وکیل، دادگستری، قرارداد، تعهدات، وکلاء

دانلود پایان نامه

ثالث دارد، خواهیم پرداخت.
2-2-1-1- تعهدات وکیل مدنی نسبت به اشخاص ثالث اصل، نسبی بودن قراردادها است یعنی آثار قراردادها نسبت به طرفین عقد است اما گاهی این اصل با استثنائاتی مواجه است و در عقد وکالت، وکیل مدنی علاوه بر اینکه در برابر موکل یکسری تعهداتی را بر عهده دارد نسبت به اشخاص ثالث هم دارای تعهداتی می باشد.
الف-تعهدات وکیل مدنی نسبت به طرف قرارداد موکل وکیل واسطه ی انجام معامله بین موکل و طرف قرارداد است و تعهداتی که از قرارداد حاصل می شود برای موکل است و در اصل این موکل است که در مقابل طرف معامله تعهداتی را برعهده دارد نه وکیل. و وکیل به نیابت از طرف موکل این معامله را منعقد می کند اما با این وجود در مواردی وکیل در برابر طرف قرارداد متعهد است. مواردی که وکیل درباره ی عقد تعهد پیدا می کند: هنگامی که وکیل با طرف قرارداد معامله ای خارج از حدود اختیارات خود منعقد می کند در این موارد وکیل در برابر طرف قرارداد متعهد می شود که رضایت موکل را نسبت به قراردادی که از جانب او بسته جلب نماید در این نوع قرارداد که تعهد به فعل ثالث است در ماده 234 ق.م1 مورد پذیرش قرار گرفته است. باید به این نکته اشاره کرد که موکل در این موارد الزامی به پذیرش قرارداد ندارد ، بلکه مختار است بپذیرد یا از پذیرش آن خودداری نماید. در صورتی که موکل نسبت به معامله ای که خارج از حدود وکالت منعقد شده است رضایت دهد این معامله صحیح خواهد بود ولی اگر رضایت ندهد معامله ای که خارج از حدود وکالت منعقد شده باطل می شود و در این صورت وکیل متعهد به پرداخت خسارت طرف قرارداد خواهد بود. و هنگامی که وکیل، معامله ای خارج از حدود اختیارات خود انجام نمی دهد ولی برای اینکه طرف قرارداد از اجراء قرارداد توسط موکل اطمینان حاصل کند وکیل اجراء آن را تضمین می کند و در صورت عدم اجراء قرارداد توسط موکل، وکیل مسئول جبران خسارت طرف قرارداد ناشی از عدم اجراء آن قرارداد توسط موکل خواهد بود.
ب-تعهدات وکیل مدنی نسبت به سایر اشخاص وکیل مدنی علاوه بر تعهداتی نسبت به طرف قرارداد موکل، در برابر سایر اشخاص هم تعهداتی بر عهده دارد و هرگاه وکیل، معامله ای خارج از حدود اذن و مصلحت موکل منعقد کند و تعهد کند که رضایت موکل را نسبت به آن معامله جلب نماید اما موکل به آن معامله رضایت ندهد در این صورت وکیل علاوه بر اینکه در برابر طرف قرارداد متعهد به پرداخت خسارت است اگر از طریق این معامله ای که خارج از حدود اذن و مصلحت موکل است به اشخاص دیگری هم خسارتی وارد آید وکیل متعهد به پرداخت خسارت آن ها هم می باشد.
1.ماده 234 ق.م : « شرط بر سه قسم است:1.شرط صفت 2.شرط نتیجه 3.شرط فعل اثباتاً یا نفعاً شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. »
به عنوان مثال: اگر موکل به وکیل، وکالت در اجاره خانه به مدت یک سال را بدهد ولی وکیل آن را به دو سال اجاره دهد و در برابر طرف قرارداد متعهد شود که رضایت موکل را نسبت به قراردادی که از جانب او بسته جلب نماید و طرف قرارداد اجاره هم آن خانه را به شخص دیگری به مدت دو سال اجاره دهد و اگر موکل این معامله را اجازه ندهد در این صورت وکیل مسئول جبران خسارت وارده به این دو نفر است.
2-2-1-2- تعهدات وکیل دادگستری نسبت به اشخاص ثالث وظایف و تعهدات وکیل دادگستری نسبت به اشخاص ثالث را می توان به چهار گروه ذیل تقسیم نمود که عبارتند از: الف_تعهدات وکیل دادگستری نسبت به طرف دعوی موکل و سایر اشخاص دخیل در دعوی ب_تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلاء ج_تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگستری د_تعهدات وکیل دادگستری نسبت به مردم که در ادامه به توضیح هر یک از موارد ذکر شده در بالا خواهیم پرداخت.
الف- تعهدات وکیل دادگستری نسبت به طرف دعوای موکل و سایر اشخاص دخیل در دعوی یکی از موارد تعهدات وکلای دادگستری نسبت به طرف دعوای موکل این است که وکلاء موظفند که چه در دادگاه و چه خارج از دادگاه احترام طرف دعوای موکل را حفظ نمایند و از توهین و تهدید نسبت به آن ها خودداری نمایند و با احترام گذاشتن به طرف دعوای موکل در واقع احترام خود را حفظ می کنند. و با توجه به ماده ی 42 قانون وکالت 1315 1وکلاء دادگستری باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و همچنین در لوایح کتبی رعایت ادب و احترام اصحاب دعوی را حفظ نماید. برخی فرموده اند که وظیفه اصلی وکلاء کمک و مساعدت جهت اجرای عدالت است. چنانچه در جریان یک پرونده برای وکیلی به موجب اقرار موکل و یا به هر طریق دیگر علم حاصل شد که موکل برخلاف واقع و به قصد ایذاء و عداوت یا کسب منفعت نامشروع بر علیه طرف مقابل طرح دعوی کیفری یا حقوقی نموده است. هر چند که دلایل موجود حاکی از حقانیت وی باشد. وکیل باید وجدان کاری و وظیفه اصلی خود که همانا کمک به برقراری عدالت است را در نظر آورده و از مدافعاتی که خود عالم بر کذب بودن آن است جداً امتناع ورزد. در اینجا وظیفه ی حرفه ای وفاداری و حفظ اسرار موکل با وظیفه
1.ماده 42 ق.و: « وکلاء باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلاء و اصحاب دعوی، مرعی دارند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد، مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزایی باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد. » مساعدت به اجرای عدالت در تعارض قرار می گیرد. که برای رفع آن بهتر است وکیل در این گونه موارد در صورت امکان، موکل را از ادامه دعوا منصرف کند و در غیر این صورت از وکالت استعفا نماید. تا نکند خدای ناکرده ناچار به اظهاراتی در محکمه شود که علم و آگاهی کامل از کذب و ناصواب بودن آن دارد. و بر خلاف وظیفه ی اساسی و اصلی خود مانع تحقق و اجرای عدالت گردد.( انصافداران، 1390 ص146 ) وکلای دادگستری موظفند علاوه بر رعایت احترام طرف دعوی موکل، احترام سایر اشخاص دخیل در دعوی را حفظ نمایند و نباید با پنهان کردن حقیقت باعث شوند که به اشخاصی که در دعوی دخیل هستند خسارتی وارد آید زیرا همان گونه که قبلاً بیان کردیم یکی از وظایف وکیل اجرای عدالت می باشد و همچنین با توجه به ماده ی 130 قانون آئین دادرسی مدنی1 امکان ورود شخص ثالث به دعوا تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وجود دارد. بنابراین وکیل نباید با تهدید کردن شخص ثالث از ورود آن به دادرسی جلوگیری نماید و همچنین در موردی که طرف دعوی موکل، شخص ثالثی را به آن دعوا جلب کند وکیل نمی تواند با تهدید مجلوب ثالث باعث شود که مجلوب ثالث حقیقت را پنهان دارد زیرا در تمامی این موارد وکیل به جای اینکه به اجرای عدالت کمک کند از اجرای عدالت جلوگیری می کند و باعث می شود از این طریق به طرف دعوی موکل و همچنین سایر اشخاص دخیل در دعوی خسارتی وارد آید و این افراد نتوانند به حقوق خود دست یابند.
ب- تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلاء تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلاء در دو قسم، تعهدات وکیل نسبت به وکلای دخیل در دعوی و تعهدات وکیل نسبت به سایر وکلاء مورد بررسی قرار می گیرد.
1-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلای دخیل در دعوی تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلای دخیل در دعوی به دو قسم، تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلای طرف مقابل و تعهدات وکیل دادگستری نسبت به همکار وکیل مورد بررسی قرار می گیرد.
الف-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلای طرف مقابل وکلاء باید احترام سایر همکاران خود را حفظ نمایند و از بی احترامی نسبت به آنان خودداری کنند که در

1.ماده 130 ق.آ.د.م : « هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید. »
ماده ی 42 قانون وکالت هم به این موضوع اشاره شده است. همچنین با لحنی درست با یکدیگر سخن بگویند و هرگز به موکلین و سایر افراد اجازه ندهند که در حضور آن ها به وکیل طرف مقابل بی احترامی و توهین نمایند و در صورت مشاهده چنین رفتاری به دفاع از وکلاء بپردازند و به آن افراد تذکر لازم را بدهند. مناسبات وکیل و همکار وکالتی او باید توأم با احترام متقابل و نزاکت باشد. طرفین سعی در تخدیش موقعیت، شخصیت و دفاع یکدیگر نمی کنند و نباید بکنند. احترام هر دو نزد قاضی و نزد یکدیگر و نیز نزد