صداهای، رسانههای، آنلاین، بارکمپ، (برگرفته

دانلود پایان نامه
تی اند تی»174، «مایاسپیس»175و توئیتر است.
موبایل اکتیو: «موبایل اکتیو»، یک شبکه جهانی متشکل از افرادی است که از تلفن همراه برای اثرگذاری اجتماعی استفاده میکنند. انجمن جهانی موبایل اکتیو، بر اساس درسهایی که از پیشگامان این حوزه به سود جامعه مدنی آموخته، بنا نهاده شده است.
اهداف این سازمان، این است که:
* دسترسی به دانش، ایدهها و تجربیات و استفاده از تکنولوژی تلفن همراه را برای ساختن جهانی بهتر، گسترش دهد.
* هزینههای یادگیری تکنولوژی تلفن همراه را برای سازمانهای جامعه مدنی کاهش دهد.
* استفاده موثر از استراتژیها و تاکتیکهای تلفن همراه را برای سازمانها غیردولتی تسریع کند.
* بسترهای نرمافزاری گستردهای برای مشارکت، تسهیل دسترسی به تکنولوژی و سرمایهگذاری فراهم کند. (برگرفته از سایت موبایل اکتیو)176
من سیاست میدانم177: «شبکه بینالمللی دانش زنان در سیاست»178، یک فضای کاری آنلاین است که برای رفع نیازهای مقامات منتخب، کاندیداها، رهبران احزاب سیاسی، اعضای احزاب سیاسی، محققان، دانشجویان و دیگر کاربران علاقهمند به پیشرفت زنان در سیاست طراحی شده است. این وبسایت، یک پروژه مشترک میان «برنامه عمران سازمان ملل»179، «صندوق توسعه سازمان ملل برای زنان»180، «موسسه دموکراتیک ملی در امور بینالملل»181، «اتحادیه بین پارلمانی»182و «موسسه ملی کمک به دموکراسی و انتخابات»183می باشد.
هدف این شبکه این است که از طریق بهکارگیری فرومهای توانمندسازی، مشارکت و تاثیرگذاری زنان را در زندگی سیاسی، افزایش دهد. وبسایت این شبکه، به وسیله ارائه فرصتهای زیر به کاربران، نقش اساسی در رسیدن به این هدف را ایفا میکند. (برگرفته از سایت من سیاست میدانم)184
* دسترسی به منابع، از جمله کتابخانه آنلاین و اطلاعات و تخصص سایر کاربران، متخصصان و اصحاب مشاغل. * تولید دانش از طریق بحث و گفتگو، در فرومها و تبادل اطلاعات و پاسخگویی متخصصان به سوالات اعضا.
* به اشتراک گذاشتن تجارب از طریق استفاده از ابزاری که اختصاصا برای تسهیل مبادله دروس آموخته شده و همچنین مبادله بهترین تجربیات میان اعضای جامعه جهانی برای پیشرفت زنان در سیاست طراحی شده است. (همان، 2012)
تحلیلگری بحران: رشته «تحلیلگری بحران»185، در سال 2010 به وجود آمد و تعداد اعضای آن در مدت زمان کوتاهی، از چند نفر در دنیا که به بدنبال یافتن راههایی بودند تا از اطلاعات برای تحلیل بحران استفاده کنند به جمعیت زیادی که نقش خود را در همه چیز، از جمله کمکهای انساندوستانه، انتخابات و گزارش جنایات ایفا میکنند، افزایش یافت. همان گونه که تعداد افراد، بیشتر میشد، شبکههای برقراری ارتباط میان آنها گسترده شد و »شبکه ملی تحلیلگران بحران»186، یکی از شبکههای پیشرو در این زمینه است. این شبکه بر بستر نرمافزاری شبکه اجتماعی «نینگ»187 بنا نهاده شده و به وسیله 100 تحلیلگر بحران، در اولین کنفرانسی که در این زمینه در سال 2009 برگزار گردید، راهاندازی شد. شبکه ملی تحلیلگران بحران، ارتباط و همکاری میان تحلیلگران بحران را با هدف توسعه مطالعه و کاربرد تحلیلگری بحران در سراسر دنیا تسریع کرده است. (برگرفته از سایت تحلیلگری بحران)188
شبکه «سی ام نت»189 به استفاده از رسانههای نوین در دیپلماسی شهروندی با هر روش و وسیلهای مربوط میشود. این شبکه نیز از پلتفرمی نظیر نینگ، برای برقراری ارتباط با دیگران استفاده میکند و مهمتر از آن این است که این شبکه، در حال انجام پروژههای عظیمی، علیرغم موانع زبانی، فرهنگی، قومی و سیاسی موجود است تا اهداف مشترک را به انجام برساند. مهمترین نمونه شناخته شده از این شبکه تا به امروز، بهکارگیری و اجرای «یوشهیدی»190 است که پس از زلزله هائیتی آغاز شد.
بارکمپ: «بارکمپ»191یک شبکه بینالمللی است که امکان برگزاری کنفرانس توسط کاربران را مهیا ساخته است. این کنفرانسها، کارگاههایی هستند که محتوای آنها توسط مشارکتکنندگان تهیه و ارائه میگردد. اولین بارکمپ در آگوست 2005، در «پالوآلتو»192کالیفرنیا برگزار شد. این بارکمپ، با حضور 200 شرکت کننده، از ایده تا اجرا، تنها در مدت یک هفته سازماندهی شده بود. از آن زمان تاکنون، بارکمپهای زیادی در بیش از 350 شهر در سراسر دنیا، از جمله: در آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، خاورمیانه، اروپا، استرالیا و آسیا برگزار شده است. بزرگترین رکورد بارکمپ، در ژانویه 2010 با حدود 2700 شرکتکننده در «یانگون در میانمار»193بدست آمده است، بارکمپها از طریق وب، سازماندهی و اطلاعرسانی میشوند. هر کسی میتواند یک بارکمپ را با استفاده از بارکمپ ویکی آغاز کند. فرآیند انجام آن، شامل طرح جلسات و جدولبندی روزانه توسط شرکتکنندگان، و استفاده از وایتبرد و کاغذهای الصاق شده به دیوار میباشد؛ اما بر خلاف فرمت کلاسیک همه کنفرانسها، ویژگی خودسازماندهی بارکمپها، بر شور و مسئولیتپذیری مشارکتکنندگان متکی است. با وجود این که فرمت بارکمپ ساختار آزادانهای دارد؛ اما قوانینی نیز در بارکمپها وجود دارد. همه شرکتکنندگان تشویق میشوند تا در جلسه حضور یابند. از همه شرکتکنندگان درخواست میشود، اطلاعات و تجربیات خود را راجع به رویدادها از طریق کانالهای عمومی وب، از جمله: بلاگها، به اشتراکگذاری عکس، توئیتر، ویکیها و «آی آر سی»194به اشتراک بگذارند. (برگرفته از سایت بارکمپ)195
این روش مشارکت، آنهم به صورت آنلاین، قالب بارکمپ را، به نمونه بسیار مناسبی برای دیپلماسی شهروندی تبدیل میکند. با توجه به ماهیت مشارکتی آن از طریق وب، کنفرانس فیزیکی چهره به چهره، از این پس از نوع دوگانه خواهد بود که حضور از راه دور آنلاین، اغلب به صورت بینالمللی را با مشارکتکنندگان بارکمپ امکانپذیر میسازد.

2 – 12 -3 تسهیل گفتگوها و به اشتراکگذاری رسانهها
بلاگها و رسانههای آنلاین، ابزار بسیار موثری برای به اشتراکگذاری اطلاعات در سراسر دنیا میباشند و میتوان از طریق آنها با دیگران به گفتگو پرداخت. تا زمانی که اطلاعات در فرمت پخش باقی بماند، گفتگویی اتفاق نمیافتد؛ اما هرگاه که قسمت مربوط به نظرات یک وبلاگ و یا صفحه فیسبوک مورد استفاده قرار گیرد، آنگاه یک بلاگ، به ابزاری برای گفتگو و تسهیم عقاید تبدیل میشود. همان گونه که در ابتدای مبحث گفته شد، دیپلماسی شهروندی به ارتباطات وابسته است و بر بنیاد نرم منافع مشترک استوار است که هر دو اینها را میتوان در وبلاگها و رسانههای اجتماعی یافت.
از زمان آغاز به کار اینترنت، این مسئله مورد توجه واقع شد که اینترنت، بسیار بر غرب و زبان انگلیسی متکی است. در پاسخ باید گفت در 5 یا 10 سال گذشته تلاشهایی آغاز شده است که محتوایی از صداهای مختلف به زبانهای مختلف تولید شود و یا محتوای موجود در سراسر دنیا ترجمه شود تا بتواند با مخاطبان جهانی بیشتری به اشتراک گذاشته شود.
یکی از موفقترین مثالها در این زمینه، «شبکه آنلاین صداهای جهانی»196است. یکی از بنیانگذاران این شبکه، «ایتان زوکرمن»197، است که از وی، مطالب زیادی راجع به رسانههای نوین و شهروندی و گفتگوی میان فرهنگی، منتشر شده است. وی در آخرین نوشته خود، خاطرنشان میسازد که تعداد زیادی از کاربران اینترنتی، در «حبابهای فیلتر»198به انتهای راه میرسند و فقط صدای مردمی را میشنوند که مثل خودشان صحبت میکنند و میتوانند فقط همان رسانهای را مصرف کنند که دیگر دوستانشان استفاده میکنند. گرچه او میافزاید، آنچه که ما به آن نیاز داریم، «افراد رابطی»199است که بتوانند ما را با اطلاعات خارج از حبابها آشنا کنند. این افراد میتوانند چندزبانه و یا چندفرهنگی باشند و یا میتوانند نقش «بلاگرهای رابط»200را ایفا کنند. مردمی که میتوانند مانند یک پل، بین جامعه بلاگهای داخلی و سایر نقاط دنیا عمل کنند. برنامههای زیر در تلاشند تا نقش این پل مفید را میان بلاگها و سایر رسانههای شهروندی ایفا کنند.
شبکه آنلاین صداهای جهانی: در تلاش برای کمک به مردم برای شکستن حبابهای فیلتر، شبکه «آنلاین صداهای جهانی»201، برنامهای برای بلاگرهای سراسر دنیا تهیه کرده که برای آنچه در کشورشان اتفاق میافتد، مانند فیلتر و نیز مانند یک مترجم متن و گفتار عمل میکند. این بلاگرهای ارتباطی، «مردمی متعلق به دو دنیا»202هستند. شبکه صداهای جهانی، انجمنی است متشکل از 300 بلاگر و مترجم در سراسر دنیا، که برای تهیه گزارش از بلاگها و رسانههای شهروندی از سراسر دنیا با یکدیگر همکاری میکنند. تاکید این شبکه بر صداهایی است که به طور معمول، از رسانههای جریان اصلی بینالمللی شنیده نمیشود. (برگرفته از سایت صداهای جهانی انلاین)203
شبکه صداهای جهانی، بدنبال تجمیع و تقویت گفتگوهای آنلاین جهانی است و به مکانها و مردمی که رسانهها اغلب آنها را نادیده میگیرند، پرتو میافکند. میلیونها نفر از مردم در حال وبلاگنویسی و پخش و انتشار مطالب هستند، عکس آپلود میکنند، ویدئو و اطلاعات را در سراسر جهان بارگذاری میکنند؛ اما تا زمانی که کاربران ندانند به کجا مراجعه کنند، مشکل خواهد بود که بتوانند صداهای معتبر و قابل توجه بیایند. از این رو، یک گروه از نویسندگان داوطلب و ویراستاران پارهوقت، مشارکتکنندگان فعال در این حوزه هستند که به مخاطبان شبکه صداهای جهانی، اطلاعات مفیدی در این خصوص عرضه میکنند. شبکه صداهای جهانی توسط مترجمان داوطلب، به بیش از 15 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. این شبکه، یک وبسایت و شبکه پشتیبان دارد که به مردم کمک میکند به صورت آنلاین، در کشورهایی که صداهایشان سانسور میشود، بیپرده سخن بگویند. همچنین پروژهای به نام «صداهای رو به رشد»204، به جوامع به حاشیه رانده شده و منزوی، به ویژه کشورهای در حال توسعه، کمک میکند با استفاده از رسانههای شهروندی، صدایشان را به گوش همه برسانند. (همان، 2012)
شبکه صداهای جهانی در نظر دارد، زمانی که رسانههای انگلیسیزبان بینالمللی، مسائل بسیاری که برای تعداد زیادی از شهروندان دنیا اهمیت دارد را نادیده میگیرند، بیتوجهی این رسانهها را به وسیله قدرت نفوذ رسانههای شهروندی، جبران کند. دست اندرکاران این شبکه به آزادی بیان و برقراری ارتباط میان مردم از هم جدا افتاده اعتقاد دارند. آنها درصدداند:
* توجه مخاطبان را به جالبترین گفتگوها و دیدگاههای ارائه شده در رسانههای شهروندی، از طریق لینک مطالب به متن، عکس، «پادکست»205، ویدئو و اشکال دیگر رسانههای شهروندی، در سراسر دنیا جلب کنند.
* تسهیل، ظهور و پیدایش صداهای جدید شهروندی از طریق تعلیم، آموزش آنلاین و عمومی کردن روشهایی که در آن، منبع باز و ابزارهای رایگان به طور ایمن بتوانند در اختیار مردم سراسر دنیا قرار گیرند تا خودشان را به دیگران معرفی