نیرنگی گناه و هر گناهی نوعی کفر و انکار است. «روز رستاخیز در دست هر حیلهگری پرچمی است که با آن شناخته میشود». به خدا سوگند! من با فریبکاری غافلگیر نمیشوم و با سختگیری ناتوان نخواهم شد(نهج البلاغه، خطبه200، ص301).

مطلب مرتبط :   (همان:، داستان، 153)، مأخذ، شغال
دسته بندی : علمی