پاکستان، شورا، تلویزیونی، رئیس، نمایندگی

دانلود پایان نامه
آموزش و قانون انتخاب میشوند. باید افزود بر اساس پیشبینی این قانون، 5 نفر از میان کاندیداهای احزاب مخالف برگزیده میشوند و رأیگیری برای کاندیداها با ورقه و رأی مخفی انجام می‌شود.
در لبنان مجوز شبکه های رادیو تلویزیون خصوصی توسط هیات وزیران به پیشنهاد شورای ملی اطلاع رسانی دیداری شنیداری که از 10 عضو شامل 5 عضو به نمایندگی از مجلس و 5 عضو به نمایندگی دولت می باشند صادر می شود. نظارت بر این شبکه ها از نظر اقتصادی بر عهده وزیر اطلاع رسانی و در سایر موارد با پیشنهاد شورا صورت می گیرد.
در پاکستان سازمان نظارت بر رسانه های الکترونیک پاکستان مسئولیت صدور مجوز فعالیت شبکه های رادیو تلویزیون خصوصی را بر عهده دارد. که قانون تشکیل آن در سال 2002 به تصویب پارلمان این کشور رسید.
این سازمان یک رئیس و 12 عضو دارد که همگی توسط رئیس جمهور انتخاب می شوند. 5 نفر از آنان شهروندان برجسته پاکستانی و 7 نفر از مقامات دولتی می باشند. برای نظارت بر عملکرد شبکه های تلویزیونی نیز شورایی از یک رئیس و حداقل 5 عضو توسط دولت فدرال تشکیل می شود که اجزای این شورا همگی از شهروندان برجسته بوده و باید حداقل 2 عضو آن زن باشد. این شورا قابلیت تشکیل در همه ایالت های پاکستان را دارا است.
در ادامه مقایسه نظام تلویزیونی هفت کشور در جدول ذیل می آید:

جدول 4مقایسه نظام تلویزیونی 7 کشور برگزیده

حدود وخط قرمزها
مالکین شبکه خصوصی
نهاد نظارتی
مقام تعیین اعضا
مرجع صدور مجوز
کشور
ردیف
رعایت اصول اسلام
عدم توهین به سایرادیان ونژادها
شهروندان،احزاب سازمانها،شرکتها
همان کمیسیون
رییس جمهور
کمیسیون ملی نشرات ورادیو تلویزیونی
افغانستان
1
تحریک به اغتشاش، آسیب به اخلاق، انتشار اسرار، آسیب به امینت کشور
شهروندان، شرکتها
همان کمیسیون
جامعه مدنی
کمیسیون مستقل تلویزیونی
انگلستان