نوجوانان، نوجوان، کارکنان، قاعده، مراقبت

دانلود پایان نامه
.
قاعده 22
اطلاعات مربوط به پذیرش ، مکان ، انتقال و آزادی باید بدون تاخیر در اختیار والدین ، سرپرستان یا نزدیکان خویشاوندان نوجوان قرار گیرد .
قاعده 24
هنگام پذیرش ، یک نسخه از قواعد و مقررات حاکم بر موسسه نگهداری ، همراه با شرحی از حقوق و وظایف آن ها به صورت کتبی و به زبانی قابل درک برای آن ها ، نشانی مقامات صلاحیتدار برای دریافت شکایات و نشانی نهادها و سازمانهای عمومی یا خصوصی ارایه کننده کمک های قانونی باید در اختیار نوجوان قرار گیرد . در مورد نوجوانانی که سواد ندارند یا قادر به درک زبان مورد نظر به صورت نوشتار نمی باشند اطلاعات مورد نظر باید به گونه ای منتقل شود که درک کامل آن ها را امکان پذیر سازد .
قاعده 25
کلیه نوجوانان باید در زمینه درک مقررات حاکم بر سازمان داخلی موسسه ، اهداف و شیوه های مراقبت فراهم شده ، الزامات و رویه های انضباطی ، سایر روشهای مجاز کسب اطلاعات و تهیه شکایت و سایر موضوعات مشابهی یاری گردندکه جهت توانا ساختن آن ها برای درک حقوق و وظایفشان در طی دوران اقامت در مرکز ضروری است .
3 : مبحث جداسازی و فردی کردن رفتار
حداقل قواعد استاندارد ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان ( قواعد پکن )
قاعده 26
3- نوجوانانی که در موسسات اصلاح و تربیت به سر می برند باید جدا از بزرگسالان نگهداری شوند و لازم است در موسسه ای جداگانه ای یا در موسسه بزرگسالان اما در قسمتی مجزا نگهداری شوند .
شرح : اجتناب از تاثیرات سو مجرمین بزرگسال و صیانت از مصالح نوجوانان در موسسات نگهداری ، همان طور که در قاعده 3 – 26 مورد تصریح قرار گرفته است ، همسو با یکی از اصول راهنمای اساسی قواعد حاضر می باشد که در قطع نامه شماره 4 کنگره ششم آمده است . این قاعده مانع از این نیست که دولت ها برای مقابله با تاثیرات سو بزهکاران بزرگسال ، تمهیداتی را اتخاذ نمایند ، که به همان اندازه اقدامات پیش بینی شده در این قاعده ، می توانند موثر باشند .
4- دختران نوجوان بزهکاری که در موسسات نگهداری می شوند سزاوار توجه خاص از لحاظ نیازها و مسایل شخصی خود می باشند . این دختران نوجوان نباید به هیچ وجه از مراقبت ، حمایت ، مساعدت ، اصلاح ، تربیت و آموزش کمتر از پسران نوجوان بزهکار برخوردار باشند . رفتار منصفانه با آنان باید تضمین شود .
شرح : قاعده 4 – 26 ناظر بر این واقعیت است که به طور معمول ، همان گونه که در کنگره ششم مطرح شده است ، دختران بزهکار کمتر از پسران بزهکار مورد توجه قرار می گیرند . به طور خاص قطع نامه شماره 9 کنگره ششم ، رفتار منصفانه با دختران بزهکار را در کلیه مراحل فرآیند دادرسی کیفری و توجه ویژه به مشکلات و نیازهای خاص آنان را در طول مدت حبس ، خواستار گردیده است . علاوه بر آن ، لازم است قاعده حاضر در پرتو اعلامیه کاراکاس ، کنگره ششم که ضمنا خواستار رفتار بدون تبعیض در اجرای دادرسی کیفری گردیده است ، و پیش زمینه اعلامیه رفع تبعیض از زنان و کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مورد توجه قرار گیرد .
قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
قاعده 29
لازم است در کلیه مراکز نگهداری ، نوجوانان جدا از بزرگسالان نگهداری شوند ، مگر این که اعضای یک خانواده باشند . این امکان وجود دارد که بتوان نوجوانان را تحت شرایطی کنترل شده و به عنوان بخشی از یک برنامه ویژه که سودمندی آن برای نوجوانان مذکور به اثبات رسیده است ، در کنار بزرگسالی قرار داد که با دقت خاص انتخاب شده اند .
4 : مبحث طبقه بندی و استقرار
قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
قاعده 27
هر نوجوان باید در کوتاهترین زمان ممکن برای پذیرش ، مورد مصاحبه قرار گیرد و یک گزارش روان شناختی و اجتماعی تهیه گردد که مشخص کننده هر گونه عامل مرتبط با نوع و سطح خاص مراقبت از نوجوان و برای مناسب برای او باشد . این گزارش به همراه گزارشی که توسط پزشک معاینه کننده نوجوان در هنگام پذیرش تنظیم شده است باید به منظور تعیین مناسب ترین مکان برای استقرار نوجوان در مرکز ، نوع و سطح خاص مراقبت و برنامه مناسبی که لازم است اتخاذ گردد ، به مدیر مجموعه ارسال شود . در مواردی که برنامه های باز پروری ویژه مورد نیاز است و طول دوره مدت اقامت در موسسه نیز امکان انجام این برنامه ها را فراهم می نماید ، لازم است کارکنان آموزش دیده موسسه ، یک طرح برنامه بازپروری فردی را به صورت مکتوب تهیه نمایند و در آن اهداف برنامه بازپروری ، مدت برنامه ، شیوه ها و وقفه هایی را که اهداف برنامه باید ناظر بر آن ها باشد ، مشخص نمایند .
قاعده 28
بازداشت نوجوانان تنها باید تحت شرایطی صورت گیرد که متناسب با سن ، شخصیت جنس ، نوع بزه و سلامت روانی و جسمانی آنان و آنچه باشد که موجب تضمین حمایت از آنان در برابر موقعیت های تاثیر گذار و خطرناک می شود . همچنین لازم است توجه کاملی به نیازهای ویژه ، موقعیت و التزامات خاص آنان صورت گیرد . ضابطه اصلی برای تفکیک دسته های مختلف نوجوانان محروم از آزادی باید تامین نوعی مراقبت باشد که دارای بیشترین تناسب با نیازهای خاص افراد مورد نظر و حمایت از تمامیت و سلامت جسمانی ، روانی و اخلاقی آنان باشد .
قاعده 30
لازم است برای نوجوانان ، مراکز نگهداری باز ایجاد گردد . مراکز باز ، مراکزی بدون تدابیر امنیتی یا با حداقل این گونه تدابیر ، می باشند . جمعیت چنین مراکزی باید حداقل ممکن است . تعداد نوجوانان نگهداری شده در مراکز بسته باید به اندازه کافی کم باشد تا رفتارهای فردی شده را امکان پذیر سازد . موسسات نگهداری نوجوانان باید غیر متمرکز و به اندازه ای باشد که دسترسی و تماس خانواده های نوجوانان را با آن ها تسهیل نماید لازم است موسسات نگهداری در مقیاس کوچک ایجاد شود و در محیط اجنماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه ، ادغام گردند .
5 : مبحث مدیریت مجازات بزهکاران جوان
گفتار اول : مدیر مورد
هر نوجوان در هنگام پذیرش برای تحمل حبسی که بیش از 30 روز طول خواهد کشید ، باید ظرف مدت 3 روز ، از یک مدیر مورد برخوردار شود که برای او در نظر گرفته شده است.
بحث : به منظور اطمینان از این که نیازهای شخصی هر نوجوان مورد رعایت قرار گیرد ، لازم است یک مدیر مورد درنظر گرفته شود و در قبال اطمینان یافتن از این که پیشرفت نوجوان از طریق برنامه در نظر گرفته شده ، تا حد امکان مثبت است ، مسوول باشد . هماهنگ کننده مدیریت مورد موسسه باید مسوولیت مورد را در خصوص کلیه نوجوانانی را بر عهده گیرد که محکوم به تحمل حبس کمتر از 30 روز گردیده اند بر عهده گیرد . مدیر مورد ضمن مشورت با هریک از جوانانی که تحت نظارت وی قرار دارند و در عین حال مشورت با افسر مسوول تعلیق مراقبتی ، موظف است ظرف مدت 30 روز از زمان استقرار نوجوان ، یک طرح مکتوب فردی ، مهلت دار و هدف دار از مراقبت های لازم را که شامل موارد زیر خواهد بود ، تهیه نماید :
1 – تشریح اهدافی که باید برای جوان ، والدین ، خانواده یا سر پرستان وی در طول اقامت جوان در مرکز تحصیل گردند یا در جهت نیل به آن ها تلاش گردد .
2 – تبیین دقیق فعالیت های روزانه از جمله آموزش و تفریح که لازم است به منظور تلاش جهت دستیابی به اهداف مورد اشاره توسط کارکنان و نوجوان مورد نظر ، پیگیری شوند .
3 – تبیین دقیق پاسخ های سازگار و متناسبی که باید از سوی کارکنان ، به نوجوان ارایه شود .
4 – تبیین دقیق هر گونه خدمات ویژه ای که به طور مستقیم ارایه خواهد شد یا برای ارایه آن ها ، ترتیبات خاصی اتخاذ خواهد شد و همچنین تبیین دقیق اقدامات لازم جهت اطمینان یافتن از این که خدمات مزبور ، با برنامه فعالیت های مستمر جوان تلفیق خواهد شد .
5 – تبیین دقیق اهداف مهلت دار ، در ارتباط با اهداف کلی و خاص
6 – اهداف و طرح های مورد انتظار برای آزادی و مراقبت های پس از خروج
6 : مبحث کارکنان موسسه نوجوانان
بند اول : کلیات
قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
قاعده 81
کارکنان باید واجد صلاحیت و شامل تعداد کافی متخصصان از قبیل معلمان ، مدرسان حرفه ای ، مشاوران ، مددکاران اجتماعی ، روان پزشکان و روان شناسان باشند . این کارکنان و سایر کارکنان متخصص باید معمولا به صورت دایمی استخدام شوند . لیکن این امر نباید از استفاده از خدمات کارکنان پاره وقت یا داوطلب در مواردی که سطح حمایت و آموزش قابل ارایه توسط آنان مناسب و سودمند می باشد، ممانعت نماید . موسسات نگهداری باید منطبق با مشکلات فردی نوجوانان محبوس ، از کلیه منایع اصلاحی ، آموزشی ، اخلاقی و معنوی و کلیه اشکال یاری رسانی مناسب و قابل دسترس در جامعه استفاده نمایند .
قاعده 82
از آنجا که مدیریت صحیح ، مراکز نگهداری متکی به شخصیت ، انسانیت ، کفایت و قابلیت حرفه ای کارکنان آن در رفتار با نوجوانان و همچنین تناسب شخصی هر یک برای این کار می باشد ، مدیریت مراکز نگهداری باید امکان انتخاب و استخدام دقیق کلیه رده ها و انواع کارکنان را فراهم آورد .
قاعده 83
به منظور تامین اهداف یاد شده و به جهت جذب و حفظ زنان و مردان مناسب ، کارکنان باید به عنوان متصدیان حرفه ای با حق الزحمه مکفی منصوب گردد . کارکنان مراکز نگهداری نوجوانان باید پیوسته تشویق گردند تا وظایف وتکالیف خود را به شیوه ای با عطوفت ، متعهدانه ، حرفه ای ، منصفانه و کارآمد انجام دهند و همواره به نحوی رفتار نمایند که موجب جلب احترام نوجوانان گردیده ، و به آن ها یک الگو و دیدگاه مثبت و نمونه را ارایه نمایند .
قاعده 84
مدیریت مرکز نگهداری باید آنچنان شیوه های سازماندهی ومدیریتی را به کار گیرد که ارتباط بین رده های مختلف کارکنان به نحوی تسهیل گردد که موجب ارتقای همکاری بین خدمات مختلف مراقبت از نوجوانان و همچنین بین کارکنان و مدیریت گردد . هدف ، حصول اطمینان از این امر است که کارکنانی که مستقیما با نوجوانان در تماس هستند قادر به فعالیت تحت شرایط مناسب برای انجام موثر وظایف خود باشند .
قاعده 85
کارکنان باید آموزش هایی دریافت کنند که آنان را قادر به انجام وظایف خود به نحو موثر نماید ، به ویژه آموزش در زمینه های روان شناسی کودک ، رفاه کودک و معیارها و هنجارهای بین المللی ، حقوق بشر و حقوق کودک از جمله ((مقررات )) حاضر . کارکنان باید با شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت ، که طی زندگی شغلی آن ها در فواصل مناسب ترتیب داده خواهد شد ، سطع معلومات وقابلیت حرفه ای خود را حفظ کنند و بهبود بخشند .
قاعده86
مدیر مرکز نگهداری باید واجد صلاحیت کافی برای انجام وظایف خود ، با قابلیت اجرایی و آموزشی و تجربه