دانلود پایان نامه
قبل (ارزیابی ) تشخیص داده شده به اجرا در آورد
نتیجه ارزیابی به کارکنان در پی نشستی مشترک بین ارزیابی کننده و ارزیابی شونده می تواند انجام شود و در مورد میزان تحقق هدفها و انتظارت تعیین شده در ابتدای دوره ارزیابی و قوتها و ضعفهای عملکردی به بحث و بررسی بپردازند
به منظور هدایت و رهبری موثر جلسات بررسی عملکرد رعایت نکات مهم زیر لازم به نظر می‌رسد:
1 – مسائل به عنوان مشکلات نه به عنوان انتقادات مورد بحث قرار گیرند
به عبارت دیگر، مدیر باید سازنده باشد تا مخرب
بررسی دو جانبه مسائل و راه حلهایشان موجب بهبود عملکرد می شود
انتقاد اثر منفی روی دستیابی به اهداف می گذارد
زیاد روی رویدادهای مجزا وقت صرف نکنید و از آنها دوری جویید

2 – بررسی ارزیابی عملکرد نباید به عنوان وسیله حمله به ir/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c/ ” title=”منابع انسانی”>منابع انسانی (مربیگری و هدایت، آموزش زیردست، تواناسازی کارکنان، انگیزش، مردم شناسی، تفویض اختیار)؛
2-ارتباطات (شنوایی، گفتاری، نوشتاری و اداره جلسات)؛
3-رهبری (ایجاد و نشر آرمان، تدوبن استراتژی، هدایت و به کارگیری منابع، نفوذ، قدرت مدیریت، تغییر و تحول، تیم سازی و رفع تعارض و تنش)؛
4-ir/8563-2/ ” title=”تصمیم گیری”>تصمیم گیری (درک مسئله، تفکر سیستمی، قضاوت، ir/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%85/ ” title=”مدیریت زمان”>مدیریت زمان،

نمودار2-7- مدل قابلیتهای مدیران سازمان تامین اجتماعی، منبع ؛ طراحی الگوی شایستگی های مدیران
سازمان تامین اجتماعی ، 1386 ، 21
همچنین علاوه بر نمودار فوق، جدولی نیز از فهرست معیارهای اصلی، شاخصها و تعریف آنها قابل مشاهده است :
جدول2-4 – فهرست معیارهای های اصلی ، شاخصها و توصیف رفتاری قابلیت های مدیران سازمان
منبع ؛ طراحی الگوی شایستگی های مدیران سازمان تامین اجتماعی ، 1386 ، 25
معیارهای اصلی
شاخصها
توصیف رفتاری

خویشتن شناسی
تعهد به یادگیری
تمایل و تلاش برای کسب دانش و مهارتهای جدیدی مورد نیاز و به کار بستن آنها در حوزه کاری، یادگیری مستمر و استقبال از فرصتها برای یادگیری و رفع نقاط ضعف

برنامهریزی پیشرفت شغلی
برنامه ریزی، اولویت بندی، تعیین اهداف و پیگیری آنها برای پیشرفت شغلی و توجه به عملکرد شخصی

هوشیاری محیطی
آگاهی محیطی
درک اثر روندها و عوامل محیطی بر عملکرد سازمان، توجه کافی به روندهای اجتماعی و سیاسی موثر در سازمان، مسائل بیمه ای و رفاهی

تفکر استراتژی
درک چشم انداز، ماموریت و اهداف سازمان و توجه به روندهای محیطی و ویژگی های سازمان برای تحقق اهداف، شناخت عوامل کلیدی موثر بر تحقق اهداف و توانایی ir/%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86/ ” title=”تصمیم گیری”>تصمیم گیری
تفکر تحلیلی
توانایی تجزیه و تحلیل مشکلات به اجزای آن و بررسی آنها به منظور درک و حل آنها، شناسایی انواع مسائل و شیوه حل آنها و ارزیابی راهکارها

تفکر خلاق
توانایی درک موقعیتها از منظرهای مختلف، گرایش و توانایی انجام و یا طرح مسائل جدید، ارائه راه حلهای متنوع برای مشکلات

ارتباطات

کار تیمی

توانایی و مهارت کار با دیگران در یک گروه برای رسیدن به یک هدف مشترک، کار با افراد مختلف در شرایط متفاوت، تسهیم اطلاعات و تشویق دیگران به مشارکت در کار تیمی

مهارتهای ارتباطی

توانایی برقراری ارتباط با دیگران و توجه به نظرات دیگران در هنگام تعامل و گفتگو با ایشان

مدیریت اجرایی

مدیریت منابع

توانایی

مسئولیت پذیری و پایداری در کارها
تعهد نسبت به انجام وظایف و پذیرش مسئولیتهای جدید برای بهبود عملکرد سازمان، گرایش به پیروی از رویهها و قواعد سازمان، انجام کارها با شوق و اشتیاق

13- مدل ارزیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی های مدیریتی در بخش نظامی، دولتی و عمومی کشور کانادا
کشور کانادا از جمله کشورهایی است که در بهرهگیری از مدلهای شایستگی مدیران در بخشهای عمومی، دولتی و نظامی پیشتاز است؛ به همین دلیل، دو مدل الگوی شایستگی مدیریتی در ارتش کانادا و الگوی شایستگی مدیریتی در بخش عمومی کشور کانادا و مدل شایستگی عمومی مدیران دولت کانادا انتخاب شده است که در ادامه ارائه می شود

الگوی شایستگی مدیریتی در ارتش کانادا، شامل پنج دسته شایستگی اصلی است که در نمودار2-8 نشان داده می شود:

ویژگی های درونی
اعتبار ؛ کارسازی
استدلال حرفه ای
توانمندی شناختی
شایستگی تحلیلی

دسته‌ها: علمی