ــــــ، دستورنویسی، زبان‌های، پیاپی، ادب.

دانلود پایان نامه
ن کتاب‌هایی که اروپاییان درباره دستور زبان فارسی نوشتند.
198ـ ــــــ . “روش نو در تحقیق دستور زبان فارسی”[نقد کتاب دستور روش جدید در تحقیق دستور زبان دری، از محمد رحیم الهام]. ادب. کابل. دوره 17. س1348. ش1ـ2، ص 82ـ93.*
199ـ ــــــ . “زبان فارسی و فرق دال و ذال”[معرفی رساله‌ای از فضل‌علی آقاتبریزی]. فرهنگ ایران زمین. ج25. 1361، ص 98ـ101.
200ـ ــــــ . “صیغ عقود به فارسی”. آینده. س7. 1360، ص 646ـ648.*
201ـ ــــــ . “عنصرهای زبان فارسی”[نقد اثر گرامولودویک ده دیو]. یغما. دوره 11. ش3. پیاپی 119. خرداد 1337، ص 117ـ120.
202ـ ــــــ . “کتاب شناسی دستور زبان فارسی”. فرهنگ ایران زمین. ج2. 1333، ص 19ـ44.
1ـ به زبان‌های غیرمشرقی 2ـ به زبان‌های شرقی؛ کتاب‌هایی که نام نویسنده آنها نادانسته است.
203ـ ــــــ . “کتاب شناسی زبان و لهجه‌های ایرانی”. فرهنگ ایران زمین. س13. 1344، ص 78ـ93.
204ـ ــــــ . “واره”[نقد مقاله “روش‌های واژه‌سازی”، اثر علی اشرف صادقی]. نشر دانش. س13. ش1. آذرـ دی 1371، ص 73ـ74.
4 معنی برای اسم‌هایی که پسوند “واره”به آنها افزوده می‌شود.
205ـ ــــــ . “واره ونامواره”. آینده. س13. 1366، ص 263.*
206ـ افشار، محمدرضا. “نشانه‌های منظورشناختی در زبان فارسی”. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز. س1. ش2. بهار ـ تابستان 1380، ص 9ـ23.
1ـ نشانه‌های اساسی ساختاری و واژگانی 2ـ نشانه‌های منظور شناختی تعبیری 3ـ نشانه‌های موازی 4ـ نشانه‌های گفتمان.
207ـ افشار، محمود. گفتار ادبی: “حروف هم‌صدا و “ساکت””. تهران: بنیاد موقوفات محمود افشاریزدی، 1353، ج2. ص 147ـ158.
حروف هم‌صدا؛ واو معدوله “واو بی‌صدا”.
208ـ ــــــ . گفتار ادبی: “صدای دـ ذ”. تهران: بنیاد موقوفات محمود افشار یزدی، 1353، ج1، ص 157ـ163.
دال معجم در سده هشتم هجری؛ نظر چند صاحب‌نظر درباره “دال”و “ذال”در قافیه؛ چند نمونه از شعر کهن.
209ـ افشار، مهدی. “فرایندی متفاوت در واژه‌سازی”. کلمه. ش3. بهمن ـ اسفند 1371، ص 16ـ17.
زایش طبیعی واژگان؛ دلایل زایش طبیعی واژگان؛ نمونه‌هایی از زایش غیرطبیعی واژگان.
210ـ ــــــ . “مصیبتی به نام دستور زبان”[نقد کتاب فارسی و آیین نگارش (3) و (4) سال دوم نظام جدید آموزش متوسطه]. دنیای سخن. س14. ش82 . آبان ـ آذر 1377، ص 80ـ81 .
211ـ ــــــ . “یای معرفه، یای نکره”. آینده. س17. ش1ـ4. فروردین ـ تیر 1370، ص 38ـ40.
دستور سنتی و تعریف نکره و معرفه؛ انواع نکره؛ انواع (ی).
212ـ افضلی، علی‌رضا. “زبان پارسی”. هوخت. دوره 23. ش5. امرداد 1351، ص 69ـ73.
ویژگی‌های ممتاز دستوری زبان فارسی؛ ترکیبات مختلف واژه “سخن”.
213ـ افغانی، محمدسعید. “تحول و تطور زبان پشتو و دری در افغانستان و تأثیر آن در پاکستان”. اورینتل کالج میکزین. ش50. 1973، ص 295ـ302.*
214ـ اقبال آشتیانی، عباس. مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی. با مقدمه و تصحیح محمد دبیر سیاقی: “اصل اشتقاق بعضی لغات”. [تهران]: کتابفروشی خیام، 1350، ص83ـ87؛ نیز: فروغ تربیت. س1. ش2. ثور 1300، ص 21ـ26.*

دیوان ـ تدوین ـ دوان؛ ایران ـ عراق
215ـ ــــــ . “بعضی از ترکیبات و استعمالات غلط”. اطلاعات ماهانه. س2. ش12. پیاپی 24. اسفند 1328، ص 4ـ6؛ نیز در: عباس اقبال آشتیانی. مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی. با مقدمه و تصحیح محمد دبیر سیاقی. [تهران]: کتابفروشی خیام، 1350، ص 689ـ696.
ذکر هفت فقره لغات و اصطلاحات ساخت گرایی.
216ـ ــــــ . “حرف “ی” در انگشتری”[پرسش و پاسخ]. یادگار. س4. ش 4. دی 1326، ص 77ـ78.
حذف حرف “ی” در انگشتری و همشاگردی.
217ـ ــــــ . “زیبا و زیبنده”. یادگار. س3. ش9. 1326، ص 76ـ77.*
218ـ ــــــ . “سوختن و سوزاندن”. یادگار. س4. ش4. 1327، ص 76.*
219ـ ــــــ . مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی. با مقدمه و تصحیح محمد دبیر سیاقی: “فارسی ساخت گرایی”. [تهران]: کتابفروشی خیام، 1350، ص 388ـ405؛ نیز: مهر. س1. ش6. آبان 1312، ص 434ـ447.
1ـ مدعیان احیاء فارسی کهن 2ـ “پارسی” سره‌نویسان؛ زبان متعارفی و زبان ادبی هر قوم؛ زبان ساخت گرایی و تفاوت آن با زبان طبیعی.
220ـ ــــــ . “کلمه “دوست داشتن” در زبان فارسی”[پرسش و پاسخ]. یادگار. س3. ش4. آذر 1325، ص 74ـ75.
نبودن لفظی بسیط برای مفهوم “دوست داشتن”؛ بیتی از باباطاهر؛ مصدر بسیط فراموش شده.
221ـ ــــــ . مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی. با مقدمه و تصحیح محمد دبیر سیاقی: “گزاردن و گذاشتن و گذشتن”. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1382، ج3، ص 48ـ51؛ نیز: یادگار. س2. ش2. 1324، ص 57ـ58.*
الف ـ “گذاشتن”، معانی و مشتقات؛ ب ـ “گذشتن”معانی و مشتقات؛ ج ـ “گزاردن”معانی و مشتقات.

222ـ ــــــ . “مشدد نوشتن “دو‌ّم” و “سوّم””[پرسش و پاسخ]. یادگار. س4. ش9ـ10. خرداد ـ تیر 1327، ص 156ـ159.
شکل اولیه دو کلمه دوم و سوم؛ تحول “کی” و “چی”؛ تحول “اومید”.
223ـ ــــــ . “[“هاء” نسبت در] کلمات سالانه و ماهیانه”[پرسش و پاسخ]. یادگار. س4. ش 9ـ10. خرداد ـ تیر 1327، ص167ـ169.
سالانه و ماهانه یا سالیانه و ماهیانه؟
224ـ ــــــ . “یک درس لغت”[ریشه، اسم مصدر]. مهر. س1. ش4. شهریور 1312، ص 252ـ263.
اجزاء یک عبارت؛ کاربرد اسم مصدر به معانی مختلف؛ ساخت قیاسی جمیع مشتقات از مصدر کلمه.
225ـ اکبری شلدره‌ای، فریدون. “با فعل مرکب چه کنیم؟”. رشد آموزش زبان و ادب فارسی. س15. پیاپی 58. 1380، ص 62ـ65.
آموزش ساخت فعل مرکب؛ نقش‌پذیری؛ دو روش پیشنهادی برای تشخیص فعل مرکب.
226ـ البرزی ورکی، پرویز. “بررسی تطبیقی عنصر وصفی گروه حرف اضافه‌ای در زبان‌های فارسی و آلمانی”. پژوهش زبان‌های خارجی، نشریه پژوهشی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران. پیاپی 10. بهارـ تابستان 1380، ص 25ـ31.
تقسیم‌بندی حروف اضافه؛ فرق عنصر وصفی گروه حرف اضافه‌ای و نقش قیدی؛ انتخاب مکمل.
227ـ ــــــ . “بررسی مقایسه‌ای بدل در زبان‌های آلمانی و فارسی”. پژوهش‌ زبان‌های خارجی، نشریه پژوهشی دانشکده زبان‌های خارجی تهران. پیاپی 7. پاییز ـ زمستان 1378، ص 71ـ82؛ پیاپی 9. پاییزـ زمستان 1379، ص 58ـ76.
بدل؛ بدل پیوسته و بدل گسسته؛ جمله موصولی بدلی؛ جمله موصولی تحدید کننده/ سه نوع جمله وصفی نسبت به هسته اسمی؛ فرق میان جمله موصولی تحدیدکننده و جمله موصولی بدلی و راه تمیز آن؛ نقش هسته اسمی در جمله اصلی و جمله موصولی.

228ـ ــــــ . “روابط تصویری در ساخت واژه زبان”. زبان شناسی. س15. ش1. پیاپی 29. بهارـ تابستان 1379، ص 24ـ33.
رابطه تصویری صورت و معنا؛ انواع رابطه تصویری در ساخت واژه: 1ـ روابط تصویری هم نشینی 2ـ رابطه تصویری جانشینی.
229ـ ــــــ . “نقدی بر مقاله “فعل مرکب در زبان فارسی”از محمد دبیر مقدم”. پژوهش، نشریه پژوهشی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران. پیاپی 5. زمستان 1377، ص 69ـ89؛ نیز: زبان شناسی. س12. ش1ـ2 (تاریخ انتشار: آذر 1376)، ص 2ـ46.
230ـ الماسی، پریوش. “واو حالیه در زبان فارسی”. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تربیت معلم تهران. ش2. 1356، ص 205ـ207.
پیشینه واو حالیه در زبان و ادبیات فارسی.
231ـ الهام، محمدرحیم. “بحثی انتقادی درباره دستور زبان دری”. ادب. کابل. س16. ش3ـ4. عقرب 1347، ص 119ـ138؛ س16. ش5ـ6. حوت 1347، ص 61ـ64؛ س17. ش3ـ4. عقرب 1348، ص 81ـ92.
روش تحقیق و نگارش دستور زبان دری؛ اقسام دستور زبان؛ دستور کلاسیک و عنعنی/ اصول و کلیات در دستورنویسی عنعنی؛ مورفیم مستتر/ عبارت اسمی؛ عبارت فعلی؛ عبارت قیدی؛ اقسام جمله از لحاظ اجزاء آن.
232ـ ــــــ . “تأثیر زبان و ادب دری بر عربی”. ادب. کابل. ش1. 1337، ص 16ـ24؛ ش2، ص 21ـ32.*
233ـ ــــــ . “تاریخ روش‌های دستورنویسی در زبان دری، دستورنویسی در قرون وسطی”. ادب. کابل. س22. ش1. جوزای 1353، ص 3ـ37.
(این مقاله قسمت دوم از مقاله “تاریخ روش‌های دستورنویسی زبان دری” می‌باشد.)
دستورنویسی در روم؛ دستورنویسی در قرون وسطی؛ دستورنویسی در دوره رنسانس؛ دستورنویسی در جهان عرب.
234ـ ــــــ . “تاریخ روش‌های دستورنویسی زبان دری”. ادب. کابل. س21. ش5ـ6. حوت 1352، ص 137ـ142؛ س22. ش2، ص 3ـ36*؛ ش3، ص 3ـ16*.
دستورنویسی در آریانا و هند؛ دستورنویسی در یونان.
235ـ ــــــ . “دستور زبان دری”[نقد اثر عبدالحبیب حمیدی]. ادب. کابل. س16. ش5ـ6. حوت 1347، ص 109ـ115.
236ـ ــــــ . “روشی نو در تحقیق دستور زبان دری: نحو”. ادب. کابل. س17. ش1ـ2. سرطان 1348، ص 82ـ93.
واحد نحوی یا جمله؛ ارکان جمله؛ اقسام جمله در زبان دری؛ آهنگ؛ فشار؛ فصل (مکث)؛ انتخاب؛ خصوصیت‌های جمله.
237ـ ــــــ . “مقدمه‌ای بر دستور زبان”. ادب. کابل. س9. ش1. 1340، ص 45ـ64*؛ ش3ـ4، ص 71ـ90*؛ س11. ش2ـ4. 1342، ص 47ـ60.
شاخه‌های دستور زبان فارسی؛ شکل تطبیقی مطالعات نحوی؛ ساختمان نحوی؛ در مطالعات نحوی زبان‌ها.
238ـ امام، عباس. از ترجمه، شانزده مقاله در زمینه مسایل نظری و عملی ترجمه: “ترجمه نوواژه‌ها”. [اهواز]: خالدین، 1378، ص 35ـ43.
تحول زبان؛ دسته‌بندی نوواژه‌ها؛ دسته‌بندی گرایش‌های فارسی زبانان در شیوه ترجمه؛ ویژگی‌های بااهمیت نظام‌زایای زبان فارسی؛ اصول مقابله با نوواژه‌ها.
239ـ ــــــ . “جنبه‌هایی از تفاوت رفتار کلامی زن و مرد در ایران یک طرح اولیه”، در کنفرانس زبان شناسی (تهران، 5ـ6 اسفندماه 1374)، مجموعه مقاله‌های سومین کنفرانس زبان شناسی. به‌کوشش یحیی مدرسی، محمد دبیرمقدم. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1376، ص 193ـ206.
1ـ مقدمه 2ـ روش تحقیق در جامعه‌شناسی زبان 3ـ تفاوت جنسیت و رفتار کلامی 4ـ تحلیل داده‌‍‌ها و نتایج.
240ـ امام شوشتری، محمدعلی. “آرایش و پیرایش زبان”، در جلسات سخنرانی درباره زبان فارسی (تهران، 6ـ8 آبان‌ماه 1349)، سخنرانی‌های نخستین دوره جلسات سخنرانی و بحث درباره زبان فارسی. تهران: اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، 1352، ص 8ـ20؛ نیز در: جلسات سخنرانی و بحث درباره زبان فارسی. [بی‌جا: بی‌نا]، 1349، ص 1ـ19 (پلی‌کپی، صفحه‌شمار گوناگون).
چند شرط برای واژه‌گرفتن از زبان بیگانه؛ شرط‌های نگهداری استقلال زبان فارسی؛ پنج قاعده ناپسند عربی در فارسی.
241ـ ــــــ . “بیماری زبان سازمان‌های اجتماعی و اداری و نامه‌نگاری‌های دولتی”، در جلسات سخنرانی و بحث درباره زبان فارسی (تهران، 5ـ8 آبان‌ماه 1350)، سخنرانی‌های دومین دوره جلسات سخنرانی و