سیاست، کشاورزی،، اعتبارات، سکونتگاه، کشاورزان

دارد.

جدول (1-2): سوابق مطالعاتی در خارج از کشور
نتایج تحقیق
عنوان
پژوهشگر
این گزارش با احتساب ویژگی های کلان اقتصادی در لبنان به بررسی عملکرد بخش کشاورزی و شناسایی برخی از مواردی که می تواند به منظور بهبود وضع این بخش اجرایی گردد پرداخته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد سیاست های اجرایی در این بخش بهبود وضعیت کشاورزی را به همراه نداشته است. به همین منظور اصلاح ساختار نظام برنامه ریزی و تجهیز سیستم اعتبارات، اقدامات بنیادی در زمینه اجرای پروژه های کشاورزی و توسعه زیرساخت های عمومی در این بخش توصیه شده است.
عملکرد کشاورزی و سیاست گذاری در لبنان
Chami Saade& I. Chatila(1994)
این کمیسیون چالش های موجود در بخش کشاورزی کشور تانزانیا را در بهره وری پایین زمین های کشاورزی، ناکارآمدی سیستم آبیاری، محدودیت سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی، ناکارآمدی ارائه خدمات، نامناسب بودن زیرساخت های روستایی، آفت زدگی و شیوع بیماری، فرسایش خاک و تخریب محیط زیست، فقدان مهارت و ضعف کارآفرینی تقسیم بندی می کند.
کشاورزی: نقش انقلاب سبز در بهبود بهره وری
کمیسیون ملی یونسکو در جمهوری متحده تانزانیا(2008)
در این گزارش اصل چالش های فراروی توسعه بخش کشاورزی در جنوب سودان بدین گونه مطرح شده است: محدودیت استفاده از تکنولوژی مناسب، کمبود نهاده های کشاورزی از جمله بذر، کود، نژادهای اصلاح شده و ابزارآلات کشاورزی، ضعف زیرساخت های روستایی، دسترسی محدود به بازار فروش، پایین بودن سطح سواد، فقدان خدمات مالی، ضعف تحقیقات کشاورزی، کیفیت ضعیف دام، فقدان خدمات بهداشتی و درمانی دام، نبود آب و مرتع کافی برای چرای دام، آفات و بیماری در بخش کشاورزی و دام، کمبود نیروی کار ماهر، نبود سیستم مناسب آبیاری، در این منطقه ظرفیت بخش دولتی در ارائه خدمات و اجرای سیاست های توسعه بخش ضعیف است و بخش خصوصی از قدرت لازم در مدیریت کسب و کار برخوردار نمی باشد.
گسترش فعالیت های کشاورزی و تامین امنیت غذایی در جنوب سودان

Margaret Brown&
Ahmed Sidahmed(2009)
در این تحقیق به چالش های دسترسی به اعتبارات پولی در بخش کشاورزی پرداخته شده و دسترسی ناکافی به منابع مالی را به عنوان مهمترین چالش جهت نوسازی بخش کشاورزی تلقی نموده است. در این بین مشارکت محدود بانک های تجاری و شرایط سخت اخذ وام برای کشاورزان خرده پا و نبود چارچوب های قانونی برای نظارت بر نهادهای تامین اعتبارات را مکانیسم بوجود آمدن این مشکلات در نظر می گیرد.
چالش های اعتباری بخش کشاورزی در کشور مالی
Kadidia Konare(2001)
در این گزارش تاثیر اجرای استراتژی های مختلف اصلاحات اقتصادی توسط دولت بر بخش کشاورزی در طول سه دهه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد اجرای سیاست ها موجب بی ثباتی بخش کشاورزی شده است و چالش های موجود در بخش کشاورزی نتیجه بی ثباتی سیاست ها، هماهنگی ضعیف سیاست ها، عدم شفافیت و سوء مدیریت در اجرای سیاست ها می باشد. در این گزارش توصیه می شود جهت توسعه همه جانبه بخش کشاورزی زمینه برای ایجاد دموکراسی پایدار و حکمروایی خوب فراهم گردد.
بررسی و تحلیل اثرات اصلاحات بر توسعه بخش کشاورزی نیجریه

Daniel S. Ugwu&
Ihechituru O. Kanu(2011)
در گزارش تهیه شده چالش های موجود در بخش کشاورزی بدین گونه مطرح شده است: ضعف بازارهای داخلی به دلیل قدرت پایین خرید و عدم دسترسی به بازارهای جهانی به دلیل سیاسیت های تجاری محدودکننده، آسیب پذیری چرخه تولید و فروش در کسب و کارهای کوچک مقیاس تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی، آفت زدگی، نوسانات قیمت و…، نرخ بالای بعد خانوار و تعداد نیروی کار بطوریکه حتی در مواقع برداشت محصول کشاورزان مجبور به فعالیت در سایر بخش های اقتصادی می شوند، تخصیص ناکافی کار به دلیل فقر کشاورزان، کوچک بودن مقیاس بازار فروش، ناکارآمدی تکنولوژی مورد استفاده در مزارع، محدودیت دسترسی به منابع مالی، خارج شدن بخش قابل توجهی از سرمایه برای تهیه وسیله امرار معاش، مشکلات تصدی زمین کشاورزی.
چشم انداز اقتصاد نهادی توسعه بخش کشاورزی در آفریقا
Johann F. Kirsten, Andrew R. Dorward,
Colin Poulton, and Nick Vink(2009)
تغییرات اقلیمی به دلیل ماهیت شکننده بخش کشاورزی در برابر آب و هوا تاثیر مستقیمی بر میزان تولیدات بویژه در کشورهای درحال توسعه دارد. این مقاله در پی آن است تا چالش هایی که بخش کشاورزی در عدم انطباق شرایط با تغییرات آب و هوایی مواجه است بررسی نماید. نتایج بدست آمده نشان می دهد عدم آگاهی کشاورزان ، فقدان بیمه گذاری محصولات، ضعف آموزش، کمبود زمین، محدودیت دسترسی به نهاده های کشاورزی و اعتبارات مانع از سازگاری بخش کشاورزی با تغییرات اقلیمی می شود.
چالش های سازگاری بخش کشاورزی با تغییرات آب و هوایی: مطالعه موردی جنوب شرقی نیجریه
A.A. Enete, A.N. Onyekuru(2011)
این گزارش نگاه به اثرات کلان اصلاحات اقتصادی بویژه سیاست حذف اعتبارات یارانه ای برای بهره برداران دارد. مدل نظری به دست آمده نشان از توسل کشاورزان به اعتبارات جایگزین از طریق اشتغال در سایر بخش های اقتصادی برای جبران حذف منابع یارانه ای در بخش کشاورزی دارد.
پیشبینی اثرات آزادسازی اقتصاد بر بخش کشاورزی غنا: پیوند تکنولوژی- بازار(مطالعه موردی:کشاورزی کوچک مقیاس)
Tsegaye Yilma, Ernst Berg and Thomas Berger (2004)
بخش کشاورزی در کامبوج مهمترین منبع درآمد و امرار معاش روستایی است. این درحالی است که سیاست های اجرایی در سال های اخیر در قالب استراتژی انقلاب سبز مشکلاتی را در بخش کشاورزی این کشور بوجود آورده است. استفاده از گونه های جدید کشاورزی، کشت فشرده، نوآوری های تکنولوژیک به علت سیاست های نامناسب تنها به کشاورزان مرفه سود رساند و بهره بردارن خرده پا را در حاشیه قرار داد.
بخش کشاورزی در کامبوج: روندها، فرایندها و نابرایری
Jan-Peter Mund(2010)
در این مقاله به بررسی تطبیقی نقش بهره وری کشاورزی در کاهش فقر عوامل موثر بر آن در سکونتگاه های روستایی کلیمانجارو و رووما پرداخته شده است. عقیده بر این است افزایش میزان بهره وری در بخش کشاورزی ارتباط مستقیمی با کاهش فقر دارد. تجزیه و تحلیل کارایی تخصیص کار خانوادگی نشان از وضعیت نامناسب بخش کشاورزی دارد. کمبود سرمایه و عدم وجود اعتبارات کافی برای خرید نهاده های کشاورزی از جمله مشکلاتی است که بازدهی بخش کشاورزی را کاهش داده است. در این تحقیق تقویت ترتیبات نهادی و ایجاد صندوق های اعتباری محلی به عنوان تور ایمنی جهت حمایت از بخش کشاورزی و افزایش بهره وری پیشنهاد شده است.
نقش کشاورزی در کاهش فقر تانزانیا:چشم انداز سکونتگاه های روستایی کلیمانجارو و رووما
Alexander Sarris, Sara Savastano, Luc Christiaensen(2006)
1-5- ضرورت تحقیق
امروزه بسیاری از محققان و دانشمندان، توسعه کشاورزی را به مثابه استراتژی و راهبرد اصلی توسعه روستایی قلمداد کرده و معتقدند که کشاورزی به عنوان منبع اصلی تامین درآمد و فرصت های اشتغال، نقش اساسی در توسعه روستایی ایفا می کند(تقدیسی و بسحاق،1:1389). به عبارت دیگر، نرخ بالای وابستگی درآمدی روستاییان به فعالیت های کشاورزی و تولیدات جانبی آن، توجه به توسعه کشاورزی را به عنوان یکی از مولفه های موثر بر توسعه روستایی در کشور ضروری ساخته است(باصری و همکاران،2:1389). از سوی دیگر، در حال حاضر، بیش از ۸۵ درصد بهره برداری های کشاورزی در روستاها صورت می گیرد و به دلیل ارتباط تنگاتنگ روستا با فعالیت های کشاورزی، نقش جامعه روستایی در امنیت غذایی و حیات اقتصادی- اجتماعی کشور انکارناپذیر است(مختاری حصاری و همکاران،86:1389). باوجود چنین مزیت هایی بخش کشاورزی با مشکلات عدیده ای روبروست که چشم پوشی از آن امنیت اقتصادی کشور و سکونتگاه های روستایی را به خطر می اندازد. گرایش سیاست ملی به رویکردهای غیرتولیدی در چارچوب خصلت رانتیر و اتکا به درآمدهای نفتی، بی توجهی به توسعه بخش کشاورزی را به همراه آورده و اقتصاد مبتنی بر تولید کشاورزی را تضعیف و فعالیت های خدماتی و کاذب را جانشین آن کرده است. بوجود آمدن چنین وضعیتی منجر به روند نزولی وضعیت اقتصاد روستاها، جا به جایی و مهاجرت های گسترده روستاییان به شهرها، گسترش فقر و بیکاری، عدم امنیت غذایی، قرار گرفتن عمده جمعیت روستایی در حاشیه و مواردی از این دست را بوجود آورد(قدیری معصوم و همکاران،2:1389) و از ظرفیت های طبیعی و انسانی موجود در بخش کشاورزی و مناطق روستایی استفاده لازم به عمل نیاید. لذا، برای خروج بخش کشاورزی از وضعیت موجود، شناسایی مشکلات و مسائل جهت اتخاذ راهکارهای مناسب ضروری می باشد.
توسعه اقتصادی منطقه مورد مطالعه یعنی سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب با توجه به پتانسیل های طبیعی و انسانی فراوان، ضرورت توجه به بخش کشاورزی را می طلبد. تحقق این هدف مستلزم استقرار امکانات و الزامات زمینه ساز توسعه در منطقه است که درحال حاضر به صورت خلاء ای جدی بویژه در بخش خدماتی و حمایتی خودنمایی می کند و مانع از توسعه کشاورزی در مناطق روستایی شده است. با مشاهدات صورت گرفته در منطقه مورد مطالعه مشخص می گردد که در حال حاضر مزیت نسبی توسعه کشاورزی سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب در توان طبیعی آن نهفته است و شرایط اکولوژیکی منطقه به گونه ای است که قابلیت فراهم کردن زمینه های لازم برای توسعه در بخش کشاورزی را دارا می باشد. ولی اصولا توسعه کشاورزی علاوه بر نیاز به فراهم بودن استعداد و ظرفیت های طبیعی، به کارکردهای خدماتی و حمایتی نیز احتیاج دارد. در این ارتباط، اصولا حرفه کشاورزی با دو مشکل بسیار مرتبط و البته مجزا روبه روست؛ یکی، مربوط به جنبه های فنی تولید و مهارت های کشاورزی و دیگری، دربرگیرنده محدودیت دسترسی به خدماتی است که برای تسهیل فرایند تولید مورد نیاز است(مختاری حصاری و همکاران، 52:1385). باوجود پتانسیل های طبیعی منطقه برای گسترش فعالیت کشاورزی، ضعف استقرار جنبه های فنی تولید اعم از ماشین آلات به روز و تجهیزات پیشرفته کاشت، داشت و برداشت، سیستم های حفظ و نگهداری، فرآوری و تبدیل احساس می شود خدمات زمینه ساز توسعه نیز اعم از تامین زیرساخت های عمومی و زیربنایی، تامین اعتبار، تسهیلات بیمه، اعطای نهاده های کشاورزی، ارائه تجهیزات آبیاری نوین و فراهم آوردن بازار مناسب برای محصولات تولیدی ایجاد نشده است. این مشکلات در منطقه تصویری از مشکلات عمومی موجود در بخش کشاورزی کشور است و به عبارتی تابعی از مسائل موجود در بخش کشاورزی در کشور است و به