مقاله درباره تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه

موضوع مورد مطالعه تعیین میشود و به قضاوت داوران بستگی دارد (سرمد، 1386). بدین منظور پرسشنامه در اختیار 5 نفر از متخصصان، صاحبنظران و اساتید (در رشته مدیریت آموزشی 1 نفر، علوم اطلاع رسانی 1 نفر، برنامه ریزی درسی 3 نفر) قرار گرفت و از نظرات ایشان در تصحیح مشکلات و پیچیدگیهای پرسشنامه استفاده شد. پس از یک هفته نظرات افراد مذکور گردآوری و جمعبندی شد. تغییرات مورد نظر آنها (بیشتر تغییرات مربوط به نحوه بیان و کاربرد اصطلاحات بود) در تنظیم پرسشنامه اعمال شد.
پایایی عبارت از دقت (ثبات و پایداری) آزمون در هر اندازهگیری است (ایزاک2، 1376). برای سنجش پایایی پرسشنامه از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج آزمون آلفای کرونباخ گویای آن است که ابزار مورد استفاده در این پژوهش قابل اعتماد بوده و برای کل پرسشنامه برابر 92/0=α بدست آمده است که حاکی از اعتبار بسیار خوب پرسشنامه است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل در این پژوهش، با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است.
آمار توصیفی شامل تنظیم جداول، فراوانی، شاخصهای مرکزی (میانگین)، شاخصهای پراکندگی (واریانس و انحراف استاندارد) و ترسیم نمودار است. بخش اول پرسشنامه یعنی ویژگیهای جمعیت شناختی با بهره گرفتن از آمار توصیفی به صورت جدول و با بهره گرفتن از شاخصهای آمار مرکزی و پراکندگی، توصیف و خلاصه شده است. همچنین تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها در قالب جداول مقایسهای و بررسی تک تک سؤالات مهم پرسشنامه برای روشن شدن هر چه بهتر جایگاه و وضعیت مدیریت دانش و مؤلفه های آن در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند صورت گرفته است.
برای تحلیل استنباطی داده های به دست آمده از بخش دوم تا پنجم پرسشنامه، از آزمونهای آمار استنباطی استفاده شد. تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تی و تحلیلهای همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرارگرفته است. برای این منظور از نرم افزار SPSS نسخه 15 استفاده شده است.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیدگاهتان را بنویسید