شهروندان در فرایند تصمیم‌گیری شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر اعضای محترم شورا با توجه به طیف لیکرت
پرسش‌هایی در مورد میزان مشارکت شهروندان
میانگین پاسخ‌های جامعه آماری اعضای شورای شهر
انحراف از معیار پاسخ‌های کل جامعه آمار
1. شورای شهر شیراز در تصمیم گیرها از نظرات شهروندان استفاده می‌کنند.
0.02
914.
2. در حین تهیه برنامه‌ها و طرح‌های شهری از شهروندان شیرازی نظرخواهی می‌شود.
0.37-
786.
3. شورای شهر شیراز، بسترهای لازم برای همکاری شهروندان در فرایند برنامه ریزی و تصمیم‌گیری اداره امور شهری ایجاد کرده است.
0.45-
876.
4. شورای شهر شیراز، پیش از تهیه طرح و برنامه از پیشنهادات شهروندان و کارشناسان متخصص استفاده می‌کند.
0.02
245.
5. شورا شهر شیراز، برای مشارکت دادن شهروندان در انجام خدمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی تلاش بسیاری کرده است.
0.31
645.
6. شهروندان به طور کامل در جریان تصمیم گیری‌های شوراها هستند.
0.62
732.
7. مشارکت حداکثری شهروندان در اداره امور شهر بر بهبود عملکرد شهرداری و شورای شهر شیراز تأثیر دارد.
1.84
596.
در بررسی‌های انجام شده در قالب طیف لیکرت و کدگذاری و سنجشی که انجام شد این نتایج بدست آمده است. در نخستین پرسش؛ آیا شورای شهر شیراز برای اتخاذ تصمیم‌های خود از نظرات شهروندان استفاده می‌کند؟ که عدد(X=0.02) در این پاسخ سطح مشارکت شهروندان شیراز در حداقل ممکن قرار دارد و در این مورد سطح مشارکت نزدیک به صفر می‌باشد. ولی در مقابل (X=0.62) شهروندان به طور کامل در جریان تصمیم‌گیری شوراها قرار می‌گیرند. و این مورد البته می‌تواند زمینه ساز مشارکت شهروندان باشد یعنی به صورت غیرمستقیم سبب مشارکت شهروندان شود. در پاسخ به پرسشی دیگر شورای شهر معتقد است که؛ (X=-0.37) میزان مشارکت دادن شهروندان در فرایند تصمیم‌گیری توسط شورای شهر می‌باشد. در این مورد مشارکت شهروندان نسبتاً ضعیف گزارش شده است. در ضمن میانگین مشارکت شهروندان از منظر اعضای شورای شهر(X=0.28) میزان مشارکت شهروندان می‌باشد گرچه براساس سنجش طیف لیکرت نسبتاً خوب می‌باشد ولی چندان جالب به نظر نمی‌رسد چرا که اساس هر حکمرانی خوبی بر میزان مشارکت شهروندان همان کشور یا شهر بنا نهاده شده است که در این مورد واقعاً مشارکت پایینی می‌بینیم. در پایان، پرسشی مبنی بر اینکه؛ آیا مشارکت شهروندان بر فرایند تصمیم‌گیری شورای شهر تأثیر مثبتی دارد؟ که در پاسخ عددی معادل(X=1.84) بوده است می‌بینیم که این مسأله نمایان گر این داستان است که مشارکت شهروندان بنیادین حکمرانی خوب شهری است و بایستی برای ارتقای میزان مشارکت شهروندان بسترهای لازم فراهم شود.
در مجموع می‌توان گفت: مشارکت پذیری یا تمایل شهروندان به مشارکت در حوزه فعالیت‌های شهرداری از جمله موضوعات مهمی است که سیاست گذاران و برنامه ریزان شهرداری در راستای جلب مشارکت شهروندان باید آن را مدنظر داشته باشند. تمایل به مشارکت از این لحاظ با اهمیت تلقی می‌شود که این امر به عنوان ظرفیت و پتانسیلی بالقوه مطرح بوده که با سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب می‌توان آن را به حالت بالفعل درآورده که نتیجه و حاصل آن رفتارهای مشارکتی است.
نتایج تحقیق نشان داد که میزان تمایل شهروندان به مشارکت از لحاظ مدیریت و تصمیم گیری در حوزه فعالیت شهرداری اگرچه نسبت به تمایل به مشارکت در تأمین مالی و نیروی انسانی بیشتر است اما در مجموع میزان تمایل به مشارکت در هیچ‌کدام از این ابعاد بالا نیست. این میزان در تصمیم گیری و مدیریت در سطحی متوسط، در تأمین نیروی انسانی؛ متوسط به پایین و در زمینه تأمین مالی در سطح پایینی قرار دارد. در مجموع می‌توان اظهار کرد که میزان مشارکت پذیری در حوزه فعالیت‌های شهرداری در سطح متوسطی قرار دارد. شهروندان بیشتر دوست دارند که از لحاظ مشارکت در مدیریت و تصمیم گیری مشارکت داشته باشند تا مشارکت در تأمین نیروی انسانی و تأمین مالی ولی در کل می‌توان مدعی بود که با تحقق پیش زمینه‌های لازم برای مشارکت شهروندان این ابعاد هم فعال و تقویت کرد.

مطلب مرتبط :  

5. کارایی و اثربخشی
حکمرانی خوب شهری به معنی آن است که نهادها و سازمان‌های تصمیم گیرنده همیشه نیازهای شهروندان را در نظر داشته باشند و از منابع موجود به صورت کارا استفاده کنند. مفهوم کارایی در زمینه حکمرانی خوب شهری به معنی استفاده پایدار از منابع طبیعی و نگهداری از محیط است(نصیری و ریاضی،1391: 347).

الف. کارایی و اثربخشی عملکرد و برنامه‌های شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر شهروندان
جدول شماره13: بررسی میزان کارایی و اثربخشی فعالیت‌های شورای شهر و شهرداری شیراز از نظر شهروندان با توجه به طیف لیکرت
پرسش‌های مربوط به اصل کارایی و اثربخشی
میانگین پاسخ‌های جامعه آماری شهروندان
انحراف از معیار پاسخ‌های کل جامعه آمار
1. شهرداری در ایجاد شهر سالم و عاری از آسیب‌های اجتماعی موفق عمل کرده است.
0.12
546.
2. من از نحوه خدمات رسانی شهرداری شیراز رضایت دارم.
0.1-
874.
3. شهرداری شیراز در بهبود منظره شهری و نظارت بر زیبایی سازی شهر موفق عمل کرده است.
0.47
227.
4. شورای شهر شیراز در جهت تحقق خواسته‌های شهروندان به تشکیل نهادهایی پرداخته است.
0.19-
714.
5. شهرداری در اجرای پروژه‌های عمرانی موفق عمل کرده است.
0.7
766.
6. احداث پارک و فضای سبز در شیراز مناسب است.
0.43
845.
7. در شهرداری نامه پراکنی، تشریفات و کاغذ‌بازی خیلی کم است.
0.89-
762.
8. پارتی بازی و رشوه خواری در شهرداری وجود ندارد.
0.69-
812.
9. از معابر و کیفیت آن رضایت دارم.
0.64-
694.
10. از نحوه دفع زباله‌ها و نظافت شهری رضایت دارم.
0.97
897.
11. از مقدار عوارض دریافتی توسط شهرداری رضایت دارم.
0.41-
953.
12. در کل کارآمدی شهرداری مناسب نیست.
0.93
875.
با توجه به بررسی‌های انجام شده براساس طیف لیکرت، میزان رضایت افراد از مقدار دریافت عوارض (X=-0.41) است که بیانگر این امر است افراد جامعه آماری مورد مطالعه از میزان دریافت عوارض رضایت مناسبی نمی‌باشند.
از مهم‌ترین دلایل این نارضایتی، می‌توان به عدم استفاده مناسب از این عوارض در عمران و آبادانی شهر دانست که باعث می‌شود افراد پرداخت عوارض را به شهرداری امری بیهوده تلقی کرده و حتی از پرداخت آن سر باز زنند. از طرف دیگر در معرفه بعدی افراد جامعه آماری از نحوه دفع زباله‌ها و نظافت شهری بالاترین میزان رضایتمندی شهروندان را به خود اختصاص داده است (X=0.97)که از دلایل این امر می‌توان توجه شهرداری به تمامی محلات در جمع‌آوری و دفع زباله‌ها دانست. در نتیجه میزان رضایتمندی در سایر محلات مشهود است. در معرفه موفق بودن در پروژه‌های عمرانی، افراد جامعه آماری مورد مطالعه این نظر را داشته‌اند که شهرداری در اجرای پروژه‌های عمرانی نسبتاً موفق عمل کرده است (X=0.7) در امر بوروکراسی اداری و کاغذ بازی در شهرداری پایین‌ترین سطح رضایتمندی شهروندان به همراه دارد(X=-0.89). میزان رضایت از احداث پارک و فضای سبز با توجه به نظر جامعه آماری در سطح بالاتر ازمتوسط ارزیابی شده است .(X=0.43) از جمله دلایل این امر می‌توان به توریستی و مذهبی بودن شهر شیراز اشاره کرد که وجود فضای سبز و آثار تاریخی در امر جذب توریست موثر واقع شده است.
در مورد معرفه رضایت از شبکه معابر و حمل و نقل شهری، جامعه آماری نظر مثبتی ندارند و معتقدند که شبکه معابر و کیفیت آن از سطح مناسبی برخوردار نیست و نظر خود را با میانگین(X=-0.64) بیان داشته‌اند.که با توجه به طیف لیکرت در رده‌ای نامناسب و نسبتاً ضعیف ارزیابی شده است.
میانگین مؤلفه کارایی و اثر بخشی(X=-0.074) با توجه به طیف لیکرت بین1-تا0 ارزیابی می‌شود. این امر بیانگر آن است میزان کارایی و اثر بخشی شورای شهر و شهرداری شیراز در سطحی مطلوب و مناسب ارزیابی نمی‌شود و نسبتاً ضعیف است. در پایان پرسشی از شهروندان شده است مبنی بر اینکه؛ در کل کارآمدی شهرداری شیراز مناسب نیست. و عددی معادل(X=0.93) به ثبت رسیده است که دقیقاً نشان دهنده کارآمدی ضعیف شهرداری در وظایف محوله می‌باشد.

مطلب مرتبط :   واجب، الوجود، (ابن‌سینا،، تعالی،

ب.کارایی و اثربخشی در شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر مدیران شهری
جدول شماره14: بررسی میزان کارایی و اثربخشی شهرداری و شورای شهر شیراز از منظر مدیران شهری، شهر شیراز با توجه به طیف لیکرت
پرسش‌هایی در مورد اصل کارایی و اثربخشی
میانگین پاسخ‌های جامعه آماری شهرداران مناطق
انحراف از معیار پاسخ‌های کل جامعه آمار
1. مدیران شهری، شهر شیراز مسئولیت‌های مربوط به خود را برای تصمیمات شهرداری شناسایی نموده و تصمیماتی در جهت اهداف و مقاصد شهرداری با لحاظ نمودن منافع و مصلحت شهروندان و سایر ذینفعان اتخاذ می‌نمایند.
0.36
741..
2. مدیران شهری، شهر شیراز به طور مستمر عملکرد خود و سایر کارکنان و ارائه دهندگان خدمات عمومی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
0.29
875.
3. چند شغله بودن اعضای شورای شهر شیراز در عملکرد آن‌ها تأثیری ندارد.
0.33-
914.
4. شهرداری شیراز از میزان دریافتی عوارض رضایت دارد.
0.27-
892.
5. شهرداری در اجرای پروژه‌های عمرانی موفق بوده است.
0.7
924.
در بررسی‌های انجام شده در قالب طیف لیکرت و کدگذاری و سنجشی که انجام شد این نتایج بدست آمده است. یکی از پرسش‌های مطرح شده این است که؛ آیا شهرداری در اجرای پروژه‌های عمرانی موفق عمل کرده است؟ عددی معادل (X=0.7) ثبت شده است این مورد به معنای این است که موفقیت شهرداری در اجرای پروژه‌های عمرانی نسبتاً موفق عمل کرده است و توانسته رضایتمندی نسبی شهروندان را بدست آورد ولی در مقابل شهرداری در مورد میزان دریافتی عوارض رضایت چندانی ندارد(X=-0.27) در این مورد شهرداری نسبتاً ضعیف عمل کرده است. البته لازم به یادآوری است همان طور که در بالا هم اشاره شد چون شهروندان از بسیاری از عملکردهای شهرداری رضایت ندارند و اعتماد چندانی به شهرداری ندارد حتی از پرداخت آن سرباز می‌زنند. با توجه به طیف لیکرت و سنجش انجام شده در مورد اینکه آیا چند شغله بودن برخی از اعضای شورای شهر در کارایی آن‌ها تأثیری ندارد؟ در پاسخ آن‌ها معتقدند که: این مسئله سبب عدم کارایی و کاهش راندمان آن‌ها خواهد شد و در این زمینه نسبتاً ضعیف عمل خواهند کرد(X=-0.33). در ضمن میانگین کارایی و اثربخشی عملکرد شهرداری (X=0.15) می‌باشد گرچه براساس سنجش طیف لیکرت نسبتاً خوب گزارش می‌شود ولی به نظر می‌آید برای کلان شهر شیراز (X=0.15) چندان مناسب نباش

دسته بندی : علمی