ــــــ، پیاپی، تابستان، فردوسی، مشهد.

دانلود پایان نامه
اجتماعی، روانی و زبانی 2ـ ویژگی‌ها و کارکاردهای زبان 3ـ گرایش‌های زبانی گوناگون در مقابله با ادخال 4ـ شیوه‌های متداول برای مقابله با ادخال زبانی با تکیه روی زبان فارسی 5ـ اصول و جهت‌گیری‌های کلی در واژه‌سازی علمی و فارسی.
1677ـ ــــــ . “زبان زنده”. یغما. س21. ش4. پیاپی 238. تیر 1327، ص169ـ175.
ترکیبات اشتباه ساخته شده از سوی برخی مؤسسات؛ مقایسه این ترکیبات با واژه‌های انجمن فرهنگ فردوسی و انجمن فرهنگ نظامی.
1678ـ ــــــ . “سلحشور [و پسوند “شور”]”. آموزش و پرورش. س9. ش5. 1318، ص60ـ61.*
1679ـ ــــــ . “فرایندهای اتباع با تکیه روی اتباع در زبان فارسی”. مجله علوم اسلامی ـ انسانی و ادبیات دانشگاه اهواز. ش1. بهار 1368، ص 47ـ62.*
1680ـ ــــــ . “نمودن ـ واو عطف”. آموزش و پرورش. س10. ش4. 1319، ص61ـ62.*
1681ـ ــــــ . “”واو عطف” و “نمودن””. تعلیم و تربیت.س10. ش4. 1319.*
1682ـ مختاری، رضا. “چاپ تازه غلط ننویسیم” [نقد اثر ابوالحسن نجفی]. نشر دانش. س11. ش4. خردادـ تیر 1370، ص50ـ52.
1683ـ مختاری اردکانی، محمدعلی. “برنام در زبان فارسی”. زبان شناسی. س18. ش1. پیاپی 35. بهارـ تابستان 1382، ص116ـ119.
1ـ‌ برنامه‌های مشتق از اسم اشخاص‌اعم از حقیقی، اساطیری و داستانی 2ـ‌ نام‌های برآمده از جای‌ها 3ـ برنامه‌های مأخوذ از نام اشیاء.
1684ـ ــــــ . “ترجمه نو واژگان مرکب و مشتق”. زبان شناسی. س10. ش1. پیاپی 19. بهارـ تابستان 1372، ص81ـ87 .
تقسیم‌بندی مرکب و مشتق برحسب اجزاء متشکله.

1685ـ مختاری معمار، حسین. “مروری بر آغازه‌ها و اختصارات در زبان فارسی”. سخن سمت. س3. ش2. پاییز 1377، ص50ـ53.
سابقه استفاده از آغازه و اختصارات؛ علت اندک بودن این واژه‌ها در زبان فارسی؛ چگونگی اختصارنویسی و کاربرد آن.
1686ـ مدرسی، یحیی. “درآمدی بر آواشناسی” [نقد اثر لطف الله یارمحمدی]. زبان شناسی. س3. ش2. پیاپی 6. پاییزـ زمستان 1365، ص91ـ104.
1687ـ ــــــ . “مجموعه مقالات مردم‌شناسی ویژه شناسایی گویش‌های ایران (2)” [نقد و معرفی اثر مسعود پورریاحی و طیبه بهزادی کیا]. فرهنگ (مؤ سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی). کتاب 6. بهار 1369، ص309ـ313.
1688ـ مرتضایی، جواد. “برخی ویژگی‌های زبانی و دستوری شعر حافظ”. نامه پارسی. س6. ش6. پیاپی 22. پاییز 1380، ص33ـ47.
ایجاز؛ بهره‌جویی از امکانات زبان برای غنای موسیقی صوتی و معنوی شعر،؛ امکان دوگانه‌خوانی و دو ساختار نحوی؛ موارد دیگر.
1689ـ مرتضوی، منوچهر. “چند پسوند”. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز. س7. ش1. خرداد 1334، ص45ـ60؛ ش2. بهمن 1334، ص159ـ174؛ ش3. اسفند 1334، ص274ـ287؛ س8 . تابستان 1335، ص110ـ120.
پسوند “ـ ور” در فارسی (varـ)/ پسوند “ـ وار” در فارسی (vârـ)/ پسوند “ـ‌ وار”، پسوند “ـ واره”، “ـ واری”/ پسوند “ـ ناک” در فارسی (nâk ـ).
1690ـ ــــــ . “فعل در زبان هرزنی”. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز. س14. ش4. زمستان 1341، ص453ـ488؛ س15. ش1. بهار 1342، ص61ـ96.
حروفی که در آوانوشت واژه‌های هرزنی به کار رفته است؛ مصدر؛ متعدی کردن فعل در زبان هرزنی؛ قاعده ساختن افعال در زبان هرزنی؛ اسم مفعول؛ اسم فاعل؛ قید حالی/ صیغه‌های مشتق از ریشه مصدر؛ بن افعال در زبان هرزنی؛ بن مصدر و بن مضارع.
1691ـ مرزبان راد، علی. “درست بنویسیم”. پژوهشنامه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی. ش8ـ9. بهارـ تابستان 1371، 156ـ168.
تطورات ناهنجار؛ دیگر تکیه کلام‌ها.
1692ـ مزداپور، کتایون. “زبان‌های ایران باستان” [نقد کتاب راهنمای زبان‌های باستانی ایران، نوشته محسن ابوالقاسمی]. جهان کتاب. س3. ش1ـ2. دی 1376، ص3ـ4.
1693ـ مستأجر حقیقی، محمد. “توصیف ساختمان فعل ماضی در زبان فارسی میانه جنوب غربی”. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد. س24. ش2. پیاپی 93. تابستان 1370، ص 375ـ385.
فعل ماضی در زبان اوستایی؛ فعل ماضی در زبان فارسی باستان؛ فعل ماضی در زبان فارسی میانه؛ صرف متعارف افعال لازم و متعدی در زبان.
1694ـ ــــــ . “خانواده زبان‌های ایرانی از دیدگاه زبان شناسی تاریخی ـ تطبیقی”. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. س19. ش4. پیاپی 75. زمستان 1365، ص431ـ444.
فیلولوژی یا فقه‌اللغه؛ خطابه ویلیام جونز و دانش تاریخ زبان؛ رابطه زبان‌های ایرانی و خانواده زبان‌های هند و اروپایی؛ تحول زبان اصلی ایران باستان؛ تقسیم‌بندی زبان‌های ایرانی از جهت تاریخی.
1695ـ ــــــ . “زبان‌های ایرانی در دوره باستان”. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. س21. ش1. پیاپی 80 . بهار 1367، ص33ـ56.
زبان مادی؛ زبان سکایی؛ زبان اوستایی و بخش‌های پنج‌گانه آن؛ ویژگی‌های دستوری زبان اوستایی؛ صرف واژه ـ mainyu (مینو) زبان فارسی باستان.
1696ـ ــــــ . “کاربردهای زبان شناسی ایرانی (مطالعه زبان‌های باستانی ایران)”. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد. س15. ش 4. پیاپی 6. زمستان 1361، ص681ـ702.
الف ـ ارتباط با زبان و ادبیات فارسی ب ـ در رابطه با مطالعات تاریخی.
1697ـ ــــــ . “نگاهی به واژه‌های مرکب فارسی برپایه نظریه گشتاری”. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (به یادگار کنگره جهانی بزرگداشت نهمین سده تولد حکیم نظامی گنجوی). س23. ش1ـ2. پیاپی 88ـ89 . بهارـ تابستان 1369، ص245ـ257.
تعریف واژه مرکب؛ معیارهای واژه‌های مرکب؛ نظریه زایاگشتاری درباره واژه‌های مرکب؛ بررسی نمونه‌هایی از واژه‌های مرکب فارسی برپایه نظریه زایاگشتاری.
1698ـ مستشارنیا، عفت. “بررسی فعل و ساختمان جمله درکشف‌الاسرار” [مقالات ارایه شده به کنگره بزرگداشت ابوالفضل رشیدالدین میبدی]، در: حسین مسرت. کتاب شناسی ابوالفضل رشیدالدین میبدی (تحلیلی ـ توصیفی). تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1374، ص122.
1699ـ ــــــ . “ویژگی‌های ساختاری مقالات شمس”، در همایش بزرگداشت شمس تبریزی (خوی، 1377)، مجموعه مقالات همایش بزرگداشت شمس تبریزی. گردآورنده وحید آخرت دوست. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1378، ص856ـ873 .
مقدمه؛ دگرگونی واک‌ها؛ ساختمان فعل؛ پسوندها؛ صفت و ساختمان آن؛ ضمیر و ویژگی‌های آن در نثر کتاب؛ قید و ساختمان آن؛ تحول حروف؛ ساختمان جدید.
1700ـ مسرت، حسین. “درست بنویسیم” [نقد “غلط ننویسیم” اثر ابوالحسن نجفی]. کیهان فرهنگی. س9. ش7. پیاپی 89 . مهر1371، ص20ـ22.
1701ـ ــــــ . “کاف” [نقد مقاله احمد کسروی]. ارمغان. س12. ش8 . آبان 1310، ص 539ـ543؛ ش11. بهمن 1310، ص773ـ774.
1702ـ مشفقی، بهمن. “ویژگی‌های دستوری واژه‌های گیلکی”، در: ره‌آورد گیل. به کوشش محمدعلی فایق. رشت: هدایت، 1374، ص؟*.
1703ـ مشکوه الدینی، مهدی. “آغاز زبان شناسی جدید”، در: دانشگاه مشهد. فرخنده پیام، مجموعه مقالات تحقیقی، علمی یادگارنامه غلام‌حسین یوسفی. مشهد: دانشگاه مشهد، 1359، ص571ـ585.
1ـ تمایز اصلی در بررسی زبان 2ـ اصول و روش‌های بررسی هم‌زمانی زبان 3ـ کارکرد زبان.
1704ـ ــــــ . “برخی ملاحظات معنایی در دستور زبان زایا”. زبان شناسی. س8 . ش1ـ2. پیاپی 15ـ16. 1370، ص42ـ66.
تعبیر معنایی جمله در نظریه معیار؛ نظریه معناشناسی زایا؛ نظریه دستور زبان حالت؛ نظریه اصلاحی دستور زبان گشتاری.

1705ـ ــــــ . “بررسی و توصیف پنهان در زبان فارسی و برخی نتایج نظری آن”. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (ویژه سپاسداشت و ارج‌شناسی دکتر جواد حدیدی). س34. ش1ـ2. پیاپی 132ـ133. بهارـ تابستان 1380 (تاریخ انتشار: بهار 1381)، ص61ـ76.
1ـ پیشینه 2ـ انواع مقوله پنهان 3ـ شواهد بروجود ضمیر پنهان 4ـ توزیع ضمیر پنهان و مشخصه نحوی آن 5ـ ضمیر پنهان نامشخص 6ـ ضمیر پنهان در بند مصدری 7ـ ضمیر پنهان هسته گروه حذف اضافی دوتایی.
1706ـ ــــــ . “پیدایش و گسترش دستور زبان یونانی و لاتین و دستور زبان نظری”. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. س24. ش4. پیاپی 95. زمستان 1370، ص685ـ717.
اندیشه‌های نخستین درباره زبان در یونان؛ پیدایش و گسترش دستور زبان یونانی؛ دستور زبان لاتین؛ اصول دستور زبان سنتی ـ دستور نظری.
1707ـ ــــــ . “جابجایی سازه پرسش در جمله‌های زبان فارسی و برخی نتایج نظری آن”، در کنفرانس زبان شناسی (تهران، 5ـ6 اسفند 1374)، مجموعه مقاله‌های سومین کنفرانس زبان شناسی. به کوشش یحیی مدرسی، محمد دبیرمقدم. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1376، ص127ـ140.
1ـ مقدمه 2ـ واژه‌ها و سازه‌های پرسشی در جمله‌های‌پرسشی‌فارسی 3ـ جابجایی سازنده پرسشی ربطی 4ـ برخی نتایج نظری.
1708ـ ــــــ . “جای هسته در جمله‌های مرکب ناهمپایه و گروه‌ها در زبان فارسی”، در کنفرانس زبان شناسی کاربردی (تهران، 23ـ25 اسفندماه 1379)، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس زبان شناسی کاربردی. به کوشش علی میرعمادی، زیرنظر معاونت پژوهشی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1379، ج1، ص69ـ88 .
1ـ مقدمه 2ـ‌جای جمله در جمله‌های‌مرکب ناهمپایه 3ـ جای هسته در سازه‌های گروهی 4ـ جابجایی سازه‌های متمم و هسته.
1709ـ ــــــ . “دستور زبان ساختاری”. زبان شناسی. س2. ش1. پیاپی 3. بهارـ تابستان 1364، ص3ـ18.
1ـ زبان شناسی و توصیف زبان 2ـ بنیادهای نظری در دستور زبان ساختاری.
1710ـ ــــــ . “دستور زبان همگانی و شکل‌گیری دانش زبانی”. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. س33. ش1ـ2. پیاپی 128ـ129. بهارـ تابستان 1379 (تاریخ انتشار: تابستان 1380)، ص6ـ22.
1ـ پیشینه دستور زبان همگانی 2ـ زبان ظاهر و زبان ذهنی 3ـ دستور زبان زایا و توصیف دانش زبانی 4ـ نظریه دستور زبان همگانی و فراگیری دانش زبانی 5ـ توانایی زبانی به عنوان ویژگی خاص ذهن انسان.
1711ـ ــــــ . “روش‌های گردآوری گفتار کودکان در بررسی رشد عناصر و ساخت‌های نحوی”. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. س31. ش3ـ4. پاییزـ زمستان 1376 (تاریخ انتشار: پاییز 1377)، ص281ـ296.
1ـ روش‌های گردآوری نمونه‌های گفتاری کودکان 2ـ روش بررسی گفتار طبیعی کودکان 3ـ روش بررسی تجربی رشد زبان کودک 4ـ شیوه‌های تحلیل پیکره نمونه‌های گفتاری کودکان و برخی نتایج نظری.
1712ـ ــــــ . “زبان شناسی تاریخی”. مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. س17. ش3ـ4. پیاپی 67. پاییزـ زمستان