سمبل، پرندگان، خورشید، رَ، ذهن

دانلود پایان نامه
نسبت به وجود رسانه می تواند تأثیر آن را به عنوان ابزار به انجام رساندن یک کار مختل کند . در واقع وقتی رسانه شفاف شود قابلیت آن برای انجام فعالیت ها به بیشترین حد خود می رسد . انتخابی بودن رسانه باعث می شود که کارکرد آن از چیزی که کاربر نسبت به آن آگاهی ندارد و ممکن نیست قسمتی از هدف استفاده از آن رسانه باشد تأثیر بپذیرد . ما با رسانه ای که نسبت به آن ناآگاهیم مأنوس تر خواهیم بود . ما گمان نمی کنیم چیزی را فراموش کرده باشیم . وقتی نسبت به فرآیندهای در گیر بی خبریم نمی توانیم بگوییم که قوه ی انتخابمان را در استفاده از آن ها به کار گرفته ایم . بدین طریق ابزار مورد استفاده ی ما هدف هایمان را تغییر خواهد داد . در بعضی موارد اهداف ممکن است به طور ماهرانه ( و شاید مخفی ) حتی از نو تعریف شوند . این برخلاف دیدگاه فردگرا و عمل گراست که مطابق آن وسایل انتخاب می شوند تا اهداف کاربر را تحقق بخشند و این وسایل کاملاً تحت کنترل او هستند .
آگاهی از ماهیت دگرگون ساز رسانه ها اغلب پژوهشگران رسانه را به این نظر جبر گرایانه هدایت کرده که ابزار فنی ما همواره و ناگزیر « اهدافی در خودشان » هستند ( یکی از تفسیرهای متعارف ، این سخن معروف مارشال مک لوهان است که می گفت : « رسانه پیام است » ) ، و حتی بعضی ها را بر آن داشته که رسانه ها را به عنوان هستی هایی کاملاً خود بسنده که دارای مقاصد ( در مقابل وظایف ) خاص خودشان هستند معرفی کنند . با این وجود ، نیازی به پذیرش چنین مواردی افراطی در تصدیق دگرگون ساز بودن فرایندهای رسانه ای نیست . وقتی برای دستیابی به هدفی رسانه ای را به کار می گیریم ، استفاده از آن بخشی از هدف خواهد شد . مسافرت نتیجه ی اجتناب ناپذیر برگزیدن شهری دیگر است ؛ و حتی ممکن است تبدیل به هدف اولیه شود . این که با چه وسیله ای سفر کنیم بخشی از کار است . و همینطور است انتخاب از بین نوشتار و کلام یا انتخاب بین ماشین تایپ و قلم . در استفاده از هر رسانه ای همان طور که آن رسانه به کار ما می آید ، ما نیز تا حدی آن را در دستیابی به اهدافش یاری می کنیم . وقتی رسانه ای را به کار می گیریم ؛ به کار می گیریم و به کار گرفته می شویم . جایی که رسانه تنوعی از کارکردها را دارااست ، شاید غیر ممکن باشد بتوانیم فقط یکی از این کارها را از آن بخواهیم . معناسازی با چنین رسانه ای با کمی مصالحه و توافق همراه است .
در حالی که جبر گرایان تکنولوژیکی تأکید می کنند که فرآیند تولید معنا از خصایص طرح های بنیادی رسانه های مختلف تأثیر می پذیرد ، تشخیص اهمیت عوامل جامعه شناختی فرهنگی و تاریخی نیز در این که چگونه رسانه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند و در تعیین وضعیت ( همیشه متغیر ) شان در بافت های فرهنگی خاص بسیار مهم است . برای مثال ، در جوامع معاصر بسیاری از نظریه های فرهنگی با پیشرفت رسانه های بصری در تقابل با رسانه های زبانی و تحولات وابسته در کارکردهای ارتباطی چنین رسانه هایی امکان وجود یافته اند .
تفکر بوم شناختی در مورد بر همکنش ساختارهای مختلف نشانه شناختی و زبان های متفاوت ، نشانه شناس فرهنگی مکتب تارتولویی لاتمن را به ابداع اصطلاح « سپهر نشانه ای » 8 برای ارجاع به « پرسش از تمام فضای نشانه شناختی فرهنگ » رهنمون شده است ( لاتمن 1990 ، 124 125 ) . فهم سپهر نشانه ای می تواند نشانه شناسان را بر آن دارد تا با دیدی تمامیت خواهانه نسبت به قلمرو این رشته ، به منتقدانشان بنگرند ، امّا همچنین دیدگاه پویاتر ویکتاترنشانگی9 را نیز در مقابل دیدگاهی که به مطالعه ی یک رسانه ی خاص به طور مجزا و در خلاء می پردازد ، پیشنهاد می کند .
از بنیادی ترین تعاریف که بگذریم ، تنوع قابل توجهی در میان نشانه شناسان برجسته وجود دارد . نشانه شناسی نه فقط با ارتباطات ( نیت مند ) ، بلکه با انتصاب معنا به هر چیزی در جهان سروکار دارد . نشانه شناسی مدام در حال تغییر بوده است زیرا نشانه شناسان باید درمانی برای ضعف روش های اولیه ی آن می یافتند . حتی اصطلاحات بنیادی نشانه شناسی بارها باز تعریف شده اند . در نتیجه کسی که به تحلیل نشانه شناسانه مبادرت می ورزد باید روشن کند که کدام تعاریف را به کار می برد و یا اگر بر طبق روش یکی از نشانه شناسان کار می کند . ( چندلر ، 1387 ، 20 – 24 ) .
2 – 4 زبان شناسی و نشانه شناسی
زبانشناسی ، منتسب به دوسوسور است . حوزه مورد علاقه او نشانه زبانی است ؛ که در آن دنباله ‌رو سنّت نظریه‌پردازی در باب نشانه‌های قراردادی است و مفهوم در اولویت قرار دارد . او معتقد است فرآیند ارتباط زبانی مستلزم انتقال محتوای ذهن است . زیرا نشانه‌ هایی که رمزگان مورد استفاده در ارتباط میان دو شخص را می‌سازند ، محتوای ذهن هریک از آن‌ها را آشکار می‌کنند . ترکیب ذهن با نوع خاصی از رمزگان نشانه‌ای ، نکته‌ای بود که به دوسوسور جسارت داد ، طراحی یک علم جدید را انجام دهد ؛ که به بررسی زندگی نشانه‌ها در دل زندگی اجتماعی پرداخته و بخشی از روان‌شناسی اجتماعی و روان‌شناسی عمومی باشد ؛ که به آن نشانه‌شناسی لقب داد . ( کایلی و لیتزا ، 1380 ، 9 – 14 ) .
2 – 5 نشانه ها یا نمادها
یک نشانه ، شی یا اندیشه هایی ( تصویر ) که بر طریق مستقیم چیز دیگری را نشان داده و یا به آن اشاره دارد . برای مثال یک آگهی ( اعلان ) ، تبلیغ فرآورده ای را به ما یادآوری می کند ، یا علامت راهنمایی و رانندگی دلالت بر وضعیت پیش روی جاده دارد ؛ یک حالت بدن ، خلق و خویی را بیان می کند . در کشمکش های دنیای مدرن ، ما برای احساس هویت بیش تر مجبوریم بعضی از این علامات را پذیرفته و به وسیله آن خود را متمایز کنیم . مانند پوشیدن لباس هایی که به مارک ها و نام های تجارتی البسه اشاره دارند .
در عمل ( عملاً ) ، نماد و نشانه به هم مربوطند و این دو کلمه به جای یک دیگر به کار می روند ؛ اما نمادها عموماً معانی عمیق تری دارند . نماد ، گاهی به خاطر طبیعت یا ظاهرش معنی عمیق تری را می رساند و گاه معانی ژرف تر از حقیقت را ، ظاهری به دنبال دارد . به طور مثال ، آتش ممکن است سمبل شعله های خورشید باشد که خود نیز دارای ویژگی های گرما ، نور و قدرت آفرینندگی است . بنابراین آتش می تواند نیروی زندگی و قدرت آفرینندگی جنس نر را نیز در بر داشته باشد . خدایان خالق افسانه ها دارای این ویژگی ها و عموماً با خورشید مرتبطهستند . در یک مقیاس کوچک تر ، اشیایی مثل شمع یا لامپ می توانند با استعاره خورشید مرتبط باشند ؛ بنابراین به نیروی زندگی و قلمرو مردانه مربوط شوند .
2 – 6 سمبل های باستانی
پیچیدگی و معانی سمبل ها طی صدها سال شکل گرفته بر مبنای زمینه فرهنگی شان تغییر می پذیرند ولی مسائلی که همیشه از روزگاران کهن ذهنی آدمی ( بشریت ) را به خود مشغول نداشته مثل باروری خاک و نژاد بشر ، تولد ، زندگی و مرگ ، کم و بیش بدون تغییر به جا مانده است .
سمبل ها ، در سراسر جهان ، به دلیل بار کیفی و غنای معنایشان که با لایه های عمیق تر حقایق مرتبط می شدند ، به عنوان عناصر مهم و پر معنی شناخته شده اند . برای مثال ، قدرت نمادین ماه به اندازه خورشید است . ماه جذر و مد آب ها را کنترل می کند و از مراحل مختلفی از هلال تا بدر عبور می کند ؛ ماه هم چنین نماد دریا ، بارداری و زایش است . زنان ، موجودات دریایی ، تاریکی و مخلوقات شب همگی متعلق به سمبل ماه هستند . نقاشی یک معبد اثر دلاوکس از استعاره های متعلق به ماه ترکیب شده است و در آن ماه کامل بر شمایل اسرار آمیز می تابد . جانوران ، پرندگان ، درختان همگی نمادهای خاص خود را دارند . درخت ممکن است نماد زندگی و رشد باشد ؛ درخت زندگی در همه ی فرهنگ ها برای مردم جذابیت داشته است . در یک تصویر چاپی گراور قرن 16 ، مسیح را مصلوب به درخت زندگی می بینیم . مصلوب شدن وی می تواند سمبل ( رمز ) قربانی باشد . مرگ یک الهه یا پادشاه مضمون مشترکی دارد و آن اهدای خون مقدس برای تضمین سعادت بشر است . ( بروس فورد ، 1388 ، 10 – 11 ) .

* فصل سوم : مطالعات نظری ( پرندگان )
مقدمه
در این فصل به شناخت و بررسی پرندگان طبیعی در افسانه ها و ادبیات ایران و سایر کشورها پرداخته شده است.
پرندگان زیادی در طبیعت حضور دارند و از بین آنها پرندگانی که دارای جایگاه و مقام والایی هستند ، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند .
از جمله این پرندگان می توان به جغد ، خروس ، طاووس ، عقاب ، قو ، کبوتر ، کلاغ ، مرغ و هدهد اشاره کرد .
3 – 1 پرنده ( Bird ) :
3 – 1 – 1 از نظر جانور شناسی :
( اردک ، باز ، بال ، بلدرچین ، پرستو ، جغد ، حواصیل ، خروس ، دم جنبانک ، زاغ ، زغن ، سسک ، سیمرغ ، شبانفریب ، طاووس ، عقاب ، فوینیکس ، قرقاول ، قو ، کبک ، کبوتر ، کرکس ، کلاغ ، کلنگ ، لک لک ، مرغ آتشی ، مرغ انجیر خوار ، مرغ سقّا ، مرغ ماهیخوار ) . (شوالیه – گربران ، جلد 2 ، 1379 ، 196 ) .
[ پَ رَ دَ ] و [ پَ رَ رَ دَ ]
طَیر . طائر . طائره . مُرغ . مقابل چرخنده : و از درختان میوه ها پدید می آید و همه بزیر میریزد و خشک میشود و هیچ خریدا نباشد نه چرخنده و نه پرنده . قصص النبیاء . و مرباز را حشمتی است که پرندگان دیگر را نیست . نوروزنامه .
نــبــد هــیــچ پــرنــده را جــایــگــــاه / زتــیــر و زگــرد خروشــان سپــاه ( فردوسی ) .
نــمــانــدنــد بــسیــار و انــدک بــجــای / زپــرنــده و مــردم و چــار پــای ( فردوسی ) .
|| پرواز کننده . طیار . که پرواز کند . بَپر : عقاب پرنده شکاری ( ابوالفضل بیهقی ) .