مددجویان، قدرت رابطه، نقش، اقامت، کدها

دانلود پایان نامه
ه شد (99) . در ادامه ی فرآیند تحلیل پژوهشگر کوشید تا به معانی داده ها پی ببرد و تشخیص دهد چه وقایعی در حال جریان است .
3 – 9 – 2 مرحله سازماندهی داده ها
وقتی معانی بدست آمد ، مرحله ی بعدی در تحلیل استقرایی سازماندهی داده های کیفی است . این فرآیند شامل کد گذاری باز78 ، ایجاد طبقات79 ، خلاصه سازی80 است . کدگذاری باز یعنی خواندن کلمه به کلمه ، خط به خط ، بند به بند داده ها و الصاق کدها بدون در نظر گرفتن محدودیت های خاص . در مرحله ی کدگذاری باز ، طبقه ها نیز آزادانه انتخاب می شوند . پس از این مرحله طبقه ها تحت عنوانی کلی تر دسته بندی می شوند . هدف از گروه بندی این است که تعداد طبقات کاهش یافته و هرکدام که متعلق به گروه خاصی هستند در یک مکان محتوایی تر کنار هم قرار گیرند و موارد مشابه و غیر مشابه از یکدیگر تفکیک شوند (98 ) و (99 ) . البته ایجاد طبقات صرفا جمع آوری ساده ی مشاهدات مشابه و مرتبط بهم نیست بلکه داده ها باید به گروه های خاص تعلق بگیرند و مقایسه ای بین داده ها صورت بگیرد تا هر داده و کد صرفا در یک طبقه قرارگرفته و هیچ نوع داده ای نباید در دو طبقه قرارداده شود . در واقع هدف از ایجاد طبقات تولید معانی برای توضیح پدیده ، جهت افزایش فهم و تولید دانش می شود (99) .
3 – 9 – 3 مرحله ی خلاصه سازی و گزارش یافته ها
پس از آن که به تحلیل محتوایی استقرایی ، طبقات تنظیم شد ، مرحله خلاصه سازی انجام گرفت . در مرحله ی خلاصه سازی با توجه به اهداف پژوهشی ، توصیفی کلی تر از طبقات و گروه های خلق شده در مرحله ی تجزیه و تحلیل ، به دست آمد . در مرحله ی خلاصه سازی زیر طبقات که از لحاظ محتوایی و موقعیتی مشابه یکدیگرند ، در کنار هم گروه بندی شده و تشکیل یک طبقه را می دهند . و سپس طبقات در گروه هایی بزرگتر و کلی تر با عنوان طبقه های اصلی دسته بندی می شوند ( 90 ) و ( 98) . مرحله ی خلاصه سازی تا زمانی که داده ها معقول و امکان پذیر شدند ( 99 ) . پس از اتمام این مراحل یافته ها در قالب نمودار درختی و جداول نمایش داده شدند .
3 – 10 ) دقت و اعتبار داده ها
بررسی روایی و دقت در پژوهش های کیفی با هدف حصول اطمینان از این است که مطالعه ی صورت گرفته دقیقا بیانگر تجربیات افراد شرکت کننده در آن باشد. لازمه این امر رعایت دقت در مستند سازی ، بررسی دقیق پدیده و نیز پایبندی به مسایل اخلاقی است ( 100 ) . پژوهشگر در این مطالعه با رعایت دقت و و وضوح در توضیح پدیده موردنظر ، اهمیت آن ، فلسفه و پیش فرض های مطالعه ، بستر و شرایط محیط پژوهش ، ویژگی های شرکت کنندگان ، نقش محقق ، روش های نمونه گیری ، جمع آوری و تحلیل داده ها ، ملاحظات اخلاقی ، نتیجه گیری ها و کاربردهای عملی تحقیق ، این اطمینان را به خوانندگان می دهد که ثبت داده ها و سایر مراحل با نهایت دقت انجام شده است . قابلیت اطمینان در تحقیقات کیفی به معنای کفایت و صحت روش شناسی تحقیق است . معتبر بودن معادل واژه اعتبار درونی در مطالعات کمی است و نشان می دهد که یافته های پژوهش با ادراکات افراد تحت مطالعه مطابقت دارد . اعتبار عبارت است از فعالیت هایی که منجر به افزایش احتمال تولید یافته های حقیقی و معتبر می شوند . ملاک های مقبولیت ( عینیت پذیری ) داده ها که همانند روایی و پایایی در پژوهش های کمی است ، برای ارزیابی عینیت پذیری داده های این پژوهش به کار برده شد . مقبولیت به معنی پذیرفته بودن داده ها است و این امر در گرو جمع آوری داده های حقیقی است ( 101 ) . در این پژوهش برای کسب اطمینان از صحت اعتبار81 داده ها از 5 روش زیر استفاده شد .
بررسی و مشاهده پیوسته82 : معیار اول که یکی از بهترین روش های ایجاد اعتبار است ، درگیری طولانی مدت با موضوع و تخصیص زمان کافی برای گردآوری داده ها ، تحلیل پیوسته و ثبت دقیق هر یک ازمراحل پژوهش بود . بدین جهت محقق به مدت طولانی ( 7 ماه ) در محیط پژوهش حضور یافته و با شرکت کنندگان ارتباط کافی و تنگاتنگ داشت .
استفاده از تلفیق در پژوهش 83: پژوهشگر به طور تلفیقی از چندین روش جمع آوری داده ها ( مشاهده مشارکتی ، مصاحبه ، بحث متمرکز گروهی ، یادداشت در عرصه )84 به طور همزمان و نیز تلفیق زمانی85 ( بررسی در زمان های مداوم و امکان بازخورد به داد ها ) برای رعایت اعتبار هرچه بیشتر مطالعه حاضر استفاده کرد .
بازنگری ناظرین86: تایید نظرات ناظران خارجی ( چند پژوهشگر نتایج یکسانی از دست نوشته ها و گزارش ها داشتند ) به اعتبار پژوهش می افزاید . از این رو محقق کدهای بدست آمده ، طبقات و زیر طبقات را در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار می داد و ازنظرات آن ها استفاده کرد .
تحلیل موارد مخالف87 : در این پژوهش به منظور دستیابی به اعتبار هر چه بیشتر از نظرات شرکت کنندگان متنوع و مخالف یکدیگر استفاده شد .
بازبینی دست نوشته ها توسط شرکت کنندگان 88: محقق داده های بدست آمده را با شرکت کنندگان در پژوهش در میان گذاشت و ضمن کسب تایید از ایشان چنانچه ابهامی در قسمت هایی از مصاحبه و بحث های متمرکز گروهی وجود داشت ، آن ها را مجددا با آن ها مطرح نموده و آن ها خواسته شد که توضیحات بیشتری ارایه دهند ( 101 ) و ( 102 ) . همچنین گاهی اوقات پیش می آمد که محقق پرسش هایی که در ذهن او ایجاد شده بود را با مصاحبه شوندگان در میان می گذاشت و از آن ها می خواست که در صورت تمایل پاسخ دهند . این امر تایید مطالب توسط شرکت کنندگان نیز نامیده می شود ( 103 ) . اعتمادی که شرکت کنندگان به پژوهشگر یافته بودند کمک بسیاری در به دست آوردن اطلاعات دقیق و صادقانه کرد .

3 – 11 ) ملاحظات اخلاقی
1 : قبل از شروع پژوهش ، محقق خود را به مشارکت کنندگان معرفی نمود و در خصوص اهداف تحقیق توضیحات کامل ارایه و به سوالات آن ها با دقت و حوصله پاسخ داد .
2: حضور مددجویان و سایر شرکت کنندگان ، در مصاحبه ها و بحث های گروهی کاملا اختیاری و منوط به رضایت کتبی بود . از مشارکت کنندگان خواسته شد که قبل از شروع مصاحبه ، فرم رضایت نامه آگاهانه از مشارکت در تحقیق را به دقت مطالعه و سپس امضا نمایند ، برای مددجویانی که توانایی خواندن نداشتند از یکی از دوستان آن ها خواسته شد تا فرم مربوطه برای شرکت کننده خوانده شود .
3: به شرکت کنندگان اطمینان داده شد ، هویت و تمام اطلاعات شخصی آنان محرمانه و صرفا در اختیار محقق باقی خواهد ماند .
4 : به شرکت کنندگان بابت استفاده صرفا پژوهشی از یافته های بدست آمده از پژوهش اطمینان داده شد .
5 : به شرکت کنندگان گفته شد در صورت تمایل یک نسخه از نتایج در اختیار آنان قرار خواهد گرفت .
6 : شرکت کنندگان اختیار داشتند که در هر مرحله از تحقیق در صورت عدم رضایت از ادامه همکاری ، انصراف دهند .
7 : شرکت کنندگان اختیار داشتند که به آن دسته از سوالاتی که می خواهند پاسخ دهند .
8 : صحبت های شرکت کنندگان در مصاحبه ها ، گفتگوها و بحث های متمرکز گروهی با وفاداری کامل و بدون هیچ گونه تغییر از جانب پژوهشگر ، ارایه شده است .
9 : هر گونه بازدید و جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با رعایت چارچوب ضوابط و قوانین محیط پژوهش و اطلاع کامل مسوولین مربوطه انجام گرفت .

مقدمه
نتایج حاصل از تحقیق انجام شده ، در 2 بخش ، شامل یافته های دموگرافیک و یافته های اصلی ارائه شده است.
در بخش 4 – 1 یافته های دموگرافیک در زمینه ی سن ، جنس ، مدت اقامت ، نوع جرم ، به تفکیک عنوان افراد شرکت کننده در پژوهش در دو جدول مجزا ارایه گشته است .
در بخش 4 – 3 یافته های اصلی مطالعه ، در 5 طبقه ی اصلی ارایه شده است که شامل کدها و زیر طبقات تعاملات مددجویان با یکدیگر ، کدها و زیر طبقات تعاملات مددجویان و کارکنان ، کدها و زیر طبقات ارتباط مددجویان با محیط و امکانات کانون ، کدها و زیر طبقات تعاملات مددجویان و خانواده هایشان و کدها و زیر طبقات تجارب شخصی مددجویان می باشد .

جدول 4 – 1: مشخصات مشارکت کنندگان در تحقیق ( مددجویان )
جنس
10 دختر
16 پسر
مدت اقامت
12 نفر بالای 6 ماه اقامت
14 نفر کمتر از 6 ماه اقامت
سن
حداکثر 20 سال
حداقل 15 سال
نوع بزه
قتل : 6 نفر
مواد مخدر: 4 نفر
سرقت :
5 نفر
زورگیری :
3 نفر
نزاع و درگیری :
3 نفر
رابطه نامشروع :
5 نفر
سو سابقه
8 نفر بیش از یک بار سابقه اقامت
18 نفر تک سابقه
میزان تحصیلات
2 نفر بی سواد
6 نفر تحصیلات ابتدایی
10 نفر تحصیلات راهنمایی
8 نفر تحصیلات دبیرستان

جدول 4 –2 : مشخصات مشارکت کنندگان در تحقیق ( کارکنان حرفه ای )
جنس
8 زن
7 مرد
عنوان پست
مددکار :
2 نفر
روان شناس :
2 نفر
مراقب :
5 نفر
مربی:
4 نفر
مسوولین فرهنگی :
2 نفر
مدت خدمت
حداکثر 12 سال
حداقل 3 سال
میزان تحصیلات
لیسانس : 11 نفر
فوق لیسانس : 4 نفر

نمودار 4 – 1
جدول 4 – 3

طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه { د / الف / ط & ک89 }
کد
Code
زیر طبقه3
Subcategory3
زیر طبقه2
Subcategory2
زیر طبقه1
Subcategory1
مدت اقامت بیشتر
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
سن بالاتر
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
ملیت
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
قومیت
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
نوع بزه
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
شخصیت
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
داشتن مسوولیت در خوابگاه
نقش حقوقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
توهین کلامی به مددجویان افغان
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
توهین کلامی مددجویان تهرانی به شهرستانی (مددجویان دختر )
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
امر کردن به مددجویان جدیدورود
رفتار های ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
خطاب کردن مددجویان جدید با القاب و عناوین نامطلوب
رفتار های ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
جدول 4 – 3
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه (د / الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه3
Subcategory3
زیر طبقه2
Subcategory2
زیر طبقه1
Subcategory1
برتر دانستن خود نسبت به مددجویان جدید در استفاده از امکانات عمومی کانون
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
تقسیم ناعادلانه برخی وسایل و مواد غذایی میان مددجویان
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
خشونت کلامی در برخورد با مددجویان گروه