مقایسه ازشیابی تکوینی،تشخیصی،وتراکمی

سوالهایی مورد استفاده در آزمونهای تکوینی، تشخیصی، تراکمی کمابیش یکسان هستند. آنچه این آزمونها را از هم متمایز می­کند، نوع سوالهایی به کار رفته در آنها نیست بلکه ترکیب این سوالها و قصد و منظوری است که از کاربرد این سوالها وجود دارد. چنان که قبلا  گفته شد، آزمونهای ­تکوینی ­و تشخیصی از تعداد اندکی­ سوال ­که ­بر هدفهای خاصی متمرکزند تشکیل می­یابند، در حالی که آزمونهای تراکمی از هر گروه سوال تعداد زیادی را مورد استفاده­ قرار می­دهند و در یک­ زمان ­شمار بزرگی ­هدفهای ­آموزشی ­را می­سنجند. افزون ­بر این، قصد آزمونهای ­تکوینی ­و تشخیصی  تشخیص ­مشکلات ­یادگیری ­و آموزش ­در ضمن ­جریان یادگیری ­است، اما منظور آزمونهای تراکمی تعیین­ آموخته­های کلی دانش­آموزان ­در پایان دوره آموزشی ­و قضاوت درباره کل برنامه ­یا طرح ­آ موزشی معلم است.(سیف ،1386)

مطلب مرتبط :   ــــــ، تهران:، فرهنگ، بهار، پیاپی
دسته بندی : علمی