شهروندان، دیپلماسی، نمونهگیری، چهارچوب، جمعآوری

دانلود پایان نامه
از اطلاعات حاصله از این مرحله، در مورد پرسش های پرسشنامه تجدیدنظر به عمل آمد و پرسشنامه هم از نظر ظاهری و هم از نظر محتوایی مجدداً اصلاح شد و بالاخره آرایش نهایی پرسشنامه به گونه ای درآمد که دیگر هیچگونه ابهامی برای پاسخگویان باقی نماند.

3-1– 4 – 4 محتوای پرسشهای پرسشنامه
دواس در رابطه با محتوای پرسشها مینویسد: بهتر است بین چهار نوع محتوای پرسش تمایز قایل شد. رفتار، اعتقادات، نگرشها و خصیصهها. اگر رفتار مردم مورد نظر است، باید پرسشهایی تدوین کنیم که مشخص کند مردم چه میکنند. کانون توجه به پرسشهای مربوط به اعتقادات، تعیین چیزی است که مردم درست میدانند، نه تعیین صحت اعتقاداتشان. پرسشهای مربوط به اعتقادات از پرسشهایی که در پی تعیین نگرش پاسخگویان است، متفاوت است. پرسش از نگرش در پی تعیین چیزهایی است که پاسخگویان مطلوب میدانند. پرسشهای مربوط به خصیصهها برای کسب اطلاع از خصوصیات پاسخگوست. (دواس، 1386، ص88)
پرسشنامه این پژوهش دارای 26 سوال میباشد. در بخش اول پرسشنامه، محتوای پرسشها، از نوع رفتار و محتوای پرسشها در بخش دوم، از نوع نگرش میباشد.

3-1– 4 – 5 شاخصها و مولفههای به کار رفته در سوالات پرسشنامه
شاخصهای تعیین شده برای ارزیابی فعالیت شهروندان در چهارچوب دیپلماسی شهروندی برگرفته از مباحث نظری مربوط به این موضوع در فصل دوم میباشد. بر همین اساس، موارد زیر در برقراری ارتباط با شهروندان سایر کشورها به عنوان شاخصی برای فعالیت در چهارچوب دبپلماسی شهروندی مدنظر قرار گرفته و سوالات پرسشنامه نیز مرتبط با این چهار شاخص کلی مطرح شده است. همچنین برای تعیین مولفههای مربوط به هر کدام از شاخصها، از ادبیات موجود و همچنین نظرات صاحبنظران حوزه علوم ارتباطات و روابط بینالملل استفاده گردید. جدول شماره 3 – 1 شاخصها و مولفههای مربوط به متغیر اصلی تحقیق را نشان میدهد.

جدول شماره 3 – 1، شاخصها و مولفههای متغیر اصلی تحقیق
متغییر اصلی
شاخصها
مولفهها
فعالیت شهروندان تهرانی در چهارچوب دیپلماسی شهروندی
ارائه تصویری مثبت و طلوب از کشور ایران
ایجاد تغییرات مثبت در دیدگاهها و نظرات شهروندان سایر کشورها نسبت به ایران

پاسخگویی به سوالات و رفع سوتفاهمات ایجاد شده برای شهروندان سایر کشورها نسبت به ایران

ارائه تصویری مثبت و مطلوب از ایران و فرهنگ ایرانی

تولید و اشاعه اطلاعات صحیح و معتبر راجع به ایران

مشارکت در فعالیتهای صلحطلبانه و حل تعارضات
ارائه راهحل برای حل تعارضات

اهتمام به مسائل جهانی بینالمللی از جمله محیطزیست و حقوق بشر

حمایت و پشتیبانی از جنبشهای جهانی آنلاین در زمینه فعالیتهای بشردوستانه

رفع تبعیض، مبارزه با ظلم و خشونت، فقرزدایی

حسن تفاهم و دستیابی به دیدگاهها و ارزشهای مشترک
ایجاد رابطه دوستانه توام با احترام متقابل و درک شهروندان سایر کشورها

شناخت دیدگاهها و نظرات شهروندان سایر کشورها

آشنایی با فرهنگ و روشهای مختلف زندگی در سایر کشورها

معرفی فرهنگ ایرانی به شهروندان سایر کشورها

تبادل و سهیم اطلاعات
استفاده از دورههای آموزش آنلاین

استفاده از اطلاعات ارائه شده بر روی وب (در قالب متن، عکس و یا فیلم)

به اشتراکگذاری اطلاعات (در قالب متن، عکس،و فیلم)

مشارکت در گفتگوهای آنلاین و ارائه دیدگاهها و نظرات راجع به مسائل مختلف

3-1– 5 جامعه آماری پژوهش
منظور از جامعه آماری، جمعیت آماری، جمعیت بزرگتر و جمعیت کل، جامعهای است که موضوع مورد تحقیق در ارتباط با آن انجام میشود. این جامعه میتواند متشکل از یک گروه، تعدادی از افراد، مفاهیم و یا پدیدهها (واحدهای آماری) باشد که اطلاعات موردنیاز محقق از طریق آنها یا درباره آنها جمعآوری میگردد. واحدهای آماری در یک جامعه آماری باید حداقل در یک صفت یا ویژگی مشترک باشند. پس لازم است که محقق از قبل ویژگیها یا صفات موردنظر خود را در جامعه آماری مشخص کند. (ساده، 1375، ص 160)
بر همین اساس در این تحقیق، جامعه آماری مورد نظر عبارت است از دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و همچنین دانشآموختگان مجتمعهای آموزشی در تهران است. جامعه آماری مذکور، بخشی از شهروندان تهرانی است که به منظور اطمینان از صحت پاسخگویی و تسریع در یافتن افرادی که بتوانند به سوالات پرسشنامه پاسخ دهند، انتخاب شده است.

3-1– 6 برآورد حجم نمونه
در این پژوهش حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران محاسبه شد که طبق فرمول با 5 درصد خطا و 95 درصد اطمینان، حجم نمونه نباید از 383 نفر کمتر باشد.
t2pq 1.962×0.05×0.05
d2 0.052
n= = = 383
1+1 t2pq 1 1.962×0.05×0.05
+ 1+ – 1
N d2 10000 0.052

3-1-7 روش نمونهگیری
هدف پژوهش علمی، توصیف ماهیت یک جمعیت، یعنی یک گروه، دستهای از افراد مورد بررسی، متغیرها، مفاهیم و یا پدیدههاست. در برخی موارد، اینکار از طریق تحقیق درباره تمامی یک دسته یا گروه انجام میگیرد اما در بسیاری از موقعیتها، کل یک جمعیت را نمیتوان به علت محدودیت زمانی و مالی بررسی کرد. راهکار معمول در این موارد آن است که نمونهای از جمعیت گرفته شود. (ویمر و دومینیک، 1384، ص 119)
بنابراین، نمونه حاصل جمعآوری اطلاعات فقط درباره تعدادی از اعضای جمعیت است. نمونه میتواند با درجات مختلفی از دقت بازتاب جمعیتی باشد که از آن برگرفته شده است. نمونهای که دقیقاً بازتاب جمعیت خود باشد، نمونه معرف خوانده میشود. (دواس، 1386، ص 67)
در این پژوهش برای انتخاب نمونه، از روش نمونهگیری تلفیقی یا ترکیبی با تکنیک نمونهگیری تصادفی ساده و نمونهگیری هدفمند استفاده شده است. ابتدا با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده، تعداد 10 دانشگاه و مرکز آموزشی از مجموع دانشگاههای دولتی و آزاد و مجتمعهای آموزشی تهران انتخاب گردید. این دانشگاهها عبارتند از: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی)، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه سوره، دانشگاه برق شهید عباسپور، دانشگاه رجایی، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه تهران مرکز (مجتمع ولیعصر)، و مراکز آموزشی شامل مجتمع فنی تهران و خانه شهرسازان ایران. در مرحله دوم، از نمونهگیری تعمدی یا قضاوتی استفاده گردید. این نوع نمونهگیری، یکی از اشکال نمونهگیری غیراحتمالی است که در آن انتخاب موارد به عنوان مصداق طبقه یا مقولهای از موارد که مورد علاقه محقق است، صورت میگیرد. بر همین اساس، آندسته از دانشجویانی که عضو شبکههای اجتماعی و یا فرومهای تخصصی هستند، وبلاگ و یا سایت دارند و به طور مستمر، مطالبی را تهیه، تولید و یا با دیگران به اشتراک میگذارند، به صورت هدفمند از میان سایر دانشجویان انتخاب شده و مورد سوال قرار گرفتهاند.

3-1– 8 رویه گردآوری اطلاعات
برای جمعآوری اطلاعات در بخش کمی، از تکنیک پرسشنامه به صورت حضوری استفاده شد. همچنین برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز در تدوین ادبیات و چهارچوب نظری، از روش بررسی اسناد و مدارک علمی یا کتابخانهای استفاده شده است.

3-1– 9 سطح تجزیه و تحلیل اطلاعات
دادهها در بخش کمی این تحقیق در سطح «خرد» مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

3-1– 10 تکنیکهای آماری مورد استفاده در توصیف و تحلیل اطلاعات
برای تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش، از دو دسته تکنیکهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. آمار توصیفی را عمدتاً مفاهیمی از قبیل جدول توزیع فراوانی و نسبتهای توزیع، نمایش هندسی و تصویری توزیع، اندازههای گرایش به مرکز، اندازههای پراکندگی و نظایر آن تشکیل میدهد که از این میان، در فصل چهارم به استفاده از جداول و نمودارهای توزیع فراوانی اکتفا شده است. در بخش آمار استنباطی، از آزمون t، آزمون خی دو، همبستگی و تحلیل رگرسیون جهت بررسی رابطه بین متغیرها و تبیین تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستقل استفاده شده است.
3-1-11 محدودیتهای روششناختی تحقیق
عدم دسترسی به پاسخگویان به دلیل تقارن اجرای پرسشنامه با فصل تابستان و تعطیلی دانشگاهها، یکی از محدودیتهای پژوهش به شمار میرود. همچنین بیدقتی در پاسخ دادن به سوالات (تعداد زیادی از پرسشنامهها به دلیل مشکلات ناشی از بی دقتی از محاسبات آماری حذف شد)، عدم پاسخگویی به پرسشنامه (تعدادی از پرسشنامههای توزیع شده، به صورت سفید جمعآوری گردید) و یا پاسخگویی یکسان به همه سوالات از محدودیتهای دایمی استفاده از تکنیک پرسشنامه در تحقیقات پیمایشی است. دیپلماسی شهروندی و مفاهیم مرتبط با آن، از جمله موضوعاتی است که در منابع حوزههای روابط بین الملل، علوم ارتباطات و علوم سیاسی کمتر به آن پرداخته شده است. لذا کمبود منابع، مطالب و مقالههای نزدیک و مرتبط با موضوع پژوهش، چه به زبان فارسی و چه به زبان انگلیسی اعم از تالیف و ترجمه، موجب طولانی شدن زمان نگارش و تدوین ادبیات موضوع گردید.
این پژوهش فقط به منظور بررسی و معرفی مفهوم دیپلماسی شهروندی، ابعاد آن و همچنین بررسی توصیفی وضعیت فعالیت شهروندان تهرانی در چهارچوب دیپلماسی شهروندی در فضای مجازی انجام یافته است و محقق درصدد نبوده تا تاثیر عوامل تاثیرگذار در این خصوص را به طور کمی اندازهگیری و بررسی نماید. قطعاً عوامل دیگری نیز نقش قابل توجهی در این حوزه دارند که میتوان در تحقیقات دیگر، آنها را مورد بررسی قرار داد. اما به توصیه اساتید محترم راهنما و مشاور، متغیرهایی همچون جنس، سن و تحصیلات در این تحقیق وارد شد و تاثیرگذاری آنها بر میزان فعالیت پاسخگویان مورد بررسی قرار رفت. از سویی محقق نیز درصدد برآمد تا دیدگاه مخاطبان را در خصوص تاثیرگذاری فعالیتهای دیپلماسی شهروندی بر سیاست خارجی را نیز جویا شود، لذا در بخشی از پرسشنامه، سوالات مربوط به این مبحث نیز گنجانده شد.
جمعیت نمونه این پژوهش از کلانشهر تهران انتخاب شده است و شرایط فرهنگی-اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این شهر با سایر شهرهای ایران به ویژه با شهرهای کوچک در خصوص دسترسی به تکنولوژیهای نوین ارتباطی متفاوت است. لذا نمیتوان نتایج