د لازم است با زمینه سازی لازم برای تحقق شاخص‌های حکمرانی خوب شهری کارایی شهرداری را بالا برده شود.

ج.کارایی و اثربخشی شهرداری و شورای شهر شیراز از منظر شورای شهر شیراز
جدول شماره15: بررسی میزان کارایی و اثربخشی شورای شهر و شهرداری شیراز در نگرش اعضای محترم شورای شهر شیراز با توجه به طیف لیکرت
پرسش‌هایی در مورد اصل کارایی و اثربخشی
میانگین پاسخ‌های جامعه آماری اعضای شورای شهر
انحراف از معیار پاسخ‌های کل جامعه آمار
1. مصوبات شورای شهر شیراز متناسب با مطالبات شهروندان است.
0.89
678.
2. چند شغله بودن اعضای شورای شهر شیراز در عملکرد آن‌ها تأثیری ندارد.
0.56
874.
3. در اداره امور شهر شیراز، نهادهای ذی‌ربط مداخله‌ای در کار یکدیگر ندارند.
0.24
345.
4. در زمینه اجرایی شدن مصوبات شورای شهر شیراز،اغلب موانعی وجود نداشته است.
0.08
469.
5. شورای شهر شیراز، در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف موفق عمل نکرده است.
0.54
768.
6. رضایت از احداث پارک‌ها، فضای سبز و زیبایی شهر
1.02
915.
با توجه به بررسی‌های انجام شده در طیف لیکرت، تناسب مصوبات شورای شهر شیراز با مطالبات شهروندان(X=0.89) می‌باشد. براساس این سنجش نسبتاً خوب ارزیابی می‌شود ولی شورای شهر بایستی با ایجاد ارتباط متقابل و بیشتر با شهروندان برای تطابق بیشتر تلاش مضاعفی کند. در مورد اینکه آیا چندشغله بودن اعضای شورای شهر تأثیری بر کارایی و راندمانشان ندارد؟ آن‌ها معتقدند:(X=0.56) این به معنای این است که تأثیر چندانی ندارد در حالی که ممکن است بابت مشغولیت بسیار زیاد کاری انجام وظایف شورا به عنوان یک وظیفه فرعی مورد نگرش قرار بگیرد. از سوی دیگر اعضای شورای شهر از احداث پارک‌ها، فضای سبز و زیبایی شهر؛ رضایت بسیار خوبی دارند(X=1.02). در ضمن میانگین این شاخص از منظر اعضای شورای شهر(X=0.55) می‌باشد. با توجه به طیف لیکرت نمره نسبتاً خوبی است. در ضمن، لازم به یادآوری است که می‌توان با بسترسازی مناسب برای تحقق مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری زمینه افزایش کارایی و کارآمدی حکمرانان شهری را بالا برد.

6. شفافیت
واژه شفافیت گرچه به ظاهر امروزه فراگیر شده است خیلی ندرت موشکافانه تعریف شده است. شاید یکی از دلایل این داستان این است که این اصطلاح در حوزه‌های مختلفی به کار رفته است.
شفافیت به معنای این است که با اطلاعاتی که دولت در اختیار شهروندان قرار می‌دهد به آن‌ها این امکان می‌دهد تا آنچه دولت‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوق و سایر انجام می‌دهند، آگاه شوند(نقیبی مفرد،1389: 124-123).

الف. شفافیت در شهرداری و شورای شهر شیراز از منظر شهروندان
جدول شماره16: بررسی میزان شفافیت شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر شهروندان با توجه به طیف لیکرت
پرسش‌های مربوط به اصل شفافیت
میانگین پاسخ‌های جامعه آماری شهروندان
انحراف از معیار پاسخ‌های کل جامعه آمار
1. کارکنان و مدیران شهرداری شیراز اطلاعات مورد نیاز شما در اختیارتان قرار می‌دهند.
0.18
785.
2. در شهرداری شیراز به پرسش شما پاسخ مناسب داده می‌شود.
0.14
564.
3. من از درآمدها و هزینه‌های شهرداری شیراز که توسط شورای شهر انتشار می‌یابد، آگاه می‌شوم.
0.93-
875.
4. من از بودجه و هزینه‌های سالانه شورای شهر اطلاع پیدا می‌کنم.
0.98-
914.
5. شهرداری شیراز هر ساله اهداف، طرح‌ها، قراردادهای مالی و به طور کلی اطلاعات و خروجی‌های شهرداری را به چاپ رسانده و در دسترس شهروندان قرار می‌دهد.
0.23-
564.
6. شهرداری شیراز در مورد عملکرد سالانه خود اطلاعات کافی را به شهروندان ارائه می‌کند.
0.4-
459.
7. شهرداری شیراز در مورد درآمد و هزینه‌های خود اطلاعات کافی در اختیار شهروندان قرار می‌دهد.
0.32-
542.
8. در کل شفافیت در عملکرد شهرداری شیراز مناسب است.
0.74-
786.
با توجه به بررسی‌های انجام شده براساس طیف لیکرت، شهروندان براین باورند که: کارکنان و مدیران شهری شیراز اطلاعات مورد نیازشان نسبتاً به صورت مطلوبی در اختیارشان قرار می‌دهند(X=0.18). در جای دیگر معتقدند که: شهرداری شیراز به پرسش‌های آن‌ها پاسخ مناسب داده‌اند(X= 0.14). این عدد بیانگر این است که پاسخگویی مدیران شهری که می‌تواند منتهی به شفافیت شود نسبتاً خوب عمل کرده‌اند. از سوی دیگر شهروندان در پاسخ به پرسشی در باب اینکه، آیا از درآمدها و هزینه‌های شهرداری اطلاع دارند؟ در پاسخ (X=-0.93)مطرح کرده‌اند این عدد بیانگر این است که آن‌ها تقریباً اطلاعی از هزینه و درآمدهای شهرداری ندارند این مسئله می‌تواند یکی از دلایلی باشد که شهروندان از پرداخت عوارض گریزان هستند باشد. در پرسشی مشابه در مورد هزینه و بودجه شورای شهر از شهروندان پرسیده شد که آن‌ها بر این باورند(X=-0.98) اطلاع چندانی از میزان (حتی تقریبی) هزینه و بودجه شورای شهر شیراز ندارند. در این دو مورد می‌توان این گونه نتیجه گرفت که نسبتاً شفافیت وجود ندارد. همچنین شهروندان بر این باورند که شهرداری در مورد عملکرد سالانه خود اطلاعات دقیقی در اختیار شهروندان قرار نداده است(X=-0.4). در پایان پرسشی از شهروندان مبنی بر اینکه: آیا شفافیت در عملکرد شهرداری و شورای شهر شیراز مناسب است؟ در پاسخ(X=-0.74) این عدد بین 1-تا0 می‌باشد یعنی شفافیت در عملکرد دو کنشگر اصلی حکمرانی شهری در شیراز نسبتاً ضعیف می‌باشد. در ضمن میانگین میزان شفافیت در عملکرد این دو نهاد از منظر شهروندان(X=-0.41) می‌باشد. این عدد به خوبی نشان می‌دهد که شفافیت در شورای شهر و شهرداری شیراز نسبتاً ضعیف می‌باشد.

مطلب مرتبط :   سیاست، جنایی، فقه، -، فقهی

ب. شفافیت در شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر مدیران شهری
جدول شماره17: بررسی میزان شفافیت فعالیت‌های شهرداری و شورای شهر شیراز در نگرش مدیران شهری، شهر شیراز با توجه به طیف لیکرت
پرسش‌هایی در مورد اصل شفافیت
میانگین پاسخ‌های جامعه آماری شهرداران مناطق
انحراف از معیار پاسخ‌های کل جامعه آمار
1. تصمیمات شهرداری شیراز کاملاً روشن و شفاف می‌باشد.
0.34
853.
2. شهرداری شیراز تعریف مشخصی از وظایف و اختیارات مربوط به مدیران اجرایی ارائه داده و آن را در عمل بکار گرفته است.
0.4
765.
3. برای کارمندان شهرداری شیراز شرح شغلی تدوین شده که به آن‌ها کمک می‌کند تا بدانند چه وظایفی بر عهده آن‌ها می‌باشد.
0.72
924.
4. قوانین و مقررات مربوط به شورای شهر و شهرداری شیراز کاملاً روشن و شفاف است.
0.23-
619.
5. شهرداری شیراز دارای خطمشی واضح و روشنی در راستای پاسخگویی به کاربران می‌باشد.
0.62
843.
6. تمامی فعالیت‌های شهرداری و شورای شهر شیراز شفاف و قابل دسترسی برای همه ذی‌نفعان می‌باشد.
0.32
875.
7. شهرداری شیراز در مورد عملکرد سالانه خود اطلاعات کافی را به شهروندان ارائه می‌کند.
0.12-
925.
8. در شهرداری شیراز ضوابط و مقررات و مدارک مورد نیاز، به طور صریح و شفاف به ارباب رجوع اعلام می‌شود.
0.27-
785.
9. روشن و شفاف بودن عملکرد شهرداری و شورای شهر شیراز تأثیر زیادی بر بهبود عملکردشان دارد.
1.83
593.
در بررسی‌های انجام شده در قالب طیف لیکرت و کدگذاری و سنجشی که انجام شد این نتایج بدست آمده است. تصمیمات اخذ شده توسط شهرداری نسبتاً روشن و شفاف می‌باشد(X=0.34). اما از سوی دیگر مدیران شهری شیراز بر این باورند که: قوانین و مقررات شورای شهر و شهرداری از شفافیت کافی برخوردار نیست(X=-0.23) این عدد خود بیانگر وجود ابهام و نقص در قوانین و مقررات شوراها و شهرداری می‌باشد حتی در مورد قوانین و مقررات شهرداری‌ها می‌توان گفت این قوانین به روز نیستند و خیلی از مواد آن اکنون کاربردی ندارد( مانند برخی از بندهای وظایف شهرداری که امروزه به وسیله نهادهای دیگر انجام می‌شود ولی کماکان در حدود وظایف و اختیارات شهرداری آورده شده است. اما در مقابل شهرداری برای کارمندان خود دارای شرح شغلی مناسبی است(X=0.72). در پرسشی از مدیران شهری در مورد اینکه، آیا تمامی فعالیت‌های شهرداری و شورای شهر شیراز شفاف و قابل دسترسی برای همه ذی‌نفعان می‌باشد؟ با توجه به طیف لیکرت،(X=0.32) می‌باشد این عدد بین 0تا1 می‌باشد یعنی شفافیت در این مورد نسبتاً شفاف می‌باشد. در مقابل در مورد اینکه؛ آیا شهرداری در مورد عملکرد سالانه خود اطلاعات کافی به شهروندان ارائه می‌دهد؟ (X=-0.12) یعنی اینکه شهرداری در دادن اطلاعات کافی به شهروندان نسبتاً ضعیف عمل کرده است. در پایان پرسشی مبنی بر اینکه؛ آیا شفاف و روشن بودن عملکرد شورای شهر و شهرداری تأثیری بر روی بهبودی عملکردشان دارد؟ در پاسخ عددی معادل(X=1.83) ثبت کرده‌اند. این عدد بین 1تا2 می‌باشد یعنی تأثیر شفافیت بر روی بهبود عملکرد شورای شهر و شهرداری بسیار چشم گیر می‌باشد. در ضمن میانگین این مؤلفه از حکمرانی خوب شهری در عملکرد شورای شهر و شهرداری شیراز، با توجه به طیف لیکرت (X=0.40) می‌باشد. این عدد بین 0تا 1 می‌باشد یعنی شفافیت در شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر مدیران شهری، شهر شیراز نسبتاً مناسب می‌باشد ولی هنوز دارای نواقصی می‌باشد که بایستی با دقت نظر بیشتر در رفع موانع موجود تلاش بیشتری صورت بگیرد.

مطلب مرتبط :   جنایی، حقوق، سیاست، حقوقی، ارزش‌ها

ج. شفافیت در شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر شورای شهر شیراز
جدول شماره18: بررسی میزان شفافیت عملکرد شورای شهر و شهرداری شیراز در نگرش اعضای محترم شورای شهر شیراز با توجه به طیف لیکرت
پرسش‌هایی در مورد میزان شفافیت
میانگین پاسخ‌های جامعه آماری اعضای شورای شهر
انحراف از معیار پاسخ‌های کل جامعه آمار
1. تمامی فعالیت‌های شورای شهر شیراز شفاف و روشن می‌باشد.
1.05
589.
2. تمامی فعالیت‌های شورای شهر شیراز قابل دسترسی برای همه شهروندان شیرازی می‌باشد.
0.52
775.
3. قانون شوراها کاملاً روشن و شفاف است.
0.67-
764.
4. شهروندان و سایر ذی‌نفعان در جریان فرآیند تهیه و اجرای طرح‌های شهری قرار می‌گیرند.
0.17-
692.
5. شورای شهر شیراز، تمامی دستور جلسات خود را به اطلاع شهروندان می‌رساند.
0.12
226.
6. انتشار لیست درآمدها و هزینه‌های شهرداری شیراز هر شش ماه یک‌بار برای اطلاع عمومی توسط شورای شهر صورت می‌گیرد.
0.78
885.
7. شورای شهر شیراز موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
0.83
789.
8. شفاف و روشن بودن عملکرد شورای شهر و شهرداری شیراز تأثیر مهمی بر

دسته بندی : علمی