذکور را به نمایش میگذارند، دارای تأثیر مثبت معنیدار بیشتری بر روی هر یادگیری و ارزش ادراکی عوامل هستند. این امر شواهدی مقدماتی در رابطه با اثر شخصیتهای مجزای عامل آموزشی فراهم میکند و چنین پیشنهاد مینماید که دو عامل مجزایی که نقشهای عملکردی متفاوتی را عرضه مینمایند، نسبت به یک عامل که هر دو نقش را به نمایش میگذارد، ارجح میباشد .
پژوهش تجربی ویلیامسون و ابراهام )1995) با عنوان اثر انیمیشن کامپیوتری بر مدلهای ذهنی ذرات ،دانشجویان دانشگاه شیمی صورت گرفت. عدم درک مفاهیم شیمی در عدم توانایی دانش آموزان برای ساخت مدل های ذهنی کامل و تصور رفتار ذرات ارتباط دارد. این مهم با فن آوری انیمیشن در کامپیوتر، پویا سازی و ارائه سه بعدی امکان پذیر است. این مطالعه به بررسی اثر انیمیشن کامپیوتری طبیعت ذرات ماده در مدل های ذهنی دانش آموزان کالج “از پدیده های شیمیایی می پردازد. (الف) به عنوان یک مکمل در سخنرانی گروهی و (ب) به عنوان یک مکمل سخنرانی گروهی و به عنوان یک متخصص در فعالیت های آزمایشگاه. این دو پژوهش با گروه شاهد مقایسه شد. هر دو گروه آزمایش به طور قابل توجهی نمرات درک مفهومی بالاتر از گروه شاهد دریافت کردند و بیانگر اثر مثبت عامل بر فرایند یادگیری بود.
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
این فصل مباحثی چون : روش اجرای پژوهش، طرح پژوهش، نمونه و جامعه مورد بررسی، روش نمونه گیری، ابزارهای به کارگرفته شده، تعیین روایی و پایایی آزمون، چگونگی اجرای پژوهش و… را در بر میگیرد .
روش پژوهش
این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، اهداف و فرضیه های آن و به دلیل استفاه از نتایج آن در زمینه یاددهی_ یادگیری و طراحی نرم افزار های آموزشی از نوع کاربردی و در زمره طرحهای آزمایشی به شمار میرود. طرح شبهآزمایشی به طرحهای آزمایشی گویند که در آنها نتوان از انتساب تصادفی استفاه کرد ( سرمد، بارزگان و حجازی، 1392). بنابراین در پژوهشهای شبهآزمایشی دو یا چند گروه مستقل از لحاظ یک متغیر مستقل مقایسه میشوند و عضویت گروه به گونهای طبیعی و بدون دخالت پژوهشگر مشخص میشود. در این پژوهش با توجه به اینکه کلاسها از قبل سازمان یافته بودند و پژوهشگر هیچگونه اختیاری در کلاسبندی و سازمان دادن افراد کلاس نداشت، لذا قراردادن شرکتکنندگان در کلاس به صورت تصادفی امکان پذیر نبود، اما از میان 7 کلاس موجود مقطع سوم راهنمایی،2 کلاس به تصادف انتخاب شدند و از سویی بهگونه تصادفی در معرض متغیر مستقل قرار گرفتند.
طرح پژوهش
در این پژوهش شبه آزمایشی از دو طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه آزمایشی 1 و 2 و پس آزمون با گروه آزمایشی 1و2 بدون گمارش تصادفی استفاده شد .
افراد مورد مطالعه در این پژوهش (کوچکترین واحد اطلاعات )دانش آمزان دختر مقطع سوم راهنمایی بودند.
طرح متشکل از دو گروه آزمودنی بود، آزمونها به این صورت اجرا شد :
پیش آزمون
پیش آزمون از محتوای آموزشی درس جغرافیا
پیش آزمون انگیزهی یادگیری درس جغرافیا
پس آزمون
پس آزمون از محتوای آموزشی (موازی با پیش آزمون )
پسآزمون انگیزه یادگیری درس جغرافیا
پس آزمون یادداری درس جغرافیا (موازی با محتوای آموزشی یادگیری)
آموزش در هر دو گروه کلاس از طریق ارائه چندرسانهای طراحی شده با نرم افزارهای bilder – 7 poser-
corel video studio توسط پژوهشگر صورت گرفت، در یک گروه چندرسانهای مبتنی بر عامل آموزشی متحرک مربی گونه و در گروه دیگر چند رسانهای مبتنی عدم حضور عامل آموزشی و دربرگیرنده روایت میباشد. از سویی محتوای آموزشی هر دوی چندرسانهایها یکسان بوده تا تاثیر حضور عاملآموزشی را بر یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری درس جغرافیا سنجیده شود .
با در نظر گرفتن موضوع پژوهش و متغیرهای مربوطه، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کمی محسوب میشود . چون در این پژوهش هدف بررسی تاثیر حضور و عدم حضور متغیر بوده، بنابراین از طرح پیش آزمون– پس آزمون با گروه آزمایشی 1و 2 برای متغیر وابسته یادگیری و انگیزه یادگیری درس جغرافیا و از طرح پس آزمون با گروه آزمایشی 1 و 2 برای متغیر وابسته یادداری استفاده شد .
جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش را، کلیه دانشآموزان دختر سال سوم راهنمایی منطقه4 ناحیه 6 شهر تهران در سال 93-94 تشکیل دادند.
نمونه آماری و روش نمونه گیری
مطابق با موضوع تحقیق برای انجام پژوهش مورد نظر مدرسهای با امکانات رایانهای مد نظر بود، با مراجعه به سایت آموزش و پروش و انتخاب لیست مدارس راهنمایی منطقه 4 به گفتگوی تلفنی و حضوری با مسئولین مدارس به منظور شناسایی سطح تجهیزات مدرسه و بررسی تمایل آنها به همکاری اقدام گردید، سپس از میان مدارس منطقه 4مدرسه راهنمایی نبوت انتخاب شد. از میان 7 کلاس سوم راهنمایی مدرسه 2 کلاس به تصادف انتخاب شد. تعداد دانشآموزان هر کلاس 30 نفر بود که جمعا نمونه 60 نفری ما را تشکیل میدادند. حجم نمونه در جدول شماره 1 آورده شده است.
جدول 1- حجم نمونه
گروه
تعداد
درصد
نمونه مورد پژوهش
60
57/28%
گروه 1در معرض چندرسانهای بدون عامل آموزشی
30
28/14%
گروه 2در معرض چندرسانهای با عامل آموزشی
30
28/14%
ابزار پژوهش
در این پژوهش به منظور بررسی میزان یادگیری، انگیزه یادگیری، و یادداری از پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامههای استفاده شده از این قرار بودند:
پرسشنامه یادگیری
پیشآزمون: از 40 سوال چهارگزینهای محقق ساخته پس از تایید اساتید راهنما و مشاور و معلمین مربوطه محتوای فصل ششم جغرافیای سال سوم راهنمایی استفاده شد.
پسآزمون: آزمونی، موازی با پیشآزمون یادگیری لحاظ گردید.
پرسشنامه یادداری
پس آزمون : آزمونی موازی با پیش آزمون (از محتوای یادگیری) لحاظ گردید.
پرسشنامه انگیزه یادگیری
پرسشنامه انگیزه یادگیری: این پرسشنامه توسط توان ،چین و شی در سال 2005 طراحی شده است این پرسشنامه 35 عبارت دارد و در مقیاس لیکرت 5 درجه ای طراحی شده است و شامل مولفه های خودکارامدی ،راهبردهای یادگیری فعال، ارزشمندی یادگیری، هدف عملکرد، هدف موفقیت و برانگیزانندگی محیط یادگیری می باشد .
مولفه های پرسشنامه انگیزه یادگیری توضیح داده میشود:
خودکارآمدی : به باور دانشآموزان در توانایی های خود برای انجام وظایف یادگیری اشاره دارد. خودکارآمدی به دانش آموزانی با خودکارآمدی بالا باور دارند که قادر به انجام وظایف یادگیری، چه وظایف مشکل چه آسان هستند.
راهبردهای یادگیری فعال: به نقش فعال دانش آموزان در استفاده از راهبرد های مختلف برای ساخت دانش جدید بر اساس درک قبلی خود اشاره دارد.
ارزشمندی یادگیری : ارزشمندی نسبت به یادگیری علم به دانش آموزان اجازه میدهد مهارت حل مسئله ، تجربه فعالیت تحقیق، خود محرکی، شیوهی تفکر، و پیدا کردن ارتباط علم با زندگی روزمره را به دست آوردند. اگر آنها بتوانند این ارزش مهم را درک کنند، آنها را برای یادگیری علم با انگیزهاند.
هدف عملکرد: به اهداف دانش آموزان در یادگیری علم به رقابت بادانش آموزان دیگر و جلب توجه از معلم اشاره دارد.این امر به راهبردهای تدریس، عملکرد معلم، محیط یادگیری بستگی دارد.
هدف موفقیت : به احساس رضایت دانش آموزان نسبت به افزایش شایستگی خود موفقیت در طول یادگیری علم اشاره دارد. هنگامی که دانش آموز به یک هدف دست مییابد آنها ذاتا برای بهبود دستیابی به اهداف ارزشمندتر انگیزه پیدا می کنند.
برانگیزانندگی محیط یادگیری: کلاس، محیط یادگیری اطراف دانش آموزان، مانند برنامه درسی، آموزش معلمان، و تعامل دانش آموز را انگیزه دانش آموزان در یادگیری علم تحت تاثیر قرار میدهد)توان،چین و شی،2005)
بهطورکلی عوامل موثر بر انگیزش دانش آموزان نسبت به یادگیری علم، شامل: منافع دانش آموزان نسبت به موضوعات و نمرات آنها در کلاس ، آموزان تفسیر دانش از ماهیت کار، موفقیت دانش آموزان یا عدم پیشرفت در درک علمی، هدف کلی و عاطفی دانش آموزان جهت در کلاس دستیابی به درک علمی، نوع بازخورد معلمان با دانش آموزان و برنامه درسی و اهداف اجتماعی است.
روایی و پایایی ابزار پژوهش
مهمترین خصوصیت یک آزمون ، روایی یا میزان تناسب ، معنی دار بودن و فایده و تعبیر و تفسیر داده ها یا سوالات آن آزمون در کاربرد مورد نظر از نتایج آن است و پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است که به ثبات، همسازی و هماهنگی درونی آن بستگی دارد .
روایی و پایایی آزمون یادگیری و یادداری
بعد ار طراحی سوالات مربوط به بخش ششم جغرافیای سال سوم راهنمایی به منظور تعیین روایی پرسشنامه در اختیار دبیران جغرافیای مدرسه و همچنین استاد راهنما و مشاور قرار گرفت و از سوی آنان روایی پرسشنامه تایید گردید بعد از تعیین روایی از نظر متخصصان، به منظور تعیین سطح دشواری و تمیز سوالات، پرسشنامه بر روی یک گروه 15 نفری دیگر از دانشآموزان (غیر از گروه های نمونه) اجرا گردید و در کل از میزان سوالات، 40 سوال مناسب تشخیص داده شدند و انتخاب گردیدند.
به منظور پایایی از روش دو نیمه کردن استفاده گردید.ضریب پ ضریب پایایی کل آزمون 73% شد به منظورتعیین پایایی کل، از روش همبستگی پیرسون استفاده شد.
روایی و پایایی آزمون انگیزه یادگیری
این پرسشنامه در سال 2005 توسط توان،چین و شی در سال 2005 برای اولین بار اجرا شد .آلفای مولفه های درون پرسشنامه نیز دامنهی بین 70% تا89% قرار داشت. یافتهها این پژوهش حاکی از روایی و پایایی آزمون است.
به منظور تعیین روایی، پرسشنامه ترجمه شده پژوهشگر برای اصلاح در اختیار کارشناس زبان قرار گرفت و در نهایت نیز به تایید استاد راهنما و مشاور رسید.
برای تعیین پایایی این پرسشنامه بر روی یک گروه 15 نفری دیگر از دانش آموزان سوم راهنمایی( غیر از گروه های نمونه)اجرا گردید سپس با محاسبه ی آلفای کرونباخ میزان 73% محاسبه شد.
روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر با هدف تاثیر وجود عامل آموزشی متحرک در چند رسانه ای ها بر یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری درس جغرافیای سال سوم راهنمایی صورت گرفت.
این پژوهش از نوع کاربردی و از جمله طرح های شبه آزمایشی میباشد در واقع طرح های شبه آزمایشی به طرح های آزمایشی میگویند که در آن نتوان از انتساب تصادفی استفاده کرد. بنابراین در طرحهای شبه آزمایشی دو یا چند گروه متغیر از لحاظ یک متغیر مستقل مقایسه میشوند و عضویت گروه به گونهای طبیعی و بدون دخالت پژوهشگر مشخص میشود. در این پژوهش با توجه به اینکه کلاسها از قبل سازمان یافتهاند پژوهشگر هیچ گونه اختیاری در کلاسبندی و سازمان دادن افراد کلاس ندارد لذا قرار دادن شرکتکنندگان در کلاسها به گونه تصادفی امکان پذیر نیست از میان کلاس های موجود دو کلاس انتخاب و به صورت تصادفی در معرض متغیر ها قرار گرفت .
از میان جامعه آماری پژوهش که کلیه دانش آموزان دختر کلاس های منطقه یک شهر تهران را تشکیل می دهند با بررسی امکانات و تجهیزات مدارس به سیستم و تجهیزات رایانه ای یک مرکز آموزشی به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شد.
2 کلاس که به تصادف از میان کلاسها انتخاب شدند و نمونه مورد نظر را تشکیل دادند و هر کلاس به طور تصادفی در معرض یک آموزش قرار گرفت. به منظور ارائهی آموزش از چندرسانهای های آموزشی مبتنی بر عامل یادگیری متحرک محقق ساخته در طی دو هفته ی متوالی (دو جلسه 80دقیقه ای )برای هر دو گروه آزمایشی استفاده شد.گروه اول از طریق چند رسانه ای بدون عامل متحرک آموزشی و گروه دوم با بهره گرفتن از چند رسانه ای با عامل متحرک آموزشی مورد آموزش قرار گرفتند. در هردو گروه محتوای درس یکسان بود. قبل از شروع آموزش بر روی دانش آموزان هر دو گروه دو پیش آزمون (یکی مربوط به یادگیری محتوای آموزشی و دیگری مریوط به انگیزه یادگیری در درس جغرافیای سال سوم راهنمایی ) اجرا شد .
در پایان آموزش پس آزمون یادگیری محتوای آموزشی موازی با پیش آزمون و پس آزمون انگیزه یادگیری موازی با پیش آزمون اجرا شده و پس آزمون یادداری سه هفته بعد از آموزش اجرا شد .
برای متغیر های وابسته یادگیری و انگیزه یادگیری از طرح پیش آزمون – پس آزمون باگروه آزمایشی 1و2و برای دیگر متغیر وابسته یادداری، از طرح پس آزمون با گروه آزمایشی 1و2 استفاده شد چرا که این متغیر بعد از ارائه آموزش قابل اندازه گیری است.
روش تحلیل یافته ها
تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش پژوهش است. به طور کلی ، تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهشی، از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود (دلاور ، 1388 ، ص242 ). بعد از آموزش بر روی هر دو گروه و اجرای پس آزمون های یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری داده ها با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی ( مانند : فراوانی، میانگین ، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی( آزمون کواریانس )بررسی شدند و با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی ، یکی از پایه های اساسی هر روش پژوهش است . به طور کلی، تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهشی، از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت میشود (دلاور ، 1388).
دراین فصل به تجزیه وتحلیل اطلاعات جمعآوری شده میپردازیم. هدف محقق در این فصل، تجزیه وتحلیل اطلاعات جمعآوری شده از نمرات پیشآزمون و پسآزمون یادگیری و انگیزهی یادگیری وهمچنین پسآزمون یادداری میباشد. این فصل یافتههای توصیفی واستنباطی پژوهش را شامل میشود. قسمت نخست، به ارائهی یافتههای توصیفی اختصاص داده شده است ودر قسمت دوم با بهره گرفتن از آزمون کوواریانس داده های مربوط به بررسی مفروضهها وفرضیهها ارائه شده است.
در این پژوهش 60 نفر از دانشآموزان مقطع سوم راهنمایی منطقه4 ناحیه 6 شهر تهران به صورت تصادفی در دو گرو ه آزمایش و کنترل قرارگرفتند. 30نفر از آنها درگروه یادگیری از طریق چندرسانهای با عاملآموزشی و 30 نفر دیگر در گروه یادگیری از طریق چندرسانهای بدون عامل آموزشی قرارگرفتند.
حال به بررسی ویژگی های توصیفی و فراوانی های نمرات کسب شده در پیشآزمون و پسآزمون در پرسشنامه یادگیری و یادداری می پردازیم.
جدول1-4
شاخص آماری
آزمون
گروه
1/13
میانگین
پیش آزمون
با عامل آموزشی
8/3
انحراف استاندارد
07/25
میانگین
پس آزمون
814/24
میانگین تعدیل شده
918/6
انحراف استاندارد
33/18
میانگین
یادداری
211/6

دیدگاهتان را بنویسید