کرده و نقش بازی میکند، تأکید داشت. استرایکر همچنین بر تأثیر مثبت تعهد بر برجستگی هویت و تأثیر برجستگی هویت بر برجستگی نقش تأکید داشت (عالمی، 77:1380).
2- مک کال و سیمونز که در چارچوب نظریه کنش متقابل نمادین، بر مفهوم هویت نقش تأکید داشتند به نظر آنها، هویت نقش، ویژگی و آن چیزی است که فرد برای خودش به عنوان اشغال کننده یک موضوع اجتماعی خاص قائل میشود. پس هر هویت نقش یک بخش قراردادی متصل به مواضع در ساخت اجتماعی، به همان ترتیب یک بخش منفرد ساخته شده در تخیلات افراد دارد. (حاجیانی. 1388، 128)

مطلب مرتبط :   انقلاب، ایدئولوژی، ، اسلام، آن‌ها
دسته بندی : علمی