ــــــ، فارسی؛، فارسی/، هوخت.، زمستان

دانلود پایان نامه
ص63ـ67.
تقسیم‌بندی دستورنویسی برای زبان فارسی؛ نقد مقاله مهدی افشار؛ “ی” اشاره‌ای یا “ی” تعریف؛”ی” علامت نکره مخصصه.
1781ـ ملکی، عطاءالله. “درباره مفهوم واج، نگاهی به فارسی”. زبان و ادب. س3. ش14. زمستان 1379، ص؟.*
1782ـ منتظم، حسین. “تاجیکی زبان است یا لهجه” [نقدی بر نوشتار “روابط زبان پهلوی و پارسی دری”، اثر محمدجواد مشکور]. فروهر. س22. ش9ـ10. پیاپی304. آذرـ دی 1366، ص38ـ39، 43.
1783ـ ــــــ . “”را” در کجا به کار می‌رود”. اندیشه و هنر. س1، ص154ـ156.*
1784ـ منزوی، احمد. “توضیحی در مورد نخستین دستور زبان فارسی”. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز. س30. ش3. 1357، ص282ـ286.*

1785ـ ــــــ . “دومین دستور زبان فارسی” [معرفی “اصول فارسی” نوشته عبدالصمد زنده طاهر ملتانی]. آینده. س15. ش6ـ9. 1368، ص532ـ534.
نخستین اثر در دستور زبان فارسی؛ فرهنگ‌نویسان و دستورنویسی؛ دومین دستور زبان فارسی در شبه قاره هند.
1786ـ منشی‌زاده، مجتبی. “تکواژ ماضی‌ساز و گونه‌های آن”‌. پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی. س23. بهارـ تابستان 1377، ص112ـ119.
بررسی تاریخی: ریشه فعل در فارسی باستان و فارسی میانه، تبدیل در تکواژ پایه ماضی‌ساز.
1787ـ ــــــ . “مشکل “یا”ی نکره و عدد “یک” در فارسی امروز (بحثی مقابله‌ای در زبان فارسی و انگلیسی)”. پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران. ش20. بهارـ تابستان 1376، ص114ـ118.
بررسی مشکل در زبان انگلیسی؛ امکانات بیان اسم جنس در زبان فارسی؛ اسم نکره در زبان فارسی؛ “یک” در زبان فارسی.
1788ـ ــــــ . “نگاهی تازه به سیر تحول و جایگاه صفت لیاقت”، ارایه شده در نخستین هم‌اندیشی دستور زبان فارسی (تهران، 28ـ29 بهمن‌ماه 1382).*
1789ـ منصوری، مهرزاد. “دستگاه واجی گویش فارس خاوران”. زبان شناسی. س17. ش1. پیاپی 33. بهارـ تابستان 1381، ص103ـ110.
الف ـ صامت‌ها ب ـ مصوت‌ها ج ـ مصوت‌های مرکب د ـ ساخت هجا.
1790ـ منصوری، یدالله. “زبان آذربایجانی و خویشاوندی آن با زبان‌های ایرانی”، در هم‌اندیشی گویش‌شناسی ایران (مکان و زمان؟)، چکیده مقالات نخستین هم‌اندیشی گویش‌شناسی ایران. [بی‌جا: بی‌نا]، 1380، ص33.*
1791ـ منوچهری، پریوش. “[درباره مقاله کژتابی‌های زبان]” [نقد اثر بهاءالدین خرمشاهی]. کیهان فرهنگی. س6. ش5. 1368، ص57. *
1792ـ مؤبد، میرمهدی [سرباز]. “تاریخچه نام‌گذاری”. هوخت. س27. ش9. آذر 2535=1355، ص17ـ23.
….؛ پسوندها و پیشوندهای نابجا در نام‌ها؛…
1793ـ ــــــ . “در پیرامون زبان ایرانی ـ پسوندها”. هوخت. س29. ش1. 2537=1357، ص27ـ30.
گین؛ ناک؛ مند؛ ین.
1794ـ ــــــ . “در پیرامون گسترش زبان فارسی،معنی‌های پسوند کاف (از نوشته‌های شادروان کسروی)”. هوخت. س26. ش9. آذر 1354، ص18ـ21.
افزوده‌شدن پیشوندها و پسوندها به واژه‌ها برای گسترش زبان فارسی؛ تاریخچه پسوند “گاف” یا “ها”؛ پسوندهای جانشین “گاف”.
1795ـ ــــــ . “در پیرامون نابسامانی زبان فارسی”. هوخت. دوره 20. ش3. 1348، ص85ـ86؛ ش4، ص38ـ48؛ ش6، ص50ـ53؛ ش7، ص40ـ43؛ ش8، ص30ـ32؛ ش9، ص43ـ50؛ ش10، ص52ـ54؛ ش11، ص44ـ45؛ دوره 21. ش2. اردیبهشت 1349، ص37ـ40؛ ش3. خرداد 1349، ص31ـ33؛ ش4. تیر 1349، ص39ـ40؛ ش5. مرداد 1349،ص68ـ69؛ ش6. شهریور 1349، ص61ـ62؛ ش7. مهر 1349، ص53ـ54.
بررسی الفبای کنونی فارسی/ همزه در زبان فارسی/ ویژگی‌های الف؛ درباره نام‌های فارسی جستارهای دستوری/ ویژگی‌های چندگانه زبان فارسی؛ سد یا صد؛ پنجاه و پنج واژه فارسی/ چند بند ویژه؛ درباره واژه‌های وابسته به دستور زبان؛ هفتاد واژه فارسی/ چند بند ویژه/ معانی حرف در زبان فارسی؛ شرح چند واژه و نوع و معادل‌های آن؛ بیست و چهار واژه فارسی/ بررسی واژه‌های ساده فارسی؛ چهل و هفت واژه فارسی/ پاسخ به نقد آموزگار/ معنی‌های نزدیکی که با هم آمیخته/ شرح چند واژه فارسی/ سخت در برابر سست؛ دشوار در برابر آسان/ درباره چیستان “واژه”/ نابسامانی نام‌ها و نام‌گذاری‌ها/ “ط” یا “ت”؟.
1796ـ ــــــ . “رویش و پویش زبان فارسی، دنباله معنی‌های پسوند کان (از نوشته‌های شادروان کسروی)”. هوخت. س27. ش3. خرداد 2535=1355، ص50ـ52.
واژه‌هایی از اندام‌های آدمی که به دستیاریِ پسوند، معنی دیگری یافتند؛ پدید آوردن صفت از فعل.

1797ـ موحد، ضیاء. “برهان‌های زبان بنیاد”. زبان شناسی.س 1. ش2. پاییزـ زمستان 1363، ص13ـ19.
ارکان جمله اتمی؛ برهان زبان بنیادِ فرگه؛ برهان‌های زبان بنیاد در فرهنگ ما.
1798ـ مؤذنی، علی. “نکاتی درباره معادل‌یابی و ترکیب‌سازی در زبان و ادب فارسی”. آشنا. س6. ش32. آذرـ دی 1375، ص57ـ65.
نکاتی درباره واژه گزینی در برابر اصطلاحات علمی و واژه‌های بیگانه؛ نکاتی درباره معادل‌یابی.
1799ـ موسوی، زهره. “بررسی گروه‌های اسمی” [نقد و بررسی گروه‌های اسمی در کتاب‌های زبان فارسی 3، 4و5]. رشد آموزش زبان و ادب فارسی. س15. ش57. بهار 1380، ص54ـ55.
1800ـ مولایی، چنگیز. “بقایای چند ساخت کهن دستوری در دستگاه فعل برخی از گویش‌های ایرانی نو”، در هم‌اندیشی گویش‌شناسی ایرانی (مکان، زمان؟)، چکیده مقالات نخستین هم‌اندیشی گویش‌شناسی ایران. [بی‌جا: بی‌نا]، 1380، ص34.*
1801ـ ــــــ . “مفعول مطلق در زبان فارسی (تحقیقی در حاشیه دستور تاریخی)”. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز. س45. پیاپی 185. زمستان 1381، ص95ـ102.
مفعول مطلق؛ سابقه تاریخی زبان‌های ایرانی ـ زبان عربی.
1802ـ مولایی، محمدسرور. “نگاهی به دستور زبان فارسی سال دوم آموزش متوسطه عمومی (فرهنگ و ادب)” [نقد اثر علی‌اشرف صادقی و غلام‌رضا ارژنگ]. یغما. س30. ش4. پیاپی 346. تیر 2536=1356، ص245ـ251.
1803ـ مولوی، محمود؛ شفیعی‌اردستانی، مرتضی. “گویش اردستانی”، در:پژوهش‌های ایران‌شناسی. به کوشش ایرج افشار، با همکاری کریم اصفهانیان. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، 1378، ج11، ص518ـ521.
مشخصات دستوری برای شناختن نحوه ترکیب واژه‌های اردستانی.

1804ـ مؤمنی، فرشته. “ساختمان فعل در گویش تنکابنی از زبان مازندران غربی”. زبان شناسی. س18. ش1. پیاپی 35. بهارـ تابستان 1382، ص101ـ‌115.
1ـ ستاک فعل 2ـ شناسه فعل 3ـ نشانه‌های زبان و وجه 4ـ پیشوند.
1805ـ مهاجر، مهران؛ نبوی، محمد. “از زبان تا شعر: درآمدی بر زبان شناسی سازگانی ـ نقش‌گرا و کاربرد آن در خوانش شعر”، در کنفرانس زبان شناسی (تهران، 5ـ6 اسفندماه 1374)، مجموعه سوّمین کنفرانس زبان شناسی. به کوشش یحیی مدرسی، محمددبیر مقدم. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1376، ص69ـ81 .
اقسام معناهایی که از طریق زبان در جامعه انتقال می‌یابند؛ مهمترین عناصر بیان‌گر معنای بینافردی؛ مکانیسم‌های به‌کار گرفته شده برای ساختار متنی کلام.
1806ـ مهرابی، ادیک. “نگاهی کوتاه به تأثیر زبان پارسی در عربی”. هوخت. دوره 24. ش11. بهمن 1352، ص15ـ16.
کلماتی که در اصل عربی‌اند در پارسی مورد استعمال دارند؛ استعمال لغات پارسی در عربی همراه با تغییر.
1807ـ مهران، محمد. “دو قاعده ساده و متین از دستور زبان فارسی”. ارمغان. دوره 37. ش8 . آبان 1347، ص376ـ379.
1ـ پیروی نکردن معدود از عدد 2ـ عدم تبعیت صفت از موصوف؛ آمیختن زبان فارسی با دستور زبان عربی.
1808ـ مهرآوند، کوروش. “نارسایی‌های زبان شناسی تطبیقی در ایران”. رازی. س1. ش3. 1356، ص39ـ53.*
1809ـ مهرپویا، جمشید. “شناسایی گویش‌های ایران “دفتر سوم تا ششم”” [معرفی اثر مسعود پورریاحی]. میراث فرهنگی. ش14. زمستان 1374، ص98ـ99.
1810ـ مهرور، زکریا. “کارکرد و رابطه فعل با سایر اجزاء جمله”. رشد آموزش زبان و ادب فارسی. س12. ش45. زمستان 1376، ص55ـ57.
تقسیم‌بندی فعل از دیدگاه کارکرد و ارتباط با اجزاء دیگر جمله؛ پرکاربردترین فعل‌های هر دسته.
1811ـ مهیار، محمد. “جهش ضمیر”. رشد آموزش ادب فارسی. س8 . پیاپی 35. زمستان 1372، ص46ـ51.