دانلود پایان نامه
عملیاتی سازمان
ب- تصویب بودجه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سالانه سازمان
ج- انتخاب اعضاء و عزل و موافقت با استعفای اعضای هیئت مدیره و هیئت نظارت و تعیین حقوق و مزایای آنها با رعایت قوانین مربوط.
د- تصویب آیین نامه اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی سازمان با رعایت قوانین و مقررات.
هـ- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملکرد سازمان
و- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه سازمان و ارایه به مراجع قانونی برای تصویب
ز- تصویب ضوابط مربوط به انعقاد و فسخ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی با پیشنهاد هیئت مدیره
ح- ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مراجع ذی ربط
ط- سایر مواردی که به موجب قوانین و مقررات در صلاحیت هیئت امنا است
ب- هیئت مدیره
ماده11- اعضای هیئت مدیره متشکل از(5) نفر می باشند که با رعایت مفاد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی انتخاب می گردند.
تبصره- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط با اکثریت آرا حاضرین انتخاب می گردند.
تبصره- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط با اکثریت آرا حاضرین معتبر و قابل اجرا است.
ماده 12- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:
الف- پیشنهاد سیاستها، خط مشی و برنامه های اجرایی سازمان جهت تصویب در هیئت امنا
ب- بررسی و تأیید گزارش عملکرد، ترازنامه، بودجه سالانه، حساب سود و زیان و صورت های مالی سازمان و ارائه گزارش به هیئت امنا
ج- بررسی و تأیید ضوابط و آیین نامه های اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی و سایر مقررات و آیین نامه ها بر اساس مفاد قوانین و مقررات و مندرجات این اساسنامه و پیشنهاد آن جهت تصویب هیئت امنا و طی مراحل قانونی
د- پیشنهاد ساختار و تشکیلات سازمانی (کلان و تفصیلی)به مراجع قانونی برای تصویب
هـ- پیشنهاد ضوابط مربوط به عقد و لغو قراداد بیمه پایه و تکمیلی با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به هیئت امنا
و- تعیین ضوابط مربوط به نحوه تنظیم و بررسی اسناد مالی پزشکان، گروهها و موسسات پزشکی طرف قرارداد به منظور تطبیق اسناد مذکور با ضوابط و تعرفه های مصوب جهت پرداخت هزینه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
ز- سایر اختیاراتی که به موجب این اساسنامه بر عهده هیئت امنا نیست و مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بر عهده هیئت مدیره است.
ح- اتخاذ تدابیر عملیاتی لازم جهت اجرای مصوبات هیئت امنا
ج- مدیر عامل
ماده 13- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان است که مطابق بند (ج) ماده واحده قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و بیمه های درمانی- مصوب 1388–انتخاب میگردد.
تبصره- انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.
ماده 14- وظایف و اختیارات مدیر عمل به شرح زیر می باشد:
الف- اجرای تصمیمات هیئت مدیره
ب- تهیه گزارش فعالیتها، عملکرد دوره ای (سه ماهه و سالیانه)، ترازنامه و حساب سود و زیان جهت ارائه به هیئت مدیره.
ج- اداره امور جاری در چارچوب قوانین مربوط و مقررات این اساسنامه.
د- تهیه و تنظیم بودجه سالانه جهت ارایه به هیئت مدیره
هـ – تهیه و تدوین آیین نامه ها و ضوابط لازم جهت ارائه به هیئت مدیره
و- نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل و تعیین نماینده قضایی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
ز- نصب و عزل مدیران واحدهای ستادی و استانی
ح- استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی با پرداخت حق الزحمه آنها برابر ضوابط و مقررات مصوب هیئت امنا.
ط- عقد قراردادهای لازم با شرکتهای بیمه ای و کارگزاری ف اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارائه خدمات بیمه ای به افراد مشمول.
ی- تهیه و تدوین ساختار و تشکیلات سازمان جهت ارایه به هیئت مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن آن پس از تصویب مراجع ذی صلاح.
تبصره1- مدیر عامل می تواند قسمتهایی ز اختیارات خود را با رعایت قوانین و مقررات به هر یک از کارکنان سازمان به جز اعضاء هیئت مدیره تفویض نماید.
تبصره2- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار، چکها و اسناد بانکی و قراردادهای سازمان با امضاء مدیر عمل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و ذی حساب و با مهر سازمان معتبر خواهد بود.
د- هیئتت نظارت
ماده 15– هیئت نظارت مطابق بند “د” ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تعیین و انجام وظیفه می نماید.
تبصره 1- وظایف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی است که طبق قوانین و مقررات مربوط گزارشهای لازم را به هیئت نظارت ارائه می دهد. بازرس قانونی (حسابرس) حق مداخله در امور اداری و اجرایی شرکت را ندارد و اقدامات وی نباید موجب توقف عملیات اجرایی سازمان شود .
تبصره 2- هر گاه بازرس قانونی (حسابرس) در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت اشتباهات یا تخلفات یا سایر موارد را مشاهده کند، باید گزارش مربوط را برای رسیدگی، اصلاح و رفع اشتباه و تعقیب متخلفان به مدیر عامل و هیئت مدیره و هیئت نظارت شرکت اطلاع دهد و درهر حال مراتب را به هیئت امنا گزارش نماید.
تبصره 3- ترازنامه ، حساب سود و زیان ، صورت دارایی ها و بدهی های سازمان باید پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه به بازرس قانونی (حسابرس) داده شود تا پس از رسیدگی با گزارش وی به هیئت نظارت ارایه شود .
فصل چهارم– امورمالی و منابع مالی
ماده 16– منابع درآمدی سازمان عبارت است از:
الف- حق بیمه های دریافتی
ب- کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
ج- منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها
د- وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی با رعایت قوانین و مقررات مربوط یا احکام قطعی دادگاه ها
هـ – درآمدهای حاصل از محل ثبت و صدور دفترچه بیمه شدگان
و –منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تامین اجتماعی
ز- منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی با مجوز مراجع تقلید.
ح- منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی
ط- سایر درآمدهای متفرقه
ماده17- عملکرد مالی و سال مالی سازمان به شرح زیر تعیین می شود:
الف- سال مالی سازمان، به استثناء سال اول که از تاریخ ابلاغ اساسنامه می باشد از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال است.
ب- صورتهای مالی سالانه سازمان باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مراجع صالح قانونی تدوین شده، تهیه و ارائه گردد.
ج- تصویب صورتهای مالی سازمان توسط هیئت امنا به منزله مفاصا حساب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مورد نظر می باشد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 47050/30/91 مورخ 3/4/1391 شورای نگهبان به تأیید رسیده است.
بیمه ایرانیان نیز یکی از بیمه هایی است که برای همه افراد جامعه قرار داده شده است تا کسانی که فاقد هرگونه پوشش بیمه درمانی باشند، می‌توانند با پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه مصوب (۴۸۰/۰۰۰ ریال برای هر نفر در سال) دفترچه بیمه ایرانیان با اعتبار یک‌ساله دریافت کنند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در باره ارتقا سلامت زنان برنامه ای تدوین نموده است که ابعاد مختلف را مورد بررسی نموده است:
 مصوب ششصد و سیزدهمین جلسه مورخ 08/08/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی تاریخ ابلاغ: 11/09/1386‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎شماره ابلاغ: 5399/دش
شرح:
سلامت زنان به عنوان جایگاه والای او در جوهره خلقت به ویژه در شکل‌گیری فرهنگ، تربیت، سعادت و حفظ و ارتقای سلامت خانواده و جامعه دارای نقش تعیین کننده است که این خود تحت تأثیر حقوق اساسی آنان در خانواده و اجتماع قرار می‌گیرد.
قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران با حمایت از حقوق انسانی، اجتماعی و فرهنگی همه افراد اعم از زن و مرد، سلامت افراد را یک حق اساسی دانسته و تأمین نیازهای سلامت آنها را تکلیف اصلی دولت شمرده است. منشور حقوق زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بر حق سلامت زنان در بهره‌مندی و دسترسی به خدمات، حمایت‌ها و مراقبت‌های بهداشتی درمانی مورد نیاز و با کیفیت مناسب تأکید می‌نماید.
شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس پیشنهاد شورای فرهنگی- اجتماعی زنان سیاست‌های لازم و راهبردهای اساسی برای تضمین سلامت زنان و دستیابی آنان به مراقبت‌های همه جانبه و مورد نیاز در دوره‌های مختلف زندگی را با تکیه بر پژوهش‌های انجام شده در ابعاد مختلف و با تأکید بر عوامل فرهنگی تأثیرگذار به شرح ذیل تصویب می‌نماید:
ماده 1- تعاریف :
-1 ‎‎‎سلامت: عبارت از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است و تنها به نبود بیماری و معلولیت اطلاق نمی‌شود.
-2 ‎‎‎حق سلامت: حق سلامت زنان به معنای برخورداری از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی با توجه به ویژگی‌های آنان در مراحل مختلف زندگی بوده و از جمله حقوق طبیعی و همگانی محسوب می‌شود و مسئولیت تأمین آن بر عهده دولت‌ها می‌باشد. یافته‌های علمی جدید درباره سلامت زنان و نظام‌های سلامت بر رویکردهای ادغام یافته سلامت در طی دوره‌های زندگی تأکید دارد و آن را نکته‌ای کلیدی و با اهمیت در برنامه‌های پژوهشی و برنامه‌ریزی به شمار می‌آورند. در چنین رویکردی ابعاد فیزیکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی زندگی زنان با در
نظر گرفتن نقش‌های چندگانه فردی، اجتماعی و خانوادگی آنان مد نظر قرار می‌گیرد.
-3 ‎‎‎سلامت معنوی: یکی از ابعاد سلامت که در ارتباط با زندگی و رستگاری در دنیا و پس از آن است و با احساسات عمیق و عقاید انسان به ویژه در بعد مذهبی و جدای از بخش مادی و جسمانی زندگی می‌باشد.
-4 ‎‎‎ارتقای سلامت: عبارت است از فرآیند توانمندسازی افراد جهت افزایش تسلط بر سلامت خود و بهبود آن .
-5 ‎‎‎پیشگیری از بیماری‌ها: پیشگیری از بیماری‌ها، دربرگیرنده اقداماتی است که علاوه بر جلوگیری از وقوع بیماری(نظیر کاهش عوامل خطر)، پیشرفت آن را نیز متوقف کرده و در صورت بروز، عوارض آن را کم می‌کند.
-6 ‎‎‎رفتارهای پرخطر: رفتارهایی است که موجب افزایش احتمال بروز بیماری، جراحت و یا ناتوانی در طول زندگی می‌گردد.
-7 ‎‎‎عوامل‌خطر: عبارت است از رفتار، ابعاد شیوه زندگی یا وضعیت اجتماعی، اقتصادی یا زیست‌ شناختی که همراه با استعداد فزاینده‌ای از
دسته‌ها: علمی