عقد، ابراء، اصطلاحی، اصطلاح………………………………………………………………………………………………………………………………..53 1-6-1-1.، اصطلاحات

)…………………………………………………………………………………………………………………………………32
1-4-3-2.مبرأ (مدیون)………………………………………………………………………………………………………………………………………..33
1-4-3-3.مبرأ منه (موضوع ابراء)………………………………………………………………………………………………………………………….33
1-4-3-4.صیغه یا لفظ ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………….34
1-4-4.احکام ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
1-4-4-1.معوض یا مجانی بودن ابراء…………………………………………………………………………………………………………………….35
1-4-4-2.نظریه صحت ابراء مالم یجب………………………………………………………………………………………………………………….36
1-4-4-3.بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد………………………………………………………………………………………………..37
1-4-4-4. ابراء ذمه به میت………………………………………………………………………………………………………………………………….37
1-4-5.آثار ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
1-4-5-1.سقوط طلب…………………………………………………………………………………………………………………………………………37
1-4-5-2.انحلال تضمین های طلب………………………………………………………………………………………………………………………38
1-4-5-3.ابراء یکی از مسئولان متضامن…………………………………………………………………………………………………………………38
1-4-5-4.عدم رجوع از ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………..38
1-5.شناخت کلی عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………….39
1-5-1.تعریف عقد هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
1-5-1-1.تملیک مال…………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
1-5-1-2.تملیک بلاعوض……………………………………………………………………………………………………………………………………40
1-5-1-3.عقدی است منجز………………………………………………………………………………………………………………………………….40
1-5-2.ماهیت عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………40
1-5-3.خصوصیات عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………41
1-5-4.شرایط عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………41
1-5-4-1.قصد ورضا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
1-5-4-2.اهلیت طرفین……………………………………………………………………………………………………………………………………….43
1-5-4-2-1. اهلیت واهب…………………………………………………………………………………………………………………………………..44
1-5-4-2-2.اهلیت متهب…………………………………………………………………………………………………………………………………….45
1-5-4-3.موضوع عقد هبه ………………………………………………………………………………………………………………………………….46
1-5-4-4.جهت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………46
1-5-4-5.قبض…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
1-5-5.آثار عقد هبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
1-5-5-1.تملیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
1-5-5-2.رجوع از هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
1-5-5-2-1.آثار رجوع………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
1-6. اصطلاحات مرتبط و اعمال حقوقی متشابه………………………………………………………………………………………………………53
1-6-1. تعریف چند اصطلاح………………………………………………………………………………………………………………………………..53
1-6-1-1. تعریف اصطلاحی دین…………………………………………………………………………………………………………………………53
1-6-1-2. حق عینی……………………………………………………………………………………………………………………………………………53
1-6-1-3.تعریف اصطلاحی ذمه……………………………………………………………………………………………………………………………53
1-6-1-4. برائت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
1-6-1-5. تعریف بری الذمه………………………………………………………………………………………………………………………………..54
1-6-1-6.عفو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
1-6-1-7.شرط عدم مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………………………54
1-6-2. متشابهات حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………….54
1-6-2-1.هبه و عطایا………………………………………………………………………………………………………………………………………….55
1-6-2-2.اعراض و ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………56
1-6-2-3. ایفاء تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………56
1-6-2-4.مالکیت مافی الذمه………………………………………………………………………………………………………………………………..58
1-6-2-4-1.منشاء مالکیت ما فی الذمه………………………………………………………………………………………………………………….58
1-6-2-4-2.شرایط مالکیت ما فی الذمه…………………………………………………………………………………………………………………59
1-6-2-4-3.اثر مالکیت ما فی الذمه………………………………………………………………………………………………………………………59
1-6-2-5. تبدی